Sophia Džiugienė Jankaitytė

A † A  Sophia Džiugienė Jankaitytė mirė š. m. lapkričio 13d., Lisle, Illinois, sulaukusi 97 metų.

Gimė 1925 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvoje, Kaune.

Gyveno Lisle, Illinois ankščiau Čikagoje, Marquette parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: duktė Judita su vyru Mike.

A. A. Sophia buvo a. a. Stasio Džiugo žmona.

Velionė bus pašarvota penktadienį, lapkričio 18 d. 9:00 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje, 14911 127th St., Lemont, Il.  kurioje 10:00  val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios už jos sielą. Po Šv. Mišių velionė bus palaidota šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Vietoj gelių prašom aukoti Kauno Jėzuitų gimnazijai,  kjg.edupage.org.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.