RAMOJUS PRANAS VAITYS

A † A RAMOJUS PRANAS VAITYS Amžinybėn iškeliavo 2015 m. balandžio 15 d. Gimė 1932 m. rugsėjo 17 d. Kaune. Liūdesyje liko: žmona Aldona, jos dukra Aleksandra, anūkai Nemunas ir Izabelle, sūnus Tomas ir anūkė Fijona, brolis Vaidotas su žmona Judith, dėdė Viktoras Jautokas su žmona Rūta, teta Regina Jautokaitė, pusbroliai ir pusseserės Amerikoje ir Lietuvoje. Gegužės 7 d., ketvirtadienį, 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. Po šv. Mišių bus atsisveikinimas su Ramojumi. Laidotuvės privačios Lietuvoje. Liūdinti šeima