Rugilės Barzdžiukaitės, Vaivos Grainytės, Linos Lapelytės opera-performansas „Saulė ir jūra”, „Teatro Argentina”, Roma, 2021. (Operos-performanso organizatorių nuotrauka)

„Saulės ir jūros” gastrolės JAV: tinkamos erdvės ir kodėl ne visuose pliažuose dainuojama

Sigita Ivaškaitė.

Rugilės Barzdžiukaitės, Vaivos Grainytės, Linos Lapelytės opera-performansas „Saulė ir jūra”, „Teatro Argentina”, Roma, 2021.
Rugilės Barzdžiukaitės, Vaivos Grainytės, Linos Lapelytės opera-performansas „Saulė ir jūra”, „Teatro Argentina”, Roma, 2021. (Operos-performanso organizatorių nuotrauka)

2019 m. Venecijos Bienalė dauge­liui lietuvių visame pasaulyje ­prista­tė ir net įkalė į atmintį tris pa­vardes: Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grai­ny­tė, Lina Lapelytė. Jų sukurta ope­ra – performansas „Saulė ir jūra” tuo­met Venecijoje laimėjo „Auksinį liū­tą” ir sukėlė didžiulę dėmesio aud­rą. Tie­sa, iš paskos atsiritusi pande­mija kiek pristabdė laimėjimo paska­tintus kū­rėjų planus, tačiau jau gerus pusę me­tų lietuvių kūrinys tęsia sėkmingas gastroles po pasaulį ir šį ru­denį atkeliauja gastrolėms į JAV.

Pirmasis bendras šių meninin­kių darbas buvo opera „Geros die­nos!”, taip pat apkeliavusi nemažai pa­saulio. Tuomet kūrinio veikėjomis tapo prekybos centrų kasininkės. Sta­tiška darbo poza, kontrastuojanti su netikėtomis, atpažįstamomis ir dėl to itin paveikiomis jų gyvenimo isto­rijomis, įtraukė ne tik savita forma, bet ir skoningu, net skaudžiai taikliu humoru. Šią tradiciją tęsia „Saulė ir jū­ra”, kur dirbtinai įkurdintame pa­plūdimyje savo istorijomis dalinasi bet kokiame pajūryje galimai gulintys pasaulio piliečiai. Iš vienos pusės, atrodytų, statiškas vaizdinys dar kar­tą kontrastuoja su minties tėkme, per ganėtinai trumpą laiką operos pasa­ko­jimą nunešantį nuo asmeninių problemų iki žmonijos išgyvenimo klausimų. Tai, atrodytų, labai paprastas mūsų portretas: kaistančioje pla­netoje save įkalinę žmonės ir jų samprotavimai, nesiimant jokių realių veiksmų.

Per šį laiką su kūrėjomis susipa­žinti buvo galima daug kur, tad šį kar­tą kalbėjomės tik apie ateinančias gastroles JAV, – trumpai ir aiškiai, tarp skrydžių ir persėdimų „Saulės ir jūros” kelionėje po pasaulį.

Rugilės Barzdžiukaitės, Vaivos Grainytės, Linos Lapelytės opera-performansas „Saulė ir jūra”, „Teatro Argentina”, Roma, 2021.
Rugilės Barzdžiukaitės, Vaivos Grainytės, Linos Lapelytės opera-performansas „Saulė ir jūra”, „Teatro Argentina”, Roma, 2021. (Operos-performanso organizatorių nuotrauka)

Gastroliuojate kaip niekada daug, o jūsų darbo scenografija – specifinė, kaip renkatės erdves pa­sirodymams?

Lina Lapelytė: Architektūra yra viena iš sudedamųjų kūrinio dalių. Žiūrovų rakursas, stebint smėlyje gu­linčius kūnus iš viršaus yra svarbi kū­rinio koncepcijos detalė, tad ir erdvių ieškome tokių, kuriose ši idėja pil­navertiškai atsiskleistų. Tačiau tai ne visada pavyksta.

Rugilė Barzdžiukaitė: Kažkada turėjome idealistinę siekiamybę, ro­dy­mo vietą rinktis pagal architektū­rą, – rengti pasirodymus tik ten, kur yra tinkamas pastatas, architektūra. Deja, dabar užklausų gausa ir labai skirtingos kviečiančių institucijų ga­limybės neleidžia idealizuoti ir kartais konstrukciją žiūrovams palipti ten­ka konstruoti tiesiog iš pastolių. Viena vertus, tokiu atveju dingsta siur­­prizas, netikėtumas architektū­ro­je, kūrinys su erdve nekomunikuoja taip įdomiai; kita vertus, tada galima stipriau koncentruotis į pliažą, į tai, kas yra jo viduje.

Paskutiniu metu erdves mums tie­siog parenka, o mūsų idealios ir įdo­miausios erdvės, pavyzdžiui, gali būti: Guggenheim muziejus, senas taksi parkas, tuščias baseinas, laipti­nės su didele apatine aikštele, kaip premjeros metu Vilniuje, Nacionali­nė­je dailės galerijoje.

