Savanoriai Lietuvoje.
Savanoriai Lietuvoje, iš kairės: Daina Polikaitytė, Tadas Kunickas, Veronika Gaškaitė, Vincas Rušėnas, Marija Čyvaitė, Andrius Blekys, Lilė Sadauskaitė, Matas Stankus, Ūla Lapkutė, Aliukas Anužis, Ugnė Orentaitė, Darius Volertas, Amilija Petrulytė, Lukas Kulbis, Julija Žliobaitė. (Dainos Čyvienės nuotraukos)

„Vaiko vartai į mokslą” veikla

Org. „Vaiko vartai į mokslą” ir savanorių Ūlos Lapkutės bei Lilės Sadauskaitės informacija.

Pranešimo dalyviai.
Pranešimo dalyviai.

Organizacija „Vaiko vartai į mokslą” Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, kasmet rengia metinį veiklos pranešimą. Šiemet popietė vyko vasario 7 dieną. Pranešimo metu buvo pateikta trumpa praėjusių metų veiklos apžvalga. Buvo apibūdinti projektai ir finansinė bei kita parama, kuri organizacijos dosnių rėmėjų dėka pasiekė pomokyklinius dienos centrus. Praėjusiais metais remiamus centrus lankė 343 rizikos grupės šeimų vaikai ir jaunuoliai. Svarbi popietės dalis – 2015 m. savanorių pasidalinimas įspūdžiais. Nuo 2000 metų organizacija padėjo 76 įvairaus amžiaus asmenims (daugiausia studentams ir vyresnių klasių gimnazistams) savanoriškai padirbėti Lietuvoje. Organizacijos valdyba jiems tarpininkavo ir koordinavo jų veiklą centruose Lietuvoje. Būsimi savanoriai organizacijos buvo paruošti darbui su rizikos grupės šeimų prieaugliu. Savanoriai ir jų šeimos padengė visas su kelione susijusias išlaidas. 2015 m. į Lietuvą keliavo net penkiolika lietuviškai kalbančių jaunų savanorių iš trijų Jungtinių Amerikos Valstijų. Iš jų penki galėjo dalyvauti vasario 7 d. rengiamoje popietėje ir pasidalinti įspūdžiais bei pabendrauti su popietės dalyviais.

Giedrius Šulnius.
Kalba Giedrius Šulnius – VVįM Tarybos narys.

Šių metų „Vaiko vartai į mokslą” veiklos pranešimo metu buvo pristatyti šios organizacijos rėmėjai ir jiems padėkota. Ypač padėkos nusipelnė šie rėmėjai: XV Floridos lietuvių golfo turnyras, L. Tijūnėlis meno parodos galerijoje „Siela” rengėjai (Motekaičių šeima), Rasos Šarauskienės kavos klubas, „Illinois Tool Works” fondo atitikimo aukų programa (Al Kazlauskas), Čikagos lietuvių moterų klubas, Lietuvos vyčiai. Rėmėjų būrelio koordinatorių dėka Cleveland, OH, vyko skyriaus pavasario pietūs, Sunny Hill, FL, skyrius surinko kalėdinę auką ir Washington, DC, dalyvavo skautų Kaziuko mugėje. Taip pat buvo paminėti keturi mieli rėmėjai (valdybos nariai) ir organizacijos padėjėjai, kurie 2015 m. iškeliavo į amžinybę –  Ramojus Vaitys, Danutė Dirvonienė, Regina Kučienė ir Pranas Pranckevičius. Dėkinga organizacija prisimins visus mirusius narius bei rėmėjus. Organizacijos tarybos narys Giedrius Šulnius tylos minute kvietė prisiminti tuos mirusius, kurių atminimui pagerbti buvo aukota org. ,,Vaiko vartai į mokslą”. Jis pateikė trumpą praėjusių metų finansinę ataskaitą (duomenis paruošė iždininkė Vaida Armanavičiūtė). Praėjusiais metais organizacijos pajamos neprilygo 2014 m., bet viršijo išlaidas. Teigiamą balansą metų pabaigoje pasiekti padėjo minimalios administracinės išlaidos ir sėkmingi lėšų telkimo renginiai. 2015 m. centrams išdalinta 40,368 eurai paramos (išvertus į JAV dolerius, nors kursas keičiasi, 2015 m. išmokėta maždaug 45,546 dol.), o 2016 m. numatyta paskirstyti daugiau kaip 54,000 eurų (apie 60,500 dol.).

