PATRICIJA A. (WRIGHT) MATULIONIENĖ

A†A PATRICIJA A. (WRIGHT) MATULIONIENĖ mirė š. m. lapkričio 10 d.

Gimė 1941 m. kovo 16 d. Xenia, OH.

Gyveno Cleveland Heights, OH.

Nuliūdę liko: vyras Vytautas; sūnūs Romas ir Darius su žmona Sheri; vaikaitis Marcus; provaikaitis Tobias; sesuo Catherine Simons; dukterėčios Michele Simons, Donna Simon ir Helen Wright; svainis Algirdas V. Matulionis bei kiti giminės.

Velionės palaikai buvo kremuoti. Atsisveikinimas įvyko lapkričio 17 d. Šv. Mišias Šv. Kazimiero šventovėje Clevelande aukojo kleb. kun. Joseph Bacevice. Velionės palaikai buvo palaidoti Clevelando Calvary kapinėse.

Prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Patriciją savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Jakubs & Son www.jakubs.com.