VIDA VAZBYTĖ-TUMASONIENĖ

A†A VIDA VAZBYTĖ-TUMASONIENĖ mirė š. m. rugpjūčio 10 d., sulaukusi 98 metų.

Gimė 1923 m. Kaune, Jadvygos ir Stepono Vazbių šeimoje.

Nuliūdę liko: sūnus Rimas su žmona Betsy (Victoria, BC); duktė Saulė Schiefelbein su vyru Mark (Mokena, IL); 5 anūkai, 4 proanūkai; brolis Jonas Vazbys (Mahwah, NJ).

Vida buvo a. a. dr. Vaclovo Tumasonio žmona ir a. a. Eglės Tumasonytės Germanienės mama.

1940 m. baigė Marijos Pečkauskaitės gimnaziją Kaune. Netrukus ištekėjo už chirurgo dr. Vaclovo Tumasonio. Pradėjo lankyti medicinos kursus, vėliau, nutarusi, kad vieno daktaro šeimoje užteks, perėjo į odontologijos fakultetą. Šiuos mokslus sėkmingai baigė. 1944 m., artėjant karo frontui, su vyru ir naujagime dukrele Egle išvyko į Vieną, Austriją, o iš ten – į Vokietiją. Vėliau šeima atvyko į JAV ir apsigyveno Čikagoje. Šeimai didėjant, dantistės praktikos Vida taip ir nepradėjo. Gyveno Palos Park, IL. Dirbo laborante Šv. Kryžiaus ligoninėje. Užaugino tris vaikus. Įšėję į pensiją, abu su vyru apsigyveno Key Biscayne, vėliau – St. Pete Beach, FL.

Vida buvo labai darbšti ir energinga. Mėgo žmones, džiaugėsi pajūriu, visada buvo giedros nuotaikos.

Laidotuvės privačios.

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Vidą savo maldose.

Nuliūdusi šeima.