MINDAUGAS A. BALČIAUSKAS

A†A MINDAUGAS A. BALČIAUSKAS mirė 2019 m. kovo 10 d. Darien, IL. Gimė 1936 m. rugpjūčio 14 d. Šiauliuose, Lietuvoje.
Gyveno Darien, IL. Nuliūdę liko: žmona Ramutė Kudirkaitė-Balčiauskienė; duktė Lilija Kelpšienė, anūkai Alexia, Adomas ir Mykolas; sūnus dr. Arūnas su žmona Jamie; sūnus Kovaldas, anūkai Kajus ir Vėjas; sesuo Auksė Kane su šeima; sesuo Birutė Martino su vyru John ir šeima; sesuo Rima Sidrienė su vyru dr. Linu ir šeima.

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, kovo 17 d., nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd.), Lemont, IL. Atsisveikinimas – kovo 18 d., pirmadienį, nuo 9 iki 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Chicago (Marquette Park), kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.