VALERIJA JUODVALKIENĖ

A†A VALERIJA JUODVALKIENĖ mirė 2021 m. gegužės 8 d. savo namuose Riverside, IL, sulaukusi 95 metų amžiaus.

Valerija Mintauckytė gimė 1925 m. ir užaugo Lietuvoje, Utenos rajone.

Per Sovietų okupaciją buvo ištremta į Sibirą, į Vorkutos gulagą. Ten gyveno 10 metų, kur sutiko savo vyrą Joną; jie apsivedė ir susilaukė savo pirmojo sūnaus. Po Stalino mirties Valerija su šeima grįžo į Lietuvą ir gyveno Kaune. 1979 m. emigravo į JAV. Valerija mylėjo savo šeimą ir artimuosius.

Nuliūdę liko: vyras Jonas Jodwalis, vaikai Gedas Jodwalis, Dana Kapačinskas ir Kęstas Jodwalis ir anūkai – Linas, Ramunė, Lina, Tadas Jodwaliai; Audrė, Vytas, Rimas Kapačinskai, Jonas ir Alana Jodwaliai.

Velionė buvo pašarvota trečiadienį, gegužės 12 d. 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems, dalyvavusiems atsisveikinime ir laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.