PETRAS STEPONAVIČIUS

A † A PETRAS STEPONAVIČIUS Mirė 2015 m. spalio 19 d., Brookfield, IL. Gimė 1940 m. birželio 12 d., Lietuvoje, Mažeikių rajone, Ketūnų kaime. Gyveno Brookfield, IL. Nuliūdę liko: žmona Apolonija Matkevičiūtė; sūnus Rocky Stevens su žmona Indre; sūnus Matas Steponavičius su žmona Renata; sūnus Justinas Steponavičius; sūnėnas Paulius Steponavičius bei kiti giminės. Velionis bus pašarvotas penktadienį, spalio 23 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave, (arti Derby Rd.), Lemont. Šv. Mišios už a. a. Petrą bus aukojamos sekmadienį, spalio 25 d. 11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Chicago (Marquette Park). Velionis bus laidojamas Lietuvoje. Vietoje gėlių prašom aukoti „Saulutei”. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose. Giliai liūdinti šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com