STASĖ VENSLAUSKAITE PURVINIENĖ

A † A STASĖ VENCLAUSKAITĖ PURVINIENĖ Į Amžiną gyvenimą iškeliavo 2015 m. birželio 8 d. Gimė 1915 m. kovo 9 d. Šiauliuose, Lietuvoje. Lieka nuliūdusi šeima: dukros Rūta, Laima ir Danutė; anūkai Tauras, Dijana, Žiba, Asta, Aldona, Nika, Kristina ir jų šeimos bei 16 proanūkų. Atsisveikinimas su a. a. Stase įvyks Lietuvių Evangelikų liuteronų Tėviškės parapijoje, 5129 So. Wolf Rd.,Western Springs, IL, birželio 12 d. nuo 9 val. ryto. Pamaldos 11 val. ryto. Velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. Liūdinti šeima Lack and Sons FD, tel. 708-430-5700