RINGAILĖ JONYNAITĖ GUSTAITIENĖ ZOTOVIENĖ

A†A RINGAILĖ JONYNAITĖ GUSTAITIENĖ ZOTOVIENĖ mirė š. m. kovo 18 d., sulaukusi 96 metų.

Gimė 1924 m. Lietuvoje.

45 metus gyveno Juno Beach, FL, anksčiau Philadelphijoje, Čikagoje ir Detroite. Nuliūdę liko: dukros Rūta Gustaitytė Bronišas ir daktarė Andrea Zotovaitė; anūkės Larisa Bronišas Dooley ir Krista Bronišas; proanūkai Dalia ir Jonas Dooley, Zigmas ir Vida Witt; sesuo Rasa Jonynaitė Pukštys ir jos sūnūs Andrius, Edis ir Tomas Pukščiai su šeimomis.

Pasitraukusi iš Lietuvos nuo sovietų okupacijos, 1947 metais imigravo į Ameriką. Buvo lietuvių ir amerikiečių visuomenininkė ir gerai žinoma dailininkė, surengusi 23 meno parodas ir laimėjusi daug premijų. Jos darbai pasklidę po visą pasaulį.

Ringailė Zotovienė niekada neapleido lietuvybės: ji įkūrė tautinių šokių grupes Hanau stovykloje, Čikagoje ir Detroite. Parengė leidinius „Mūsų šokiai” ir „Lietuviai Floridoje” – pastarajame aprašyta Floridos lietuvių kultūrinė, politinė ir visuomeninė veikla. Buvo aktyvi Lietuvių Bendruomenės narė, priklausė Akademiniam skautų sąjūdžiui. Atkūrė lietuvių kultūros muziejų Lake Worth, Floridoje ir jam vadovavo 18 metų. Ji taip pat įkūrė Lietuvos Dukterų draugijos skyrių Floridoje ir jam vadovavo. Buvo LR garbės konsulo Palm Springs Stanley Balzeko asistentė. Ringailės tėvai, Antanina ir Zigmas Jonynai, už žydų išgelbėjimą buvo paskelbti Pasaulio Tautų Teisuoliais, filmą apie tai galima matyti per USHMM tinklalapį: collections.ushmm.org/search/ (reikia įrašyti „Ringailė Zotovas”.

Atsisveikinimas su a. a. Ringaile Zotoviene vyks gegužės mėnesį Floridoje, o birželio mėn. – Čikagoje. Datos bus praneštos vėliau.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Liūdintys artimieji.