CENTRAS - 2019

Mirties Pranešimai: 2019

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-06-23 (M)
  2019-06-26 (A)

LIUSĖ MALDŪNIENĖ


Palinguoki, vėjau,
Dievmedžio šaka.
Susvyruoki liūdesiu giliu.
Ir praneški tėviškėms laukams ir sodams,
Kad pabusti aš jau negaliu.

Berlinkas

 

A†A LIUSĖ MALDŪNIENĖ mirė 2019 m. birželio 23 d. Gimė 1937 m. birželio 8 d. Punske, Lenkijoje. Gyveno Orland Park, IL. Giliame liūdesyje liko: sesuo Alicija Brazaitienė su vaikais Vida ir Dainiumi; Punske gyvenantys sesuo Onutė Agurkienė ir brolis Jurgis Kalkauskas su šeimomis; sesers a. a. Teklės Ramanauskienės šeima, artimas draugas Petras Jadviršis. Buvo Lietuvos vyčių ir įvairių prie Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos veikiančių klubų narė.

 

Atsisveikinimas su velione vyks trečiadienį, birželio 26 d., nuo 9 val. r. iki 11 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Čikagoje, kurioje 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. A. a. Liusės atminimui galima aukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijai ir šv. Mišioms. Kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-06-22 (M)
  2019-06-25 (A)

EMILIJA KIELIENĖ DILKAITĖ


A†A EMILIJA KIELIENĖ DILKAITĖ mirė 2019 m. birželio 22 d. Willow Springs, IL. Gimė 1925 m. birželio 24 d. Krekenavoje, Lietuvoje. Gyveno Willow Springs, IL, anksčiau Marquette Parko rajone Čikagoje.

 

Nuliūdę liko: sūnus Arvydas su žmona Vilija, jų vaikai Andreja ir Daina; duktė Aušra Kiela ir jos sūnus Adam Koob; sūnus Albertas su žmona Michelle, jų vaikai Alex ir Aaron. A. a. Emilija buvo žmona a. a. Mariaus žmona ir a. a. Audronės mama. Emilija net du dešimtmečius vadovavo Lietuvos Dukterų draugijai. Ji buvo „Neringos” restorano Marquette Parke ir „Baltijos” restorano Justice, IL savininkė.

 

Velionė bus pašarvota birželio 25 d., antradienį, nuo 4 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd.), Lemont, IL. Religinės atsisveikinimo apeigos vyks 7 val. vakaro. Laidotuvės – birželio 26 d., trečiadienį. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionės palaikai bus pervežti į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

 

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Vietoje gėlių praome aukoti Lietuvos Dukterų draugijai, Inc. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-06-18 (M)
  2019-06-28 (A)

BIRUTĖ SOPHIA KUKAITIS PREIKŠTAS PETRULIS


A†A BIRUTĖ SOPHIA KUKAITIS PREIKŠTAS PETRULIS mirė š. m. birželio 18 d., sulaukusi 97 metų. Gimė 1922 m. vasario 25 d. Jurbarke, Lietuvoje. Buvo vyriausia iš trijų vaikų šeimoje. Gyveno Daytona Beach, FL, anksčiau Asbury Park, NJ. Iš viso Amerikoje išgyveno 70 metų. Nuliūdę liko: sūnus Darius, anūkas Vincent Preikštas, marti Barb Preikštas; sūnėnai – Arūnas Avižius su žmona Kathy ir Algis Avižius.

 

A. a. Birutė buvo a. a. Tauro mama, a. a. Vinco Preikšto žmona, a. a. Jono Petrulio žmona, a. a. Eugenijos Avižius ir a.
a. Sigito Kukaičio sesuo, a. a. Rasos Avižius Seager teta ir Kristen Avižius antros eilės teta.

 

Birutė buvo charizmatiška, drąsi, atkakli ir aistringa asmenybė. Jaunystėje susipažinusi su Vincu Preikštu ir įsimylėjusi iš pirmo žvilgsnio ji nutraukė savo sužieduotuves su kitu vyru ir ištekėjo už Vinco.

