PRANĖ ŠLUTIENĖ VILIMAITĖ

A†A PRANĖ ŠLUTIENĖ VILIMAITĖ mirė š. m. birželio 16 d., sulaukusi 92 metų. Gimė 1928 m. birželio 6 d. Chicago, IL
Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marquette Parke ir Brighton Parke.

Nuliūdę liko: sūnus Martynas Gramontas, anūkė Julia Gramontaitė ir anūkas Andrew Gramontas.

Velionė buvo a. a. Broniaus Gramonto ir a. a. Anatolijaus Šluto žmona.

Pranė Šlutienė buvo mecenatė, du dešimtmečius darbavosi „Lithuanian Mercy Lift” (LML) organizacijoje. 1998-aisiais LR prezidento Valdo Adamkaus buvo apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 1-ojo laipsnio medaliu.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, birželio 20 d., nuo 9 val. r. iki 11 val. r. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer, Lemont, IL. Religinės apeigos prasidės 11 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose. Po religinių apeigų velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.