VINCENTAS SAMAŠKA

A † A VINCENTAS SAMAŠKA Vincentas Samaška mirė 2015 m.lapkričio 4. Gimė Čikagoje 1926 m. rugpjūčio 14 d. Vaiku būdamas, jis su tėvais persikėlė į Lietuvą. Kai užėjo karas ir rusai okupavo Lietuvą, jis sugrįžo į Čikagą, kur jį užaugino giminės. Jis baigė Švč. Mergelės Marijos Gimimo pradžios mokyklą (Nativity B.V. M.) ir Harper gimnaziją. Jis įstojo į JAV jūreivių gretas (U.S. Navy), kur tarnavo dvejus metus. Jis išstojo garbingai, pirmo rango kepėjo titulu. Būdamas jaunuoliu, Vincentas dalyvavo “Sophie Barcus” radijo programoje ir dainavo “Birutės”, “Kęstučio”, “Lietuvos Vyčių”, “Pirmyn” ir “Alice Stephens” choruose. Tačiau jis labiausiai susidomėjo šokiu: jis išbuvo “Ateities” tautinių šokių grupėje 25 metus. Jis laimėjo aukso medalį polkos skyriuje “Harvest Moon” festivalyje. Festivalį organizavo Čikagos laikraštis “Chicago Sun-Times”. Laimėjimo dėka, “Oriental” teatras jį angažavo dviem savaitėm. Vincentas aktyviai dalyvavo Ilinojaus lietuvių prekybų rūmų organizacijoje (Lithuanian Chamber of Commerce of Illinois), kur jis išbuvo iždininku 25 metus, ir jis taip pat yra buvęs šios organizacijos prezidentu. Jis aktyviai dalyvavo daugelyje lietuvių organizacijų: 45 metus jis dalyvavo “Lietuvos Vyčių” organizacijoje ir buvo išrinktas 36-tos kuopos ir Ilinojaus-Indianos rajono prezidentu; jis buvo Ilinojaus Lietuvių Romos katalikų draugijos pirmininkas, Nekalto Prasidėjimo parapijos vyrų klubo pirmininkas ir iždininkas, ir 55 metus jis išbuvo Dariaus ir Girėno Amerikos legiono 271-ojo posto nariu. Kolumbo Vyčių organizacijoje (Knights of Columbus), kardinolo Mundelein taryboje, jis buvo ketvirto laipsnio garbės sargu. Jis buvo Čikagos lietuvių tarybos prezidentas ir vykdomasis sekretorius. Daugiau kaip 10 metų jis buvo Čikagos Pavergtųjų tautų komiteto narys, ir jis yra buvęs lietuvių grupių, dalyvavusių Pavergtųjų tautų paraduose State Street, maršalu. Vincentas dirbo vienoje vežiojamosios valgyklos įstaigoje maisto pristatymo skyriaus direktoriumi. Išėjęs į pensiją, jis dirbo Heinemann’s kepykloje, gražindamas tortus. 1961-62 metais Vincas parūpino, kad Lietuvos vėliava būtų iškelta Comiskey Park beisbolo stadione Lietuvos dienos proga. Daugelis lietuvių dalyvavo parade. Amerikos ir Lietuvos himnai buvo sugiedoti. 1961 metais pirmą kamuolį išmetė Stanley Balzekas, o 1962 metais – Petras Daužvardis Jr. Nuliūdę liko: sesuo Aniceta Naujokienė ir krikšto dukra Dainora Naujokaitė bei kiti giminės Lietuvoje. Velionis bus pašarvotas sekmadienį, lapkričio 8 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Richard-Midway laidojimo namuose 5749 Archer Ave., Chicago, IL 60638. Laidotuvės įvyks pirmadienį, lapkričio 9 d. 8:15 val. ryto iš laidojimo namų a. a. Vincentas bus nulydėtas į St. Richard bažnyčią, kurioje 9 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Resurrection Mausoleum. Artimuosius ir draugus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti. Nuliūdę artimieji Richard-Midway LD; tel. 773-767-1840 arba www.richardmidwayfh.com