NIJOLĖ PENIKAITĖ PETROŠIENĖ

A†A NIJOLĖ PENIKAITĖ PETROŠIENĖ mirė š. m. gegužės 22 d., sulaukusi 63 metų. Gimė 1955 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvoje.
Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marquette Parke, Čikagoje. Nuliūdę liko: mama Janina Butavičiūtė; dukros Dainora Jasiukėnaitė ir Dovilė Jasiukėnaitė; anūkai Oskaras ir Sofia; sesuo Elvyra Penikaitė.

A. a. Nijolė buvo žinoma dainininkė ir solistė. Dažnai dainuodavo įvairiuose renginiuose su Čikagos lietuvių opera bei su ktomis lietuviškomis grupėmis. Prieš atvykdama į JAV, dainavo su „Armonikos” ansambliu. Atsisveikinimas su velione vyko pirmadienį, gegužės 27 d. Thompson & Kuenster laidojimo namuose.

Šv. Mišios už a. a. Nijolės sielą bus aukojamos šeštadienį, birželio 1 d., 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 E. 127 Street, Lemont. Jos palaikai bus pervežti į Vilnių. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau- ti šv. Mišiose ir prisiminti a. a. Nijolę savo maldose. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Thompson & Kuenster tel. 708-425-0500 arba www.thompsonkuensterfuneralhome.com.