LEONAS RADVILA

A†A LEONAS RADVILA iškeliavo Amžinybėn 2020 m. spalio 16 d., sulaukęs 81 metų. Gimė 1938 m. gruodžio 25 d. Kaune, Lietuvoje. Buvo a. a. Leono ir Janinos Radvilų sūnus.

Nuliūdusi liko mylinti šeima: žmona Silvija; sūnus dr. Darius su žmona Justine; dukros – inž. Kristina su vyru Steve, prof. Rita su vyru Tomu ir adv. Gintarė; anūkai – Karina, Tomukas, Elytė, Brigita, Sofia ir Aleksandras. Taip pat liūdi sesuo Janina su vyru Narimantu ir šeima bei a. a. sesers Danutės Gierštikienės šeima.

Leonas baigė Illinois Institute of Technology statybos inžinieriaus laipsniu. Daugelį metų dirbo įvairiose bendrovėse, bet labiausiai jam prie širdies buvo Aventis Behring Pharmaceutical, Kankakee, nes ten dirbdamas vyr. inžinieriumi (Senior Project Engineer) jis turėjo progos vadovauti keliolikos milijonų vertės statyboms. Tai buvo tikras jo profesinis pašaukimas; darbas, reikalavęs preciziškumo ir dėmesio mažoms detalėms. Jis atidžiai stebėjo, kaip rangovai atlieka savo pareigas. O kasdien važiuodamas į darbą, 45 minučių kelionės metu, sukalbėdavo rožančių už savo šeimą.

A. a. Leonas buvo JAV kariuomenės veteranas. Jis buvo aktyvus inžinierių korporacijos „Grandis” narys. Gražus studentų būrys rengdavo šokius Jaunimo centre, dalyvavo studentų ateitininkų stovykloje. Įsteigė lietuvių karatė klubą „Geležinis vilkas”. Jis buvo labai gabus žmogus. Mokėjo piešti ir groti įvairiais muzikiniais instrumentais. Gamino gardžius patiekalus, mėgo gamtą, žvejybą, medžioklę, bet labiausiai mylėjo ir didžiavosi savo šeima bei vaikų pasiekimais.

Velionis bus pašarvotas antradienį, spalio 20 d., nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. Petkaus laidojimo namuose, 12401 South Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės vyks trečiadienį, spalio 21 dieną. 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių kviečiama aukoti organizacijai „Vaiko vartai į mokslą”.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Leoną Radvilą savo maldose. Nuliūdusi mylinti šeima.

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.