VYTAUTAS A. JUODKA

A † A VYTAUTAS A. JUODKA Mirė sulaukęs 89 metų. A. a. Vytautas buvo pusbrolis Frank, Ealia Emilijos Andrulienės, Rich Bidutis ir Peter, Vincent ir Anthony. Atsisveikinimas antradienį, birželio 9 d. nuo 8:30 val. r. iki 9:45 val. r. Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje. 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po šv. Mišių a. a. Vytautas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdę giminės Stan Krozel FD, tel. 773-523-0440