 

Sovietams ir naciams pradėjus siautėti Lietuvoje, jauna pora kartu su kitais šeimos nariais paliko gimtinę tik su vienu lagaminu rankose. Tubingene, Vokietijoje, įgyvendindama savo svajonę tapti daktare Birutė baigė medicinos mokslus. Į Ellis salą atvyko 1949 m., būdama tik 27 metų amžiaus ir laukdamasi pirmojo kūdikio. Po staigios vyro mirties 1958 metais Birutė, emigrantė ir dviejų mažų vaikų mama, sugebėjo gauti akušerijos ir ginekologijos daktarės licenciją. Netrukus ji su sūnumis apsigyveno Asbury Park, NJ, kur nieko nebijanti Birutė dviejų mašinų garažą pavertė privačiu kabinetu ir per 25 metus pasitiko į pasaulį ateinančius daugiau nei 1 000 kūdikių.

 

Vėliau gyvenime ištekėjo už savo antro vyro Jono Petrulio ir, išėjusi į pensiją, apsigyveno Daytona Beach, FL, kur įsiliejo į energingą lietuvių bendruomenę. Ji mirė savo namuose Daytona Beach, draugų ir artimųjų visuomet bus prisimenama dėl savo tvirtybės, ištvermės, šilumos ir dosnumo.

 

A. a. Birutės šeima reiškia nuoširdžią padėką Halifax Health Hospice Care darbuotojams ir globėjams už rūpestingą jos priežiūrą.

 

Atsisveikinimo šv. Mišios už velionę bus penktadienį, birželio 28 d., 10:30 val. ryto, Basilica of St. Paul bažnyčioje, 317 Mullaly St., Daytona Beach, FL. Šeštadienį, birželio 29 d., nuo 2 iki 5 val. p. p. šeima kviečia visus dalyvauti a. a. Birutės pagerbimo pietuose, jos namuose Daytona Beach. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti „Saulutei” (Sunlight Orphan Aid for Lithuania (sunlightorphanaid.org)). Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir prisiminti a. a. Birutę savo maldose. Nuliūdusi šeima.

 

Laidotuvių direktorius – Baldwin Brothers, tel. 386-333-9017 www.baldwincremation.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-05-30 (M)
  2019-06-22 (A)

VIDA RADVENIENĖ MIKUCKAITĖ


A†A VIDA RADVENIENĖ MIKUCKAITĖ mirė 2019 m. gegužės mėn. 30 d. Los Angeles, Californijoje. Gimė 1943 m. rugpjūčio mėn. 18 d. Telšiuose, Lietuvoje. Gyveno Los Angeles, CA. Nuliūdę liko: vyras Egidijus, dukra Gailė Hayden su šeima, sūnus Tauras su šeima, trys anūkai – Kovas, Darius ir Kristina, brolis Algimantas su šeima ir kiti giminės bei draugai JAV ir Lietuvoje.

 

Laidotuvių šv. Mišios ir atsisveikinimas – birželio 22 d., šeštadienį, 11 val. r. Šv. Kazimiero bažnyčioje ir parapijos salėje. Velionė bus palaidota Forest Lawn kapinėse Glendale, CA. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-05-29 (M)
  2019-06-05 (A)

VINCAS ZINKUS


Žydinčiu pavasario taku iškeliavai, brangusis – iškeliavai…
Man taip sunku Tave išleist į kelią,
Kuriuo negrįžta niekas atgalios…

A†A VINCAS ZINKUS mirė š. m. gegužės 29 d., sulaukęs 93 metų. Gyveno Indianoje. Gimė 1925 m. gruodžio 12 d. Lietuvoje.
Nuliūdę liko: žmona Meilutė ir šeima. Priklausė Šaulių sąjungai. Atsisveikinimas su velioniu įvyks birželio 5 d., trečiadienį, Lack & Sons Funeral Home, 9236 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL 60457. Lankymo valandos – nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v.