Menininkės Rugilė Barzdžiukaitė, Lina Lapelytė, Vaiva Grainytė.
Menininkės Rugilė Barzdžiukaitė, Lina Lapelytė, Vaiva Grainytė. (Rasos Antanavičiūtės nuotrauka)

Ar ir kaip įtraukiate vietinį kontekstą, vietinius žmones į savo darbo gastrolinius rodymus?

Vaiva Grainytė: Siekiame iš­tran­s­liuoti kuo įvairesnį ir tankesnį paplūdimio įspūdį, tad visada kviečia­­me prisijungti vietinius žmones. Jie, žinoma, nedainuoja, o atlieka svar­bų statistų vaidmenį – kuria rasi­nę įvairovę bei inspiruoja gyvesnę di­namiką tarp veikėjų (pvz., daini­nin­­kai susipažįsta su naujais žmonė­mis, kartu įsitraukia į pliažo žaidi­mus – taip palaikomas natūralus, kū­riniui būtinas šurmulys, suformuojami „draugų” klasteriai).

Kviečiančių festivalių ar instituci­jų visada prašome parūpinti statis­tą su šunimi. Pliaže yra tekę turėti ir kovinių vilkšunių geležiniais danti­mis, ir mielų pūkuotų šuniukų. O ke­turkojų būdas – mieguistumas arba aršumas – kaskart naujai nuspalvina atmosferą.

Rugilė Barzdžiukaitė: Kūrinyje mums labai svarbus dokumentinis klo­das. Jį ir konstruoja statistai. Ne­dai­nuodami, tiesiog būdami kūrinyje su savo įpročiais jie įneša daug neti­kėtumo, spontaniškumo ir siurprizų mums pačioms. Tai taip pat yra prie­žastis, kodėl šį kūrinį įdomu žiūrėti kelis kartus – jis niekada nebūna toks pat. Na, o kai statistų nebūna, visuo­met kyla poreikis gyvai režisuoti, – su dainininkais turim gyvą chat’ą, į kurį siunčiame nuorodas, jei mums trūksta ar reikia kitokio veiksmo.

Rugilės Barzdžiukaitės, Vaivos Grainytės, Linos Lapelytės opera-performansas „Saulė ir jūra (Marina)” 58-ojoje Venecijos meno bienalėje, 2019.
Rugilės Barzdžiukaitės, Vaivos Grainytės, Linos Lapelytės opera-performansas „Saulė ir jūra (Marina)” 58-ojoje Venecijos meno bienalėje, 2019. (Andrej Vasilenko nuotrauka)

Kartais operos metu gali prasi­dė­ti smėlio audra, nes kyla daug veiks­mo, laksto vaikai, loja šunys, o kartais visi nurimsta, jaučia visai kitą pul­­są, nors skamba tos pačios dainos. Pavyzdžiui neseniai rodėme kūrinį Graikijoje ir čia buvo dar vienas naujas potyris, nes į savo pliažą pakvietė­me tikrą vietinį prekeivį, čia pliažuo­se parduodantį bižuteriją, skaras, ke­pures… Tad pasiūlėme paprekiauti ir pas mus.

Lina Lapelytė: Beje, „Saulės ir jūros” pasirodyme Los Angeles prisijungsiantys vietiniai žmonės mokosi dainuoti, kad paplū­di­myje save įprasmintų ne tik kūniš­kai, bet ir garsiškai.

Kuo jums išskirtinės gastrolės Amerikoje? Ar tai kada nors buvo jūsų tikslas, svajonė?

Vaiva Grainytė: Turint omenyje, kad kūrinio (stebėjimo) rakurso iš viršaus idėja Rugilei kilo 2014 m. lan­kantis Guggenheim muziejuje (tuo me­tu New Yorke penkias dienas iš eilės „Here Arts” centre, „Prototype” festivalyje, rodėme savo pirmąją ope­rą „Geros dienos!”), gastrolės JAV, o ypač pati pirmoji – New Yorko – sto­telė – gan simbolinis aktas ir mūsų, ir kūrinio biografijoje.

Lina Lapelytė: COVID-19 krizės realybėje visos gastrolės kelia daug iššūkių ir yra labai trapios, ribinės… Niekada nežinome, ar koks daininin­kas nesusirgs, ar atvykus į vietą situ­a­cija nepasikeis, ir apskritai – ar jau labai arti esantis turas nebus atšauktas… JAV gastrolės, ypač prodiuserių komandai, kėlė beprotiškai daug iš­šūkių ir tai, kad jos visgi vyksta, yra ir didelis kviečiančių institucijų pastangų bei užsispyrimo nuopelnas.

Rugilės Barzdžiukaitės, Vaivos Grainytės, Linos Lapelytės opera-performansas „Saulė ir jūra”, „Teatro Argentina”, Roma, 2021. (Operos-performanso organizatorių nuotrauka)

Vienintelis tikslas, kurį turėjome kurdamos šį darbą, buvo tai, kad jis būtų paveikus, o kad jis atsiduria vie­name ar kitame mieste, kontekste yra to pasekmė.

