Yearly Archives: 2019

HELEN (HELĖ) PAKALNIS

A†A HELEN (HELĖ) PAKALNIS mirė rugsėjo 12 d. savo namuose West Union, OH, apsupta šeimos (dukros Ann Pakalnis-Schaffer ir anūko Alex Pakalnis-Schaffer) bei rūpestingų Hospice of Hope globėjų. Gimė 1922 m. balandžio 1 d. Vilniuje. Gyveno West Union, OH, anksčiau Detroit, MI ir Birmingham, AL. Po karo emigravusi į JAV, …

Toliau...

Helen Pakalnis

Obituary for Helen Pakalnis Helen (Helė) Pakalniš(kis), died peacefully on September 12, 2019, at her home 403 E. South St., West Union, OH 45693, USA at 10:50 AM surrounded by her exceptional and loving caregivers from Hospice of Hope, Maysville, KY and her daughter, Ann Pakalnis-Schaffer, MD, and grandson Alex …

Toliau...

HELEN (HELĖ) PAKALNIŠ(KIS)

A†A HELEN (HELĖ) PAKALNIŠ(KIS) mirė rugsėjo 12 d. savo namuose West Union, OH, apsupta šeimos (dukros Ann Pakalnis Schaffer ir anūko Alex Pakalnis) bei rūpestingų Hospice of Hope globėjų. Gimė 1922 m. balandžio 1 d. Vilniuje. Gyveno West Union, OH, anksčiau Detroit, MI ir Birmingham, AL. Atsisveikinimas su velione bus …

Toliau...

ANTANAS A. BARTKUS

A†A ANTANAS A. BARTKUS brangus vyras, tėvas ir senelis, mirė rugsėjo 10 d. Hinsdale ligoninėje. Gimė 1939 m. kovo 2 d. Tauragėje. Su tėveliais ir broliu paliko tėvynę 1944 metais – traukė link karo sudraskytos Vokietijos. Karui pasibaigus Bartkų šeima gyveno Amerikos zonoje, iš kurios emigravo į Ameriką ir pagaliau …

Toliau...

DR. SAULIUS ANTANAS NAUJOKAITIS

A†A DR. SAULIUS ANTANAS NAUJOKAITIS pranešame liūdną žinią, kad rugpjūčio 15 d., per Žolinę, Potomac, MD mirė dr. Saulius Antanas Naujokaitis, gimęs Bartininkuose 1943 m. birželio 19 d. Mykolui ir Elenai Naujokaičiams. Lietuvos sūnus, pasišventęs gydytojas, daug atlikęs Lietuvos išeivių ir Amerikos visuomenėse. Paliko liūdinčią žmoną Sigitą, dukrą Aliną, Washingtono …

Toliau...

GRAŽINA J. DEDELIENĖ JANUŠKEVIČIŪTĖ JANYS

A†A GRAŽINA J. DEDELIENĖ JANUŠKEVIČIŪTĖ JANYS mirė š. m. rugpjūčio 13 d. Oak Lawn, IL. Gimė 1937 m. birželio 26 d. Ukmergėje, Lietuvoje. Gyveno Berwyn, IL. Nuliūdę liko: vyras Clemente Carlos Dedela; duktė Linda Lani su vyru Paul; anūkė Paulina Lani; sesuo Loreta Kasparas; pusbroliai Julius ir Egidijus Milevičiai su …

Toliau...

RAIMUNDAS J. (RAYMOND) RIMKUS

A†A RAIMUNDAS J. (RAYMOND) RIMKUS mirė š. m. rugpjūčio 12 d., sulaukęs 90 metų. Gimė 1929 m. kovo 2 d. Lietuvoje. Gyveno Berwyn, IL. Nuliūdę liko: žmona Algimanta Rimkus; duktė Edita Stas; anūkė Viktorija; sesuo Nijolė ir daug dukterėčių bei sūnėnų. A. a. Raimundas buvo a. a. Stefanijos, a. a. …

Toliau...

NIJOLĖ JURGILIENĖ JABLONSKYTĖ

A†A NIJOLĖ JURGILIENĖ JABLONSKYTĖ mirė š. m. rugpjūčio 3 d. Gimė 1936 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvoje. Gyveno Homer Glen, Illinois, anksčiau Čikagos Marquette Parko apylinkėje. Nuliūdę liko: duktė Daiva Franchik-Kulas su vyru Gary; sūnus Algis Kaunas su žmona Cheryl; duktė Dalia Venckauskienė su vyru Pete; anūkai McKenna, Michael, Andrew …

Toliau...

VIDA STANKIENĖ SMAGRAUSKAITĖ

A†A VIDA STANKIENĖ SMAGRAUSKAITĖ mirė š. m. rugpjūčio 3 d. Gyveno Homer Glen, Illinois. Nuliūdę liko: vyras Kostas, duktė Lionė Pullinen su vyru Tomu; sūnus Andrius su žmona Renata; anūkai – Karina ir Povilas Pullinen; Matas, Vytas, Lukas ir Tadas Stankus. Velionė bus pašarvota penktadienį, rugpjūčio 9 d., 9 val. …

Toliau...

SESELĖ MAUREEN JUOZAPAVIČIUS, SSC

A†A SESELĖ MAUREEN JUOZAPAVIČIUS, SSC mylima seselė Maureen Juozapavičius, SSC, mirė 2019 m. liepos 29 d., sulaukusi 92 metų. Nuliūdę liko: sūnėnai Daniel ir Anthony (Nina) Juozapavich bei sūnėno duktė Nina Juozapavich. A. a. seselė Maureen buvo a. a. Anthony ir a. a. Evos Juozapavičių duktė, a. a. Anthony Juozapavich …

Toliau...