 

Laidotuvės vyks ketvirtadienį, birželio 6 d. Iš laidojimo namų 9 val. r. velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir artimuosius dalyvauti palydint velionį į paskutinę kelionę. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-05-22 (M)
  2019-05-27 (A)

NIJOLĖ PENIKAITĖ PETROŠIENĖ


A†A NIJOLĖ PENIKAITĖ PETROŠIENĖ mirė š. m. gegužės 22 d., sulaukusi 63 metų. Gimė 1955 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvoje.
Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marquette Parke, Čikagoje. Nuliūdę liko: mama Janina Butavičiūtė; dukros Dainora Jasiukėnaitė ir Dovilė Jasiukėnaitė; anūkai Oskaras ir Sofia; sesuo Elvyra Penikaitė.

 

A. a. Nijolė buvo žinoma dainininkė ir solistė. Dažnai dainuodavo įvairiuose renginiuose su Čikagos lietuvių opera bei su ktomis lietuviškomis grupėmis. Prieš atvykdama į JAV, dainavo su „Armonikos” ansambliu. Atsisveikinimas su velione vyko pirmadienį, gegužės 27 d. Thompson & Kuenster laidojimo namuose.

 

Šv. Mišios už a. a. Nijolės sielą bus aukojamos šeštadienį, birželio 1 d., 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 E. 127 Street, Lemont. Jos palaikai bus pervežti į Vilnių. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau- ti šv. Mišiose ir prisiminti a. a. Nijolę savo maldose. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Thompson & Kuenster tel. 708-425-0500 arba www.thompsonkuensterfuneralhome.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-05-10 (M)
  2019-05-18 (A)

THERESE BERNADETTE ZEBRAUSKAS SSC


Mūsų mylima seselėė, mokytoja ir administratorė A†A Sesuo THERESE BERNADETTE ZEBRAUSKAS SSC mirė gegužės 10 d., sulaukusi 91 metų. Vienuolės įžadus davė prieš 69 metus. Seselė Therese 47 metus mokytojavo pradžios mokyklose Illinois, Minnesota ir Indiana valstijose, 7 metus buvo vedėjos pavaduotoja Dievo Apvaizdos mokykloje Čikagoje ir Šv. Antano mokykloje Cicero. Vėliau dirbo registratore Marijos aukštesniojoje mokykloje.

 

Nuliūdę liko: sesuo Virginia Ozys, brolienės Katherine Zebrauskas ir Audry Zebrauskas; dukterėčios Patricia Pacholski,
Marilyn Petraitis, Therese Schoder, Mary Louise Carlson, Susan Hopkins, Cynthia Janulis ir Julia Bar; sūnėnai Dennis Zebrauskas, David Ozys, Joseph Paskus, John Paskus, Robert Ozys, Joseph DeLorier, Richard DeLorier, Daniel Zebrauskas, Jerome Zebrauskas ir Gregory Zebrauskas; daug dukterėčių ir sūnėnų vaikų.

 

A. a. ses. Therese buvo a. a. Constantine ir a. a. Frances (Rimkus) Zebrauskų duktė; a. a. Josephine Paskus, a. a. Sr. M. Edwina OSF, a. a. Dorothy DeLorier, a. a. Ronald Zebrausko, a. a. Constantine Zebrausko ir a. a. Jerome Zebrausko sesuo; a. a. William Zebrausko ir a. a. Marilyn Seymour teta.

 

Velionė bus pašarvota šeštadienį, gegužės 18 d., nuo 10:15 val. r. iki 11:30 val. r. Franciscan Village Chapel, 1270 Village Drive, Lemont, IL. Maldos prie karsto – 10:45 val. r., o 11:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, 2601 W. Marquette Road, Chicago, IL 60629, tel. 773-776-1324. Šv. Kazimiero seserys.

