STASYS GEDIMINAS ZIKAS

A † A STASYS GEDIMINAS ZIKAS Amžinybėn iškeliavo 2015 m. spalio 9 d. Gimė 1940 m. Kaune, Lietuvoje. Gyveno Bostono apylinkėje, o prieš tai Washington DC, ir Čikagoje. Giliame liūdesyje liko: žmona Dalia Barmutė Zikienė, su kuria išgyveno 45 metus; brolio a. a. Algio Ziko žmona Dalia Palubeckaitė Zikienė ir jų vaikai Gida, Tomas, Viktoras, Jonas ir Rima ir jų vaikučiai; žmonos a. a. sesers Živilės Sabin sūnus Erikas su žmona. Atsisveikinimas su a. a. Stasiu ir šv. Mišios įvyko ketvirtadienį, spalio 15 d. Šv. Petro lietuvių parapijoje, South Boston, MA. Nuliūdę artimieji