Savanoriai.
Popietę vedė Ramunė Kubiliūtė. Įspūdžiais dalijosi: Lilė Sadauskaitė, Ūla Lapkutė, Julija Žliobaitė, Vincas Rušėnas ir Matas Stankus.

Po finansų pristatymo penki moksleiviai (Ūla Lapkutė, Vincas Rušėnas, Lilė Sadauskaitė, Matas Stankus, Julija Žliobaitė) kalbėjo apie savo patyrimus savanoriaujant VVįM (remiamuose centruose) Lietuvoje praėjusią vasarą. Iš viso keliavo 15 savanorių iš Čikagos, Detroito ir Philadelphijos, jų veiklą Lietuvoje koordinavo Daina Čyvienė. Savanoriai buvo paskirstyti į atskiras vietas Lietuvoje ir dirbo Kazlų Rūdoje, Varėnoje, Vilniuje ir Žemaičių Kalvarijoje. Kas dieną jie susitikdavo su rizikos grupės šeimų vaikais ir su jais praleisdavo popietę. Svarbiausia savanorių darbe buvo – kuo daugiau laiko praleisti su vaikais ir parodyti jiems meilės ir dėmesio. Savanoriai vaikus daug ko išmokė – visokiausių amerikietiškų sporto žaidimų, žodžių, bet savanoriai ir patys daug ko išmoko iš vaikų. Pvz., Tadas Kunickas, kuris savanoriavo Kazlų Rūdoje, sakė: „Vaikai mus mokino lietuviškų žodžių, o mes juos – angliškų”.

Seselė Onutė Petraiškaitė ir savanorė Marija Čyvaitė su vaikais iš Šv. Kryžiaus namų. 
Seselė Onutė Petraiškaitė ir savanorė Marija Čyvaitė su vaikais iš Šv. Kryžiaus namų.

Buvo ir sunkesnių atvejų. Savanoriai susidūrė su tikromis problemomis, kurios vargina Lietuvos kaimus ir miestus. Savanoriams reikėjo išmokti dirbti su vaikais, kurių tėvai yra alkoholikai ar net mirę nuo alkoholizmo. Amilija Petrulytė, kuri savanoriavo Žemaičių Kalvarijoje, sakė: „Nepatiko, kad visi [tėvai] ten gėrė. Bet ką galim dėl to padaryti? Vaikai nežino kitokio gyvenimo. Reikia daugiau savanorių Žemaičių Kalvarijoje, kad vaikams parodytų, jog yra ir kitokių gyvenimo kelių”.

Metinio pranešimo klausytojai įdėmiai klausėsi popietėje dalyvavusių savanorių įspūdžių ne tik apie darbą su vaikais, bet ir apie gyvenimą Lietuvoje, kai kurie net apie patirtį melžiant ožkas išvykos į ūkį metu. Savanorių buvo paklausta apie planus vėl grįžti į Lietuvą savanoriauti ir pan.

Savanoriai prie arkikatedros.
Savanoriai prie arkikatedros, iš kairės: Lilė Sadauskaitė, Julia Žliobaitė, Darius Volertas, Ūla Lapkutė, Inesa Čaikauskienė, Amilija Petrulytė, Aliukas Anužis.

Savanorių pranešimo metu buvo rodomos skaidrės iš Lietuvos, o salėje buvo pastatyti stendai su nuotraukomis iš veiklos apibus Atlanto. Prieš pranešimą ir po jo popietės dalyviai galėjo apžiūrėti nuotraukas, pasiimti dalijamas 2015 m. veiklos apžvalgos ir finansines ataskaitas, pabendrauti prie organizacijos narių suneštų vaišių stalo.

Popietės vedėja, valdybos narė Ramunė Kubiliūtė baigdama padėkojo visiems už dalyvavimą ir paramą. Org. „Vaiko vartai į mokslą” tęsia darbus, telkia lėšas, palaiko ryšius su remiamų centrų vadovėmis ir laukia daugiau norinčių savanoriauti Lietuvoje, jei ne 2016 m., tai gal kitais metais. Iki pasimatymo kitame organizacijos renginyje.