VILIUS A. JUŠKA

A†A VILIUS A. JUŠKA mirė 2019 m. kovo 9 d., sulaukęs 89 metų. Gimė Radviliškyje, Lietuvoje. Gyveno St. Pete Beach, FL. Anksčiau Winter Haven, FL ir Marquette Parko rajone, Chicago, IL. Buvo a. a. Zitos Levickaitės vyras (kartu pragyveno 42 metus). Nuliūdę liko: dukra Virginija Petitt (a. a. Richard); sūnus Viktoras Juška su žmona Catherine; dukra Sylvija Bukauskiene su vyru Vytautu; anūkės Jennifer Petitt, Audra Bukauskas (Steven Clavell) ir Anne Juškaitė; anūkai Antanas Bukauskas, Paulius Juška ir Petras Juška; proanūkė Harper Clavell; brolis Steponas su žmona Irena ir dukra Alicija bei sūnumi Andriumi; brolienė Regina Petraitienė (a. a. Ramojus) su sūnumi Richardu ir dukra Rubija bei kiti giminės Lietuvoje.

Būdamas jaunuolis kartu su tėveliais pasitraukė į Vokietiją. Penkerius metus praleido Kasselio stovykloje. 1949 m. atvyko į Ameriką. Aktyviai dalyvavo Čikagos Lietuvių operos veikloje ir vienerius metus buvo operos valdybos pirmininkas. 1971 m. su šeima persikėlė gyventi į Floridą. Aktyviai dalyvavo St. Petersburgo lietuvių klubo gyvenime.

Atsisveikinimas ir laidotuvės vyks kovo 16 d., šeštadienį, 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ryto. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Alzheimer’s Foundation of America, 322 8th Avenue, 7th Floor, New York, NY 10001. Nuliūdę artimieji.

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.