REGINA GERVINAITĖ BEDER

A†A REGINA GERVINAITĖ BEDER Amžinybėn iškeliavo š. m. kovo 12 d., savo namuose Pietų Californijoje, apsupta šeimos. Jai buvo 96-eri.

Gimė 1924 m. Kaune, Lietuvoje. Buvo jauniausia iš 8 vaikų Antano ir Uršulės Gervinų šeimoje.

Liūdesyje lieka: sūnus Mark, marti Inga, anūkės Stephanie ir Danielle, dukterėčia Ilona Kybartienė su šeima, dukterėčia Rita Knight su šeima, sūnėnas Ričardas Gervinas su šeima, sūnėnas Algis Kalvaitis su žmona Suzanne bei jų vaikai – Kent Kalvaitis ir Kathy Penkiunas su šeimomis.

Regina buvo a. a. Antano ir a. a. Uršulės duktė, a. a. Rostislavo žmona, a. a. Vidos mama bei a. a. Stanislavo, a. a. Valerijos, a. a. Marijos, a. a. Stefanijos, a. a Albino, a. a. Aleksandro ir a. a. Antano sesuo.

Kaune baigė Šventosios Širdies seserų vienuolyno gimnaziją. Vykstant Antrajam pasauliniam karui, kad išvengtų komunistinės okupacijos ir priespaudos, buvo priversta palikti gimtąją šalį. Pasitraukė į Austriją, po to į Vokietiją, kur Tiubingeno universitete pradėjo odontologijos studijas. 1949 m. kartu su kitais šeimos nariais emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas ir apsigyveno Pietų (South) Bostone. Pabaigė savo studijas Massachusetts Farmacijos ir sveikatos mokslų kolegijoje, įsigydama dantų higienos specialistės diplomą ir taip praėjo ilgą karjeros kelią. Buvo gerbiama ir vertinama savo kolegų bei pacientų.

1957 m. Regina susituokė su savo mylimu vyru Rostislavu Beder ir apsigyveno Westwood, MA. Čia meilės santuokoje išgyveno 52 metus ir užaugino du vaikus – dukterį Vidą ir sūnų Mark. Regina mokėjo septynias kalbas, mėgo klasikinę muziką, operą, keliones, sportą, o taip pat domėjosi arkliais ir mylėjo šunis. Ji buvo aktyvi Bostono lietuvių veikloje, giedojo lietuviškame bažnyčios chore.

Atsisveikinimas su velione vyks penktadienį, gegužės 14 d., 11 val. r. Šv. Petro lietuvių bažnyčioje Bostone.

VietojE gėlių Reginos Beder atminimui galima siųsti aukas Lietuvių Fondui (The Lithuanian Foundation, Inc.,), 14911 127th St., Lemont, IL 60439 arba lithuanianfoundation.org (memo: In Memo- ry of Regina Beder).

Nuliūdusi šeima.