LEONAS DAMBRAUSKAS

A † A LEONAS DAMBRAUSKAS Mirė 2015 m. birželio 3 d. Michigan City, IN. Gimė 1935 m. rugpjūčio 2 d., Vilkaviškyje, Lietuvoje. Gyveno Beverly Shores, IN. Nuliūdę liko: žmona Roma Dambrauskienė, dukros Kristina ir Daiva su vyru  Peter, brolis Anicetas (Dennis), seserys Cese ir Donna bei giminės Amerikoje, Vokietijoje ir Lietuvoje. A. a. Leonas buvo brolis a. a. Algimanto (AL). Laidotuvės birželio 6 d., šeštadienį, 10 val. ryto St. Ann of the Dunes bažnyčioje, Beverly Shores, IN, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Calvary kapinėse, Portage, IN. Giliai liūdinti šeima Laidot. direkt. Pruzin Brothers, tel. 219-763-9800 arba www.pruzinfuneralservice.com