REGINA GYTĖ F. NARUŠIENĖ

A†A REGINA GYTĖ F. NARUŠIENĖ mirė 2022 m. balandžio 25 d., savo namuose Salt Lake City, Utah, JAV. Į Viešpaties globą ir pas a. a. mylimą vyrą Bernardą (susituokė 1959 m. birželio 8 d.) bei a. a. tėvelius Eugeniją (Česnavičiūtę) ir Viktorą Firantą bei kūdikį broliuką Vytą išėjo ramiai, savo artimųjų apsuptyje, kartu prisimenant gražiausias gyvenimo akimirkas Amerikoje ir Lietuvoje, gimines, artimuosius ir draugus.

Regina gimė 1936 m. spalio 12 d. Kaune, Lietuvoje. Kartu su vyru Bernardu gyveno Oakwood Hills, IL ir Vilniuje, Lietuvoje, o prieš metus sugrįžusi iš Lietuvos – Salt Lake City, UT.

Liūdesyje liko: sūnus Viktoras Narušis (Clara Narusis), dukros: Elena Narušytė-Behrens (Mike Behrens) ir Suzana Narušytė-Losurdo (Angelo Losurdo), devyni anūkai: Jonas, Juozas, Teresė (Matthew Hartz); Marytė, Mata, Onutė, Aleksas, Enzo ir Zanna bei proanūkas Leonas Hartz, giminės bei artimieji JAV ir Lietuvoje.

Į JAV su tėvais atvyko 1949 m. rugsėjo 13 d., JAV piliečiais tapo 1954 m. gruodžio 2 d. Atkūrus nepriklausomą Lietuvą, Reginai atstatyta ir Lietuvos Respublikos pilietybė, ji buvo JAV ir LR pilietė.

1957 m. University of Illinois įgijo politinių mokslų bakalaurą, o 1959 m. jai suteiktas Teisės mokslų daktarės laipsnis (Juris Doctor). Regina buvo patyrusi advokatė, aistringa bendruomenės, pilietinės visuomenės ir Lietuvos teisių gynėja.

Nuo 1960 m. ji pradėjo teisinę advokato praktiką savo namuose Oakwood Hills, IL. Nuo 1968 iki 1975 m. ėjo Illinojaus valstijos advokato padėjėjo pareigas McHenry apskrityje. 1969 m. kartu su vyru Bernardu sukūrė „Narusis ir Narusis” advokatų kontorą.

Kaip bendruomenės ir pilietinės visuomenės gynėja, ji buvo išrinkta Prairie Grove School District nare, ir keletą kadencijų iki 1979 m. ėjo prezidentės pareigas. Nuo 1980 m. tarnavo Rockford Diocese (vyskupijoje), nuo 1990 m. buvo jos finansų tarybos narė, Diocesan Foundation narė bei pirmininkė, vykdomoji Diocesan Association Foundation narė, ir Marian Central Catholic High School valdybos narė. Kartu su vyru Bernardu Regina buvo McHenry County Community College įkūrėja, District Health Council valdybos narė, Social Assistance Council, taip pat Illinojaus State Highways patarėjų valdybos narė. Ji ir vyras Bernardas buvo lietuvių advokatų organizacijos Lithuanian American Bar Association (LABAS) įkūrėjai, ėjo pirmininkės pareigas ir buvo tarybos narė. Regina buvo aktyvi Respublikonų partijoje, kas vėliau padėjo užtikrinti nepriklausomybės ir stojimo į NATO siekiančiai Lietuvai JAV paramą.

Į lietuvišką veiklą įsijungė nuo studentavimo metų, dalyvaudama lietuvių kultūrinėje veikloje, tautinių šokių grupėje „Klumpė”, vėliau įsijungdama į veiklą Waukegan-Lake County apylinkėje. Buvo šios apylinkės pirmininkė, vėliau – JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkė ir pirmininkė, Tarybos narė ir Tarybos pirmininkė (2000–2006 m.). 2006–2012 m. – Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkė. Aktyviai dalyvavo LR Seimo ir JAV LB, vėliau – LR Seimo ir PLB komisijų veikloje.

Prasidėjus aktyviam Lietuvos išsilaisvinimui iš Sovietų Sąjungos jungo 1987–1990 m., jos aistringas Lietuvos nepriklausomybės siekio palaikymas dar labiau suklestėjo. Vienas iš jos svarbesnių pasiekimų buvo sėkmingas darbas ir pagalba Lietuvai, dalyvaujant Central/Eastern European Coalition NATO Expansion darbo grupės valdyboje, organizuojant Lietuvos įstojimą į NATO 2004 metais. Jos palikimas Lietuvos valstybingumui stiprinti – knygos „JAV lietuvių indėlis atkuriant Lietuvos valstybingumą – Lai gyvuoja laisva Lietuva” ir „Pilietybės išsaugojimo pagrindai ir argumentai – Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt”.

Regina buvo Lietuvos Valdovų rūmų atkūrimo aistringa rėmėja ir VR Paramos fondo steigėja, narė ir valdybos pirmininkė (2003– 2020); Valdovų rūmų atstatymo paramos komiteto JAV pirmininkė. Nuo 2018 m. Regina buvo Vilniaus klubo narė, labai džiaugėsi dalyvaudama jų renginiuose, kur susirado daug naujų ir gerų draugų.

Ji ir jos vyras Bernardas buvo Jeruzalės Šventojo Kapo Riterių Ordino riteriai, kuriame dalyvaudami jie įgavo daug stiprybės ir paguodos. Pagerbta daugybe apdovanojimų. Ji ypač džiaugėsi Gedimino II laipsnio ordinu, LR garbės medaliu už nuopelnus tautai (1998) ir Grigaliaus Didžiojo Ordinu, jai Popiežiaus įteiktu už nuopelnus Katalikų bažnyčiai.

Atsisveikinimas su velione vyks Querhammer & Flag Funeral Home (500 W. Terra Cotta Avenue, Crystal Lake, IL 60014) gegužės 5 d., ketvirtadienį, nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. val. Šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos Sts. Peter & Paul Catholic Church (410 N. First Street, Cary, IL 60013) gegužės 6 d., penktadienį, 11 val. r. Velionė bus laidojama Crystal Lake Memorial Cemetery, Crystal Lake, IL.

Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių Fondui (Lithuanian Foundation, Inc.), 14911 127 th Street, Lemont, IL 60439 (www.lithuanianfoundation.org) arba Nacionaliniam muziejui Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, adresas: Katedros a. 4, Vilnius 01143, Lietuva. (https://www.valdovurumai.lt)

Nuliūdę artimieji.