Padėkime seselėms vienuolėms šelpti ukrainiečius vaikus

Kartais būtinas biurokratinis procesas trukdo veikliai suteikti paramą. Šalia kitos organizuotos talkos, Moterų vienuolijos Lietuvoje stoja į pirmas eiles padėti pabėgėliams čia ir dabar. Tačiau, pačios vienuolijos neturi tiek resursų, kad galėtų atliepti visu tuo, kas būtina. Jau yra 4,000 vaikų kurie bus integruojami į mokyklas ir reikalingos eilinės mokyklines priemonės. Jei norėtumėte padėti Lietuvos vienuolijoms teikti greitą ir patikimą paramą pabėgėliams iš Ukrainos, galite siųsti aukas mūsų vienuolijai į Putnamą. Kai tik susidarys didesnį suma, mes persiųsime Lietuvos Moterų Vienuolijų koordinacinei grupei.

Čekį rašyti:
Sisters of Immaculate Conception,
600 Liberty Hwy,Putnam CT 06260

nurodant Ukrainos pabėgėliams.

Arba aukoti per internetą (parenkant “Ukrainian Children’s Refugee Fund”)
https://www.immaculateconceptioncenter.org/support

Dieve, padėk!

Ses. Ignė, Putnam, CT