„Dainavos” ansamblis atlieka Kęstučio Daugirdo kūrinį „Tarp dviejų aušrų”. Solistai – Agnė Giedraitytė ir Martynas Matutis. Diriguoja Darius Polikaitis. Akompanuoja pianistė Lisa Kristina, gitaristas – Matt Swick, būgnininkas – Mohammed Salman. (Nijolės Shuberg nuotraukos)

Šiaurės pašvaistė „Dainavos” ansamblio jubiliejinis koncertas

Rimas Černius.

Į koncertą susirinko lietuviškos dainos išsiilgusi publika.

Šeštadienio, sausio 29-osios vakarą Naperville mieste pasirodė šiaurės pašvaistė. Tik ji nesušvytėjo danguje, o suskambėjo Wentz Concert Hall salė­je. Ten Lietuvių meno ansamblis „Dainava” koncertu, pava­dintu „Šiaurės pašvaistė”, šventė savo 75-ąjį gimtadie­nį. Bernardo Brazdžionio eilėraštis ypač tiko šiam jubiliejiniam koncertui, nes būtent pagal jo žodžius dainą sukūrė vienas iš pirmujų „Dainavos” ansamblio vadovų – Stepas Sodeika. Jubiliejinis koncertas kūrybingai sujungė ansamblio praeitį ir dabartį. Ja­me girdėjome lietuvių liaudies motyvais sukurtų dainų, skambėjo dabartinių lietuvių kompozitorių veikalai, klasikinė bei ir kitų tautų kompozitorių chorinė muzika.  Buvo linksmų momentų, buvo graudžiai jaudinančių. Klausytojai, užpildę gražią ir erdvią Wentz salę, galėjo pasidžiaugti, kad nepalankiomis pandemijos sąlygomis „Dainavos” ansamblis tebedainuoja ir yra meniškai pajėgus.

Solistai Agnė Giedraitytė ir Martynas Matutis.

Koncertas susidėjo iš dviejų dalių. Pirmoji bu­vo skirta lietuvių kompozitorių dainoms. Į sceną įžengusius „Dainavos” ansamblio dainininkus, akompa­niatorę Lisa Kristina ir meno vadovą Darių Polikaitį klausytojai sutiko plojimais. Koncertas prasidėjo tyliai. Dainaviečiai švelniai niūniavo lietuvių tremtinių dainos „Leiskit į tėvynę” melodiją, o tada pamažu pradėjo dainuoti šią daugeliui pažįstamą dainą. Ji priminė, kad „Dainavos” ansamblis įsikūrė tremtyje, Vokietijoje, Hanau tremtinių stovykloje. Beveik nepastebimai choras perėjo prie antrojo kūrinio – Dona­to Zakaro dzūkų krašto liaudies dainos „Teka, teka šviesi saulė”. Čia solo partiją atliko Rima Birutienė.

Darius Polikaitis šiame koncerte turėjo dvigubas pareigas – dirigento ir pranešėjo. Įžanginėms dainoms pasibaigus, jis trumpai pasveikino koncer­­to dalyvius, atvykusius švęsti Dainavos ansamblio 75-tąjį gimtadienį. Kalbėdamas ir lietuviškai, ir angliškai, dirigentas priminė, kad „Dainavos” ansamblis įsisteigė sunkiomis tremties sąlygomis, o jo šūkis buvo – „Su daina, į laisvę”. To steigimosi pradžiai primin­ti ir ansamblio pradininkams pagerbti „Dainavos” ansamblis sudainavo Stepo Sodeikos „Šiaurės pašvaistę”. Ta­da sekė dar trys lietuvių kompozitorių dainos: Nijolės Sinkevičiūtės „Ryto raselė krito”, Leonido Abario „Tyliai, tyliai” ir Vytauto Miškinio „Liaudies daina”. N. Sinkevičiūtės daina pasižymėjo ritmiškumu, priminė liaudies su­tartines. O L. Abario daina buvo lyriškai švelni.

Dainuoja „Dainavos” ansamblio choristai.

Toliau klausėmės gražaus muziki­nio intarpo – pianistė Lisa Kristina pagrojo Olivijos Urbonaitės „Melodiją”. Scena buvo aptamsinta, o klausytojų dė­­mesys nukreiptas į ekraną virš jos. Ekrane – vaizdai, pasakojantys „Dainavos” ansamblio istoriją. Pirmojoje skaidrėje matėme „Dainavos” ansamblį savo veiklos pradžioje – tai buvo vaizdas iš ansamblio gastrolių Garmisch-Partenkirchen, Bavarijos Alpėse. Jauni, tautiniais kostiumais apsivilkę dainaviečiai stovi gražaus gamtovaizdžio fone, kalnų papėdėje. Kitose skaidrėse buvo prisiminti visi „Dainavos” ansamblio meno vadovai: Bronius Jonušas, Stepas Sodeika, Algirdas Šimkus, Petras Armonas, Audronė Simonaitytė-Gaižiūnienė, Aloyzas Jurgutis, Rasa Šoliūnaitė-Poskočimienė ir Darius Polikaitis. Paskutinėje skaidrėje pradinis „Dainavos” ansamblio gastrolių į Garmish-Partenkirchen vaizdas magiškai pasikeitė į ansamblio nuotrauką Lietu­voje 2018 metais, kai „Dainava” dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio dainų šventėje. Koks prasmin­gas kelias nueitas per tuos 75-erius metus!

