Seselė KATHLEEN SMITH, SSC

A†A Seselė KATHLEEN SMITH, SSC

Mūsų mylima seselė mirė š. m. liepos 14 d. Vienuolės įžaduose išgyveno 58 metus.

Ses. Kathleen mokytojavo pradžios mokyklose Illinois, Michigan, Minnesota, California ir Ohio valstijose, dėstė meną Illinois ir Michigan gimnazijose. Ji gavo daug apdovanojimų už savo ir savo mokinių meno darbus. Nuo 2015 m. ses. Kathleen tarnavo maldos ministre Marian Village, Homer Glen, IL ir vėliau – Franciscan Village, Lemont, IL.

Giliai nuliūdę liko: dukterėčios, sūnėnas ir jų vaikai, taip pat šv. Kazimiero vienuolės ir seselės.

A. a. seselė Kathleen Smith buvo a. a. Michael Joseph Smith ir a. a. Ray Pauline Stoyk duktė, a. a. Desly Janis sesuo, a. a. Ronald Janis brolienė ir a. a. dviejų dukterėčių teta.

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, liepos 22 d., nuo 10:30 val. ryto Franciscan Village koplyčioje, 1270 Village Drive, Lemont, IL. Atsisveikinimas – 11:15 val. ryto, šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos 11:30 val. ryto. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, www.sistersofstcasimir.org arba 2601 W. Marquette Road, Chicago IL, 60629.

Liūdinčios Šv. Kazimiero seserys.

Laidotuvių direktorius – Lack and Sons, tel. 708-430-5700.