Kaip, jūsų nuomone, „Saulė ir jūra” gali suskambėti būtent Jung­tinėse Valstijose?

Lina Lapelytė: Vartojimo klau­si­mai vienuose ar kituose kontekstuo­­se sprendžiami vis kitaip, kitokį san­­tykį su jais turi vietiniai žmonės. JAV, bent jau mano pasąmonėje, yra gali­mybių, greičio ir gausos šalis, naf­tos rojus, tad „Saulės ir jūros” ke­liami klausimai apie žmogaus ir že­mės nuovargį čia turėtų rezonuoti dar stipriau nei bet kur kitur.

Rugilė Barzdžiukaitė: Mūsų plia­žas yra universalus ir gali su­skam­bėti įvairiose šalyse, JAV – taip pat. Taip, čia vartotojiškumo kultūra (jei galime ją taip pavadinti) ar anti-kultūra labai ryški, todėl tikimės dar didesnio rezonanso. O pačiame pliaže norisi gyvumo ir gyvo jo tyrimo, įne­šant vietinių niuansų, tikiuosi spėsi­me tą padaryti – panagrinėti JAV pliažus, prieš instaliuojant savąjį.

Kokių įdomiausių reakcijų, ko­mentarų po anksčiau buvusių pasirodymų esate sulaukę?

Vaiva Grainytė: Kaip pati „įdomiausia” reakcija į galvą pirmiausiai visada ateina Rugilės tuo metu ket­virtus metus ėjusio sūnaus, aktyvaus „Saulės ir jūros” trupės nario bei pliažo performerio, komentaras, atsidū­rus tikrame paplūdimyje: „Kodėl čia niekas nedainuoja?”. Tai – gana iš­kal­­binga ištara, tuo pačiu tinkama nu­­sakyti mūsų kūrinio funkcionavi­mą: duotų situacijų (dokumentika) integravimas bei derinimas su nustatytu turiniu (tekstas, muzika, personažų veiksmai).

Gastrolių datos ir vietos

Rugsėjo 15–26 d. – New Yorkas,
Brooklyn Academy of Music (BAM)
BAM Fisher
321 Ashland Pl
Brooklyn, NY, 11217

Rugsėjo 30 – spalio 3 d. – Philadelphia,
Arcadia Exhibitions at Arcadia University
The Budd
3431 Fox Street
Philadelphia, PA 19132

Spalio 6–9 d. – Bentonville, Arkansas,
The Momentary Crystal Bridges/
Museum of American Art
507 SE E St.
Bentonville, AR 72712

Spalio 14–16 d. – Los Angeles,
Museum of Contemporary Art (MOCA)
The Geffen Contemporary at MOCA
152 N Central Ave.
Los Angeles, CA 90012

Rugilės Barzdžiukaitės, Vaivos Grainytės, Linos Lapelytės opera-performansas „Saulė ir jūra”, „Teatro Argentina”, Roma, 2021.
Rugilės Barzdžiukaitės, Vaivos Grainytės, Linos Lapelytės opera-performansas „Saulė ir jūra”, „Teatro Argentina”, Roma, 2021. (Operos-performanso organizatorių nuotrauka)
Rugilės Barzdžiukaitės, Vaivos Grainytės, Linos Lapelytės opera-performansas „Saulė ir jūra”, „Teatro Argentina”, Roma, 2021.
Rugilės Barzdžiukaitės, Vaivos Grainytės, Linos Lapelytės opera-performansas „Saulė ir jūra”, „Teatro Argentina”, Roma, 2021. (Operos-performanso organizatorių nuotrauka)
Rugilės Barzdžiukaitės, Vaivos Grainytės, Linos Lapelytės opera-performansas „Saulė ir jūra”, „Teatro Argentina”, Roma, 2021.
Rugilės Barzdžiukaitės, Vaivos Grainytės, Linos Lapelytės opera-performansas „Saulė ir jūra”, „Teatro Argentina”, Roma, 2021. (Operos-performanso organizatorių nuotrauka)
Rugilės Barzdžiukaitės, Vaivos Grainytės, Linos Lapelytės opera-performansas „Saulė ir jūra (Marina)” 58-ojoje Venecijos meno bienalėje, 2019.
Rugilės Barzdžiukaitės, Vaivos Grainytės, Linos Lapelytės opera-performansas „Saulė ir jūra (Marina)” 58-ojoje Venecijos meno bienalėje, 2019. (Andrej Vasilenko nuotrauka)
Rugilės Barzdžiukaitės, Vaivos Grainytės, Linos Lapelytės opera-performansas „Saulė ir jūra (Marina)” 58-ojoje Venecijos meno bienalėje, 2019.
Rugilės Barzdžiukaitės, Vaivos Grainytės, Linos Lapelytės opera-performansas „Saulė ir jūra (Marina)” 58-ojoje Venecijos meno bienalėje, 2019. (Andrej Vasilenko nuotrauka)

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2021-ųjų m. Rugsėjo 11 d. numeryje, Vol. CXII NR. 72)