STASĖ KIELAITĖ KELEČIENĖ

A † A STASĖ KIELAITĖ KELEČIENĖ Mirė 2015 m. birželio 16 d. Gimė 1920 m. spalio 28 d. Kaune. Ten ji mokėsi, lankė valstybės teatro studiją ir tapo profesionalia aktore. Vaidino Kauno Didžiojo teatro spektakliuose. Vėliau (tremtyje) vaidino Augsburgo lietuvių teatre. Ištekėjo už aktoriaus dailininko Jono Kelečiaus. 1949 m. atvykę į JAV ir apsigyvenę Čikagoje, greitai įsitraukė į teatrinę veiklą. Juodu dažnai atliko pagrindinius vaidmenis lietuvių teatre Čikagoje. Dirbo Čikagos Aukštesniosios lituanistinės mokyklos tėvų komitete. Stasės tėvas buvo rašytojas Kazys Kiela. Dideliame nuliūdime liko: sūnus Linas, marti Ramunė, anūkai Kęstutis ir Audrys; sūnus Marijus, anūkė Elizabeth; Irena Mickūnienė su šeima Kanadoje, Lilija Kamarauskienė su šeima Lietuvoje, Aldona Jurkutė-Krištolaitienė Čikagoje, draugai ir pažįstami. Kitame pasaulyje velionę pasitinka mylimi tėveliai, mylimas vyras a. a. Jonas, mylimos Jono seserys a. a. Olytė ir Alvina, marti Mary su mažąja anūke a. a. Lisa ir kiti giminės. Atsisveikinimas su velione vyks šeštadienį, birželio 20 d., nuo 11 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje, 14911 E. 127th Str., Lemont, IL. Šv. Mišios už a. a. Stasės sielą bus aukojamos 12 val. p. p. Velionės palaikai bus sudeginti. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Rako stovyklavietės atnaujinimui. Čekius rašyti Lithuanian Scouts Assocation, siųsti 14911 E. 127th Str. Lemont, IL 60439. Nuliūdusi šeima