Yearly Archives: 2019

ARŪNAS DUKAUSKAS

Su giliu liūdesiu pranešame, kad po ilgos kovos su sunkia liga mus paliko A†A ARŪNAS DUKAUSKAS. Mirė 2019 m. lapkričio 9 d. Palos Heights, IL. Gimė 1969 m. rugpjūčio 11 d. Klaipėdoje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Lina, dukros, tėtis ir giminės Lietuvoje bei daug gerų draugų. A. a. Arūnas mėgo …

Toliau...

MARIJA INGELEVIČIŪTĖ VYGANTIENĖ

A†A MARIJA INGELEVIČIŪTĖ VYGANTIENĖ (1933.IX.7 – 2019.X.31). Su giliu liūdesiu spalio 31 d. atsisveikinome su mylima mama ir močiute. Remdamasi giliu tikėjimu, Mara ryžtingai nešė ligos kryžių. Dukros Monika Sabalienė ir Kristina Vygantas, žentai Paulius ir Ed, anūkai Petras ir Vėjas buvome šalia ir darėme viską, ką galėjome, kad jai …

Toliau...

ALDONA (VENCIŪTĖ) VAITKUS

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad po ilgos kovos su sunkia liga mus paliko A†A ALDONA (VENCIŪTĖ) VAITKUS. Gimė 1934 m. balandžio 17 d. Kaune, Lietuvoje. Mirė 2019 m. spalio 27 d. Lemont, IL. Nuliūdę liko: vyras Vytas (kartu laimingai pragyveno 65-erius metus), sūnus Tomas, dukra Rūta, anūkai Ariukas ir Aila, …

Toliau...

JEAN A. BANYS WHITE (VAITEKŪNAITĖ)

A†A JEAN A. BANYS WHITE (VAITEKŪNAITĖ) mirė 2019 m. spalio 25 d. Smyrna, GA. Gimė 1935 m. sausio 23 d. Berwyn, IL. Gyveno Smyrna, GA, anksčiau Lyons, IL. Nuliūdę liko: sūnus Al ir marti Sharon, jų vaikai Ryan ir Jordan; sūnus Joseph ir marti Yen, jų vaikai Jaimie, Jonathan, Tristan …

Toliau...

VANDA KAUNIENĖ GALMINAITĖ

A†A VANDA KAUNIENĖ GALMINAITĖ mirė 2019 m. spalio 22 d., Libertyville, IL. Gimė 1925 m. vasario 6 d. Mažeikiuose, Lietuvoje. Gyveno Libertyville, IL, anksčiau Westchester, IL. ir Cicero, IL. Nuliūdę liko: duktė Regina Aldhurst su vyru Trevor; duktė Ramona Duff su vyru Glenn; sesuo Zita Gražienė; marti Gražina Valeikaitė-Kaunienė; anūkai …

Toliau...

ANCIUS LANIAUSKAS

A†A ANCIUS LANIAUSKAS mirė š. m. spalio 11 d. Gimė 1938 m. kovo 6 d. Lietuvoje. Gyveno Carol Stream, IL, anksčiau Cicero, IL. Karo metu su šeima pasitraukė į Vokietiją, ten baigė Vasario 16-osios gimnaziją. Ancius tarnavo JAV kariuomenėje, buvo Vietnamo karo veteranas. Daug metų dirbo mechanikos inžinieriumi. Nuliūdę liko: …

Toliau...

ROMUALDAS KAŠUBA PH. D.

A†A ROMUALDAS KAŠUBA PH. D. mirė š. m. spalio 10 d. Gimė 1931 m. kovo 23 d. Kaune, Lietuvoje. Gyveno St. Charles, IL. Nuliūdę liko: žmona Nijolė Mekytė, dukros dr. Vida Kašuba ir Dalia Metzger su vyru Mark, anūkai Romas ir Lukas Metzger, kiti giminės JAV ir Lietuvoje. Spalio 16 …

Toliau...

ALDONA ŠILAITĖ KAMINSKIENĖ

A†A ALDONA ŠILAITĖ KAMINSKIENĖ po sunkios ligos iškeliavo Anapilin 2019 m. spalio 1 d. Gimė 1929 m. kovo 5 d. Lietuvoje urėdo Petro Šilo ir mokytojos Rozalijos Ruigytės Šilienės šeimoje. Gelbėdamiesi nuo sovietų, šeima pasitraukė į Vakarus ir gyveno Hanau karo pabėgėlių stovykloje. Atvykę į JAV, apsigyveno Čikagoje. 1958 m. …

Toliau...

SIGITA GRIŽAITĖ DAMAŠIENĖ

Su liūdesiu pranešame, kad 2019 m. rugsėjo 27 d. po sunkios ligos mirė mūsų brangi ir mylima žmona, mama, močiutė, sesuo, draugė A†A SIGITA GRIŽAITĖ DAMAŠIENĖ. Sigita gimė 1942 m. lapkričio 14 d. Stanislovo ir Magdelenos Grižaičių šeimoje Tauragės mieste. Karo metu su tėveliais, seserimi Danute ir broliu Ričardu persikėlė …

Toliau...

KĘSTUTIS KRIŠČIŪNAS

A†A KĘSTUTIS KRIŠČIŪNAS mirė š. m. rugsėjo 18 dieną, sulaukęs 85 metų, savo namuose, rūpestingai prižiūrimas sesers Aušros. Gyveno Čikagoje. Gimė 1934 m. Kėdainiuose, Lietuvoje, Jono ir Janinos Kriščiūnų šeimoje. 1949 metais su tėveliais, broliais ir sesute emigravo į Ameriką ir apsigyveno Čikagoje. Tėveliai a. a. Jonas ir a. a. …

Toliau...