REGINA ČEMARKIENĖ KUSELIAUSKAITĖ

A†A REGINA ČEMARKIENĖ KUSELIAUSKAITĖ mirė 2020 m. gruodžio 11 d. Issaquah, WA. Gimė 1928 m. birželio 28 d. Lietuvoje. Gyveno Issaquah, WA, anksčiau Downers Grove, IL, Čikagos Marquette Park ir Bridgeport rajonuose.

Nuliūdę liko: sūnus dr. Vidmantas Čemarka; anūkai Lilia Marie ir Paul Yuri Čemarka; brolis Vidas su žmona Beverly, brolis Kazimieras su žmona Maria, brolis Antanas su žmona Lilija; daug dukterėčių ir sūnėnų.

A. a. Regina buvo a. a. Vytauto žmona ir a. a. Marijos Barzda sesuo.

Velionė bus pašarvota penktadienį, gruodžio 18 d., nuo 9 iki 11 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd.), Lemont, IL. Religinės atsisveikinimo apeigos vyks laidojimo namuose 11 val. ryto. Po jų velionė bus palaidota bus Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus, ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.