VILIA MARIA DUOBAITĖ MARCHERTIENĖ

A † A VILIA MARIA MARCHERTIENĖ DUOBAITĖ Mirė 2015 m. balandžio 18 d., Orland Park, IL. Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje. Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Downers Grove, IL. Nuliūdę liko: vyras Vytautas Antanas, sūnus Darius su žmona Asta bei kiti giminės. Velionė bus pašarvota balandžio 22 d., trečiadienį, nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks balandžio 23 d., ketvirtadienį. 9:30 val. ryto iš laidojimo namų velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Vilia Maria bus palaidota Šv. Kazimierio kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Giliai liūdinti šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com