REGINA SOLIUNAS BUTKEVIČIUS

A † A REGINA BUTKEVIČIUS (SOLIŪNAS) Mirė 2015 m. birželio 7 d., ryte, The Meadows Long Term Care Home, Ancaster, ON, sulaukusi 88 metų. Nuliūdę liko: vaikai Siga (Gord), Raimundas (Kelly) ir Andrius (Venessa); sesuo Janine Matulionas, marti Loretta ir anūkai Kristopher, Justin, Krista, Stephanie, Rebecca ir Jude. A. a. Regina buvo žmona a. a. Kazimiero, mama a. a. Viliaus, sesuo a. a. Juozo, Bronės, Onutės, Vyto,Vlado ir Jono. Atsisveikinimą su velione ir laidotuves tvarko Marlatt laidojimo namai. Šv. Mišios už a. a. Reginą bus aukojamos birželio 17 d., trečiadienį, 10 val. ryto Our Lady of Mercy (58 Dundurn St. N., Hamilton, ON). Velionės atminimui galite aukoti SPCA.