 

Laidotuvių direktorius Lack and Sons Funeral Home, tel. 708-430-5700.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-05-06 (M)

GEDAS BLIŪDŽIUS


A†A GEDAS BLIŪDŽIUS mirė 2019 m. gegužės 6 d. Lake Barrington, IL. Gimė 1933 m. Saldutiškyje, Lietuvoje. Gyveno Lake Barrington, IL. Nuliūdęliko: sūnus Antanas su žmona Terry, sūnus Juozas su žmona Annette, sūnus Petras su žmona Gaja; anūkai Vytas su žmona Lucia, Nick, Dadija, Paul, Alana ir Melanie.

 

A. a. Gedas buvo vyras a. a. Irenos Vadopalaitės. Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoj gėlių, prašome aukoti Vaiko Vartai į Mokslą. Laidotuvės privačios. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-05-04 (M)
  2019-05-24 (A)

KUNIGUNDA TUSĖ GARMUTĖ PETRUŠIENĖ


A†A KUNIGUNDA TUSĖ GARMUTĖ PETRUŠIENĖ mirė 2019 m. gegužės 4 d. Santa Monicoje, Californijoje. Mūsų mylima žmona, mama ir močiutė iškeliavo amžinybėn ramiai, apsupta artimųjų – vyro, sūnaus ir dukros. Visados prisiminsime ją kaip nuoširdžią, draugišką, nepasiduodančią gyvenimo sunkumams, mėgstančią juokauti ir mielą. Velionė palaidota gegužės 24 d. Laidotuvės buvo privačios.

 

Gimė 1935 m. sausio 1 d. Panemunėje, buvo jauniausias daktaro Antano ir Sofijos Garmų vaikas. Augo džiaugdamasi laimingu gyvenimu, apsupta mylimos šeimos. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją ir gyveno DP stovyklose, kur lankė lietuvišką mokyklą ir skautavo. 1949 m. atvyko į Ameriką ir buvo dėkinga tai nuostabiai šaliai.

 

Būdama 16 metų amžiaus Čikagoje baigė gimnaziją, o 20 metų – University of Illinois, įgydama bakalaurą iš chemijos. Pradėjo dirbti kaip chemikė, vėliau susituokė ir išvažiavo gyventi į Californiją. Čia Tusė dirbo Bio Science Laboratories, vėliau Hughes Reaserch Laboratories lazerių tyrimo srityje. Gimus vaikams tapo „pilnalaike mama”. Aktyviai savanoriavo vaikų mokyklose, organizacijose. Tusei buvo tikras džiaugsmas matyti, kaip jos vaikai augino savo vaikus. Visus anūkus ji labai mylėjo ir įvertino kiekvieno skirtingas savybes.

 

Nuliūdę liko: vyras Vitalis Tulė Petrušis; sūnus Mikas su žmona Jennifer; dukra Tina Udrienė su vyru Linu; anūkai Aleksas, Viktorija, Julytė, Markus, Jonas ir Lukas; sesuo Irena Rimavičienė su šeima, kiti giminės bei draugai JAV ir Lietuvoje. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-04-29 (M)
  2019-04-30 (A)

VILTĖ PUZINIENĖ RAMANAUSKAITĖ


A†A VILTĖ PUZINIENĖ RAMANAUSKAITĖ mirė 2019 m. balandžio 29 d., sulaukusi 87 metų. Gimė 1931 m. gruodžio 12 d. Lietuvoje. Gyveno Sellersville, PA. Nuliūdę liko: sūnus Darius, duktė Daina, brolis Vilius, sesuo Valdonė, brolienė Ramona Ramūnas, 6 anūkai ir 2 proanūkai. Viltė buvo a. a. Algimanto žmona ir a. a. Vytauto Ramūno sesuo. A. a. Viltė daug metų buvo Philadelphijos tautinių šokių grupės mokytoja ir šokėja. Ji niekad nepamiršo savo gimtinės Lietuvos.

 

Šv. Mišios už jos sielą buvo aukojamos balandžio 30 d. Šv. Andriejaus bažnyčioje Philadelphijoje. Po šv. Mišių velionė buvo palaidota Holy Sepulchre kapinėse. Prašome a. a. Viltę prisiminti savo maldose. Nuliūdę artimieji.