VILHELMINA (VILĖ) LORETA KILIKAUSKAS

A†A VILHELMINA (VILĖ) LORETA KILIKAUSKAS staigiai mirė 2022 m. gruodžio 24 d., sulaukusi 81 metų.

Gimė 1941 m. lapkričio 20 d. Vilkaviškio mieste, Lietuvoje. Gyveno Marquette Parke, Čikagoje.

Nuliūdę liko: mylintis sūnus Juozas „Sid” Ulevičius; broliai – Edmundas Kilikauskas su žmona Rūta, Rinaldas ir Sue Kilik, Juozas ir Dana Kapačinskas; dukterėčios, sūnėnai bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

A. a. Vilhelmina buvo a. a. Juozo Ulevičiaus ir a. a. William Ramey žmona.

Vilhelmina buvo draudimo sistemų analitikė ir odontologijos kabineto darbuotoja, aktyvi Švč. M. Marijos Gimimo parapijos ir JAV Lietuvių Bendruomenės narė. Vilė priklausė Balzeko muziejaus moterų gildijai, Lietuvos vyčiams ir Lietuvos šaulių sąjungai išeivijoje. Ji taip pat prisidėjo prie daugybės įvairių ruošos darbų Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Buvo Šakiečių klubo narė.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, sausio 7 d., nuo 11:30 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL, kurioje 12:30 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Po Mišių velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – David Gaidas tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.