Antonio Vivaldi kantatos „Gloria” solo partiją atliko Daina Polikaitytė.

Pirmoji koncerto dalis baigėsi linksmai. Ansamb­lis atliko Kęstučio Daugirdo kūrinį „Tarp dviejų aušrų”.  Chorui akompanavo ne tik pianistė, bet ir gitaristas (Matt Swick) bei būgninin­kas (Mohammed Salman). Solo partijas smagiai atliko Agnė Giedraitytė ir Martynas Matutis. Dirigentas-pranešėjas Darius Polikaitis paaiškino, kad šis kūrinys atspindi „Dainavos” ansamblio įvairovę: vieni choristai gimę Lietuvoje, kiti – Vokietijoje, treti – Ame­­rikoje.  Tačiau visus jungia meilė lietuviškai dainai. Pirmoji koncerto dalis užsibaigė dainų rinkiniu – Roberto Semeniuko ir Giedriaus Svilainio „Pamario dainomis”. Atlikdami paskutinę dainą choristai pradėjo ritmiš­kai ploti, ir prie jų greitai prisijungė visa salė. 

Po pertraukos scena pasipildė orkestru, kurį sudarė styginiai instrumentai, obojus ir trimitas. Akompania­torė Lisa Kristina atsisėdo prie vargonų.  Orkestras su choru atliko barokinį kūrinį – kompozitoriaus Antonio Vivaldi „Gloria”.  Tačiau antros koncerto dalies pradžioje „Dainavos” ansamblis padainavo du kūrinius a capella: Giedriaus Svilainio „Vox populi” ir Ola Gjello „Northern Lights” („Šiaurės pašvaistė”). Įdomu, kad visi antros koncerto dalies kūriniai buvo atliekami lotyniškai (galbūt ši kalba nėra visiškai mirusi, kaip kai kurie teigia). Giedrius Svilai­nis, gimęs 1972 me­tais, yra valstybinio ansamblio „Lietuva” meno vadovas. Jo trumpas, ritmingas ir melodingas kūrinys „Vox populi” labai tiko „Dainavos” ansambliui. Dainos žodžiai ubi con­cordia, ibi victoria atspin­dėjo dabartinį „Dainavos” ansamblį, kurio dainavime buvo concordia – sutarimas, ir tuo būdu victoria – laimėji­mas. Ola Gjello kūrinys – visai kitokio pobūdžio. Jis svajingas, lyg iš kito pasaulio, kas ir tinka šiaurės pašvaistės įvaizdžiui. Ši daina priminė kitą Ola Gjello kūrinį – „Sunrise Mass” („Aušros Mišios”), kurį „Dainavos” ansamblis atliko 2017 m. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Čikagoje.

Pagrindinis antros koncerto dalies kūrinys, A. Vivaldi „Gloria”, įrodė „Dai­­­navos” pajėgumą. Apie pusvalandį trukęs veikalas ansamblio dainininkus perkėlė iš XXI a. į XVIII a. pradžią Venecijoje. Kūrinys reikalauja ne tik choro ir orkestro, bet ir solistų. Solo partijas atliko Agnė Giedraitytė, Martynas Matutis ir Daina Polikaitytė. Vi­si – ir choras, ir orkestras, ir solistai – bu­vo gerai pasiruošę ir profesionaliai atliko šį nelengvą kūrinį. Atlikėjų paruošimas, be abejo, reikalavo daug pasišventimo ir triūso, dėl kurio ypač reikia padėkoti meno vadovui Dariui Polikaičiui.

„Dainavos” ansamblio choristai.

Koncertas buvo užbaigtas jaudinančia lietuviška gaida. „Dainavos” ansamblis sudainavo, o gal tiksliau būtų sakyti sugiedojo Vaclovo Augustino „Tė­vyne mūsų”. Klausytojai pagerbė „Dainavos” ansamblį ne tik karštais plojimais, bet ir atsistojimu. O ansam­b­­­liečiai atsidėkojo padainuodami dar vieną dainą, kuria pagal tradiciją užbai­giami „Dainavos” koncertai – „Kur giria žaliuoja”.

„Dainava” klausytojams padovanojo ne tik puikų koncertą, bet ir vertin­­­gą leidinį. Tai gausiai nuotraukomis iliustruotas ansamblio 75 metų gyvavi­mo istorijos leidinys, kurį į namus par­­sinešė kiekvienas koncerto lankyto­jas. Ansamblio istorijos teksto redak­torė – Karilė Vaitkutė, santraukos anglų kalba autorė – Ona Daugirdienė. Leidinys dalyviams liks maloniu prisi­minimu apie tikrai ypatingą koncertą.

Linksmo gimtadienio „Dainavos” ansambliui – Valio!

Po koncerto – smagu susitikti, pabendrauti ir pasivaišinti.

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2022-ųjų m. Vasario 3 d. numeryje, Vol. CXIII NR. 9)