MONIKA KABLIAUSKIENĖ POVILAITYTĖ

A†A MONIKA KABLIAUSKIENĖ POVILAITYTĖ iškeliavo Amžinybėn š. m. balandžio 20 d. Naperville, IL, sulaukusi 92 m. amžiaus.

Gimė 1930 m. balandžio 2 d. Lietuvoje.

Atvykusi į JAV, apsigyveno Bostone, vėliau persikėlė į Čikagą, gyveno Evergreen Park, Hickory Hills ir Naperville, IL.

Nuliūdę liko: vyras Henrikas; duktė Andrėja Galvin su vyru Michael; anūkai Madeline ir Thomas; dukterėčia Linda Veleckytė Nussbaum; seserėčia Irena Weigand (Markonis); giminės Amerikoje bei Lietuvoje, kiti artimieji ir draugai.

Atsisveikinimas su velione įvyks šeštadienį, gegužės 28 d., 9 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St. Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose.

Liūdintys artimieji.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.