Antgalvės (1909-1912)

Grįžti į visų metų antgalves.

Kaip keitėsi Draugo antgalvės nuo laikraščio įkūrimo 1909 m. liepos 12 d. iki laikraščio perkelimo į Čikagą, 1912 m. liepos 4 d.?

1909 m. liepos 12. d. Pirmo numerio antgalvė. “Katalikiškas laikraštis pašvęstas Amerikos lietuvių katalikų reikalams.

 

Nr. 6, 1909 m., rugpj. 26 d. Antgalvė nepasikeitusi, bet “DRAUGAS” šriftas paprastesnis.

 

Nr. 40. 1910 m. spalio 6 d. Antgalvė pasikeitė: Organas Suvienijimo Lietuvių Rymo Katalikų Amerikoje.

 

1910 m., gruodžio 8 d. Pirmas numeris su tekstu išdalintu į septynis stulpelius.  Antgalvė ta pati, bet pridėta “Savaitinis Laikraštys”.

 

1911 m. vasario 9 d. nr. 10. “Savaitinis Laikraštys (sic)” pakeistas į “Katalikų Laikraštis”.

 

1911 m. lapkričio 16 d. Antgalvė pakeista: “Organas Susiv. Liet. Rymo–Kat. Amer. ir Liet. Rymo–Kat. Piln. Blaivin. Amer. Susivienijimo”

 

1912 m. pirmas numeris: Dizainas žodžio “DRAUGAS” pakeistas, kryžius pridėtas su ranka/rankoje pasveikinimu.

 

1912 m. 30 geg. d. Antgalvė vėl grįžo į paprastesnę: “Organas Susivienijimo Lietuvių Rymo-Katalikų Amerikoje.

 

1912 m. liepos 4 d. Dizainas toks pats, nors antgalvė “Organas…” paprastesniu šriftu, ir jau paženklintas “Chicago, ILL”

Toliau