Yearly Archives: 2019

BRONIUS KURAS

Mūsų mylimas vyras, tėvelis, senelis ir prosenelis A†A BRONIUS KURAS mirė 2019 m. liepos 27 d. Gimė 1926 m. vasario 4 d. Lietuvoje. Gyveno Lockport, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Parko rajone. Nuliūdę liko: žmona Aksenija Savickaitė; dukros – Jūratė Harris su vyru Douglas, Rita Kuraitė ir Vanda Jokubauskienė su vyru …

Toliau...

STASĖ VIŠČIUVIENĖ (UGIANSKYTĖ)

A†A STASĖ VIŠČIUVIENĖ (UGIANSKYTĖ) mirė š. m. liepos 24 d. sulaukusi 94 metų. Gimė 1924 m. birželio 24 d. Akmenėje, Lietuvoje. Gyveno Brighton Parke, Čikagoje. Nuliūdę liko: dukros – Milda su vyru Charles Roberts, Nijolė su vyru James Oker, Vida su vyru George Musielak; sūnūs – Stepukas Viščius su žmona …

Toliau...

VALERIA PLEIRYS (VELAVIČIŪTĖ)

Mylima žmona (a. a. Jono Pleirio), mama, babulė ir prosenelė A†A VALERIA PLEIRYS (VELAVIČIŪTĖ) žemišką kelionę užbaigė 2019 m. liepos 23 d. savo namuose Smith Village, Chicago, IL. Gimė 1926 m. spalio 7 d. Kartenoje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: dukros Virginija su vyru Petru Jokubausku, Julytė su vyru Vytu Kasniūnu, Vida …

Toliau...

ALVYDAS VASAITIS

A†A Muzikas ALVYDAS VASAITIS po trumpos ligos mirė 2019 m. liepos 15 d. apsuptas šeimos. Gimė 1945 m. sausio 13 d. Graz, Austrijoje. Nuliūdę liko: žmona Vitalija, sūnus Valdas su žmona Andrea, dukra Siga bei kiti giminės Lietuvoje. Amerikoje įsigijo kompiuterio analitiko specialybę ir matematikos bakalauro laipsnį Loyola University of …

Toliau...

STASYS KUNGYS

A†A STASYS KUNGYS mirė 2019 m. liepos 12 d. Carmichael, CA. Gimė 1925 m. rugsėjo 20 d. Reistrų km., Pajūrio seniūnija, Šilalės raj., Lietuvoje. Gyveno Fairfield, CA Giliame liūdesyje liko: žmona Evangelina, vaikai Galinda, Arnoldas ir Renata, 9 anūkai, 5 proanūkai ir kiti giminės. Šv. Mišios už velionį bus aukojamos …

Toliau...

SOPHIE D. MONTVILAS (ABARAVIČIUS)

A†A SOPHIE D. MONTVILAS (ABARAVIČIUS) mirė liepos 4 d., sulaukusi 83-ejų metų. Gimė 1935 m. liepos 22 d. Lietuvoje. Gyveno Lemonte. Nuliūdę liko: dukros Dana su vyru David Thoele, Ruth Quint, Jane Montvilas, Genė su vyru Joe Luzzo; sūnus Jonas Jr.; anūkai Jason Quint ir Shane Thoele; trys proanūkai. A. …

Toliau...

GENEVIEVE KRIPAS, SSC

Gailestingoji seselė ir administratorė A†A Sesuo GENEVIEVE KRIPAS, SSC, mūsų mylima seselė mirė birželio 25 d., sulaukusi 94 metų. Vienuolės įžaduose išgyveno 74 metus. A.a. ses. Genevieve buvo a. a. Apolonijos ir a. a. Antano Kripų duktė; a.a. Julia Kripas ir a.a. Theresa Kripas sesuo. Nuliūdę liko jos pusseserės ir …

Toliau...

IRENA MIECEVIČIENĖ

A†A IRENA MIECEVIČIENĖ mirė birželio 24 dieną Michigan City, Indianoje, Arbors slaugos namuose, sulaukusi 92-ejų metų amžiaus. Gimė 1927 m. kovo 3 d. Telšiuose, Lietuvoje, Adolfo Liutkevičiaus ir Kazimieros Stupelytės šeimoje. Gyveno Michiana Shores, IN. Irena paliko dukteris Irene (John) Uhl ir Joanne Rudis; marčią Donna Mitchel; anūkus: Veronica Stonis, …

Toliau...

VYTAUTAS VIKTORAS JURGELEVIČIUS

A†A VYTAUTAS VIKTORAS JURGELEVIČIUS (Dr. Victor V. Jay) mirė savo namuose birželio 24 d., sulaukęs 96 metų. Gimė 1922 m. lapkričio 28 d. Virbalyje, Lietuvoje, Jono ir Marijos (Kurtainitis) Jurgelevičių (Jurgelis) šeimoje. Gyveno Jacksonville, FL, anksčiau Illinois valstijoje. Nuliūdę liko: duktė Rita (Jacksonville, FL); sūnus Michael su žmona Diane (Ponte …

Toliau...

AUDRONĖ GIEDRAITYTĖ MARTINAITIENĖ

A†A AUDRONĖ GIEDRAITYTĖ MARTINAITIENĖ mirė 2019 m. birželio 23 d. Gimė Kaune, Lietuvoje. Gyveno Santa Monica, CA. Nuliūdę liko: vyras Vytautas Martinaitis, sesuo Rūta Milo su vyru Thomas; dukterėčios – Rasa Dumbrys su vyru Dainiumi, Ina Milo; sūnėnas Tomas Milo; brolienė Nijolė Martinaitytė-Nelson su vyru Kenneth, draugai ir pažįstami. Velionė …

Toliau...