ONA ŽUKAUSKIENĖ POŽELAITĖ

A † A ONA ŽUKAUSKIENĖ POŽELAITĖ mirė 2021 m. gegužės 23 d. Palos Park, IL. Gimė 1920 m. sausio 3 d. Ziniūnų kaime, Lietuvoje. Gyveno Chicago, IL, Gage Park apylinkėje.

Nuliūdę liko: duktė Danutė Plenienė su vyru Gediminu, sūnus Algis su žmona Maryann; anūkai Juozas su žmona Nicole Piar, Natalija Plenytė su vyru Bryan Schubert ir Matthew Žukauskas; sesuo Elzbieta Švėgždienė su šeima Lietuvoje, a. a. sesers Janinos Spal­veters šeima Lietuvoje, daug sūnėnų ir dukterėčių.

A. a. Ona buvo a. a. Stasio žmona.

Velionė bus pašarvota antradienį, gegužės 25 d., 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Chicago, IL, Mar­quette Park, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sie­lą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapi­nė­se.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.