NIJOLĖ MARTINAITYTĖ-NELSON

A†A NIJOLĖ MARTINAITYTĖ- NELSON mirė liepos 7 d. Little Company of Mary ligoninėje Čikagoje. Gimė 1937 m. gruodžio 28 d. Lietuvoje, Kėdainiuose.

Nuliūdę liko: vyras Kenneth Nelson, brolis Vytas Martinaitis, pusseserės Edita Milbutienė (vyras Arvydas), Aušra Milbutaitė, Gintarė Milbutaitė, kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

Velionė buvo pedagogė, aktorė, režisierė ir visuomenininkė.

1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją, vėliau persikėlė į JAV, apsigyveno Čikagoje. 1959 m. Southern Illinois University įsigijo bakalauro laipsnį iš teatro ir anglų literatūros. Kartu su dailininku Jonu Kelečiumi režisavo vienaveiksmius spektaklius ir juose vaidino. 1967 m. studijavo antropologiją University of Chicago, o 1969–1971 m. – City University New York, NY. 1976 m. University of Illinois gavo magistro laipsnį kalbotyros srityje. 1981–1991 m. mokytojavo Maria High School, 1991–1995 m. Morgan High School. 1985 m. istorijos žinias gilino Yale University, CT.

1988–1991 m. buvo Balzeko lietuvių kultūros muziejaus muzikos ir dailiojo žodžio renginių vadovė. 1989–1992 m. – JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros tarybos vicepirmininkė. 1990 m. – VIII Teatro festivalio Čikagoje rengimo komiteto pirmininkė; 1991–1993 – Poezijos dienų Čikagos vadovė. Priklausė „Verpsčių” skautininkių būreliui.

Velionė bus pašarvota pirmadienį, liepos 12 d. nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. Donnellan Funeral Home, 10525 S. Western Ave, Chicago, IL. Atsisveikinimo apeigos vyks 7 val. v.

Laidotuvės privačios.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Vietoje gėlių Nijolės atminimui prašome aukoti organizacijai „Vaiko vartai į mokslą”.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donnellan Funeral Home, tel. 773-238-0075.