VIDA RADVENIENĖ MIKUCKAITĖ

A†A VIDA RADVENIENĖ MIKUCKAITĖ mirė 2019 m. gegužės mėn. 30 d. Los Angeles, Californijoje. Gimė 1943 m. rugpjūčio mėn. 18 d. Telšiuose, Lietuvoje. Gyveno Los Angeles, CA. Nuliūdę liko: vyras Egidijus, dukra Gailė Hayden su šeima, sūnus Tauras su šeima, trys anūkai – Kovas, Darius ir Kristina, brolis Algimantas su šeima ir kiti giminės bei draugai JAV ir Lietuvoje.

Laidotuvių šv. Mišios ir atsisveikinimas – birželio 22 d., šeštadienį, 11 val. r. Šv. Kazimiero bažnyčioje ir parapijos salėje. Velionė bus palaidota Forest Lawn kapinėse Glendale, CA. Nuliūdusi šeima.