PETER A. BULIKA

A † A Peter A. Bulika Mirė 2015 m. lapkričio 7 d. , sulaukęs 78 metų. Nuo 2011 m. gyveno Monarch Landing, Naperville, IL , anksčiau Chicago, IL. Gimė 1938 m. balandžio 17 d. Kaune , Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Vita Bulika (Vilutis) bei daug draugų. Velionis buvo sūnus a.a. Joseph ir Lisa Bulika, brolis a.a. Angela (Matthew) Bentkowski. A. a. Peter bus pašarvotas trečiadienį , lapkričio 11 d. nuo 3 val p.p. iki 7 val. vakaro Friedrich-Jones laidojimo namuose, 44 S. Mill St. Naperville, IL. Atsisveikinimas ir laidotuvės ketvirtadienį , lapkričio 12 d. nuo 10 val. ryto iki 11 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje , kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių a.a. Peter bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi žmona Laidot. direkt. Friedrich-Jones , tel. 630-355-0213 arba www.friedrichjones.com