Yearly Archives: 2019

LIUSĖ MALDŪNIENĖ

Palinguoki, vėjau, Dievmedžio šaka. Susvyruoki liūdesiu giliu. Ir praneški tėviškėms laukams ir sodams, Kad pabusti aš jau negaliu. Berlinkas A†A LIUSĖ MALDŪNIENĖ mirė 2019 m. birželio 23 d. Gimė 1937 m. birželio 8 d. Punske, Lenkijoje. Gyveno Orland Park, IL. Giliame liūdesyje liko: sesuo Alicija Brazaitienė su vaikais Vida ir …

Toliau...

EMILIJA KIELIENĖ DILKAITĖ

A†A EMILIJA KIELIENĖ DILKAITĖ mirė 2019 m. birželio 22 d. Willow Springs, IL. Gimė 1925 m. birželio 24 d. Krekenavoje, Lietuvoje. Gyveno Willow Springs, IL, anksčiau Marquette Parko rajone Čikagoje. Nuliūdę liko: sūnus Arvydas su žmona Vilija, jų vaikai Andreja ir Daina; duktė Aušra Kiela ir jos sūnus Adam Koob; …

Toliau...

JULIUS JARULAITIS

A†A JULIUS JARULAITIS Juozo Jarulaičio ir Ievos Luinytės-Jarulaitienės sūnus, kilęs iš Jonelaičių kaimo, paliko šį pasaulį 2019-ųjų birželio 21-ąją. Gyveno Royal Oak, Michigane. Julius augo septynių vaikų šeimoje – kartu su broliais bei seserimis Boleslovu, Elena, Bronislava, Janina, Jadvyga ir Vytautu. Iki Antrojo pasaulinio karo pradžios padėjo savo tėvui žvejyboje. …

Toliau...

BIRUTĖ SOPHIA KUKAITIS PREIKŠTAS PETRULIS

A†A BIRUTĖ SOPHIA KUKAITIS PREIKŠTAS PETRULIS mirė š. m. birželio 18 d., sulaukusi 97 metų. Gimė 1922 m. vasario 25 d. Jurbarke, Lietuvoje. Buvo vyriausia iš trijų vaikų šeimoje. Gyveno Daytona Beach, FL, anksčiau Asbury Park, NJ. Iš viso Amerikoje išgyveno 70 metų. Nuliūdę liko: sūnus Darius, anūkas Vincent Preikštas, …

Toliau...

LIDIJA VAITONIS

A†A LIDIJA VAITONIS mirė š. m. birželio 16 d., sulaukusi 95-erių metų. Gimė 1923 m. liepos 17 d. Lietuvoje. Gyveno Marquette Parko apylinkėje, anksčiau Toronte, Kanadoje. Nuliūdę liko: dukterėčia Zelma Noreika su šeima; Zelmos duktė Rita su šeima; sūnėnas Emilis Hollenderis su šeima bei kiti artimieji ir draugai. Velionė bus …

Toliau...

VIDA RADVENIENĖ MIKUCKAITĖ

A†A VIDA RADVENIENĖ MIKUCKAITĖ mirė 2019 m. gegužės mėn. 30 d. Los Angeles, Californijoje. Gimė 1943 m. rugpjūčio mėn. 18 d. Telšiuose, Lietuvoje. Gyveno Los Angeles, CA. Nuliūdę liko: vyras Egidijus, dukra Gailė Hayden su šeima, sūnus Tauras su šeima, trys anūkai – Kovas, Darius ir Kristina, brolis Algimantas su …

Toliau...

VINCAS ZINKUS

Žydinčiu pavasario taku iškeliavai, brangusis – iškeliavai… Man taip sunku Tave išleist į kelią, Kuriuo negrįžta niekas atgalios… A†A VINCAS ZINKUS mirė š. m. gegužės 29 d., sulaukęs 93 metų. Gyveno Indianoje. Gimė 1925 m. gruodžio 12 d. Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Meilutė ir šeima. Priklausė Šaulių sąjungai. Atsisveikinimas su …

Toliau...

NIJOLĖ PENIKAITĖ PETROŠIENĖ

A†A NIJOLĖ PENIKAITĖ PETROŠIENĖ mirė š. m. gegužės 22 d., sulaukusi 63 metų. Gimė 1955 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marquette Parke, Čikagoje. Nuliūdę liko: mama Janina Butavičiūtė; dukros Dainora Jasiukėnaitė ir Dovilė Jasiukėnaitė; anūkai Oskaras ir Sofia; sesuo Elvyra Penikaitė. A. a. Nijolė buvo …

Toliau...

THERESE BERNADETTE ZEBRAUSKAS SSC

Mūsų mylima seselėė, mokytoja ir administratorė A†A Sesuo THERESE BERNADETTE ZEBRAUSKAS SSC mirė gegužės 10 d., sulaukusi 91 metų. Vienuolės įžadus davė prieš 69 metus. Seselė Therese 47 metus mokytojavo pradžios mokyklose Illinois, Minnesota ir Indiana valstijose, 7 metus buvo vedėjos pavaduotoja Dievo Apvaizdos mokykloje Čikagoje ir Šv. Antano mokykloje …

Toliau...

GEDAS BLIŪDŽIUS

A†A GEDAS BLIŪDŽIUS mirė 2019 m. gegužės 6 d. Lake Barrington, IL. Gimė 1933 m. Saldutiškyje, Lietuvoje. Gyveno Lake Barrington, IL. Nuliūdęliko: sūnus Antanas su žmona Terry, sūnus Juozas su žmona Annette, sūnus Petras su žmona Gaja; anūkai Vytas su žmona Lucia, Nick, Dadija, Paul, Alana ir Melanie. A. a. …

Toliau...