Programos atlikėjoms, ansamblio „The Peppermint Patties” solistėms, ir visiems jubiliejinio koncerto dalyviams dėkojo Daina Siliūnas (d.). (Ilonos Didžbalis nuotraukos)

Begalinės meilės širdis. „Saulutė” pažymėjo veiklos 30-metį

Rasa Statulevičienė.

Remti Lietuvos vaikus, patirian­čius finansinius sunkumus, gyvenan­čius sunkiomis aplinkybėmis arba turinčius negalią – tokios misijos vedina prieš 30 metų buvo įkurta labdaringa organizacija „Saulutė”, sėkmingai vykdanti veiklą iki šių dienų.

1993 metais Indrė Tijūnėlienė, aktyvi kovotoja už Lietuvos laisvę, įkūrė paramos organizaciją ir nepailstančiai, be jokio atlygio, vedama troš­kimo padėti laisvę atgavusios Tėvynės vaikams, gyvenantiems globos namuose arba nepasiturinčiose, daugiavaikėse šeimose, rūpinosi jų gyvenimo kokybės gerinimu.

Prie prasmingos veiklos prisijun­gė daugiau savanorių, ir nuo to laiko nedidelė, tačiau labai ryžtinga organizacija skaičiuoja įspūdingus nuo­šir­daus ir pasiaukojančio darbo vaisius. Per 30 veiklos metų surinkta ir Lietuvos vaikams paaukota per 4 milijonų dolerių, prisidėta prie daugiau nei 1 000 vaikų ir jaunuolių gyvenimo kokybės gerinimo įtraukiant juos į Konkretaus vaiko rėmimo programą. Ilgą laiką remiant vaikus finansiškai ir būtinais daiktais, nuo 2019 metų praplečiamos labdaringos veiklos ­kryptys ir sutelkiamas dėmesys į vaiko pamatines vertybes – mokslą ir žinias.

Daina Siliūnas su ilgamete „Saulutės” pagalbininke Fausta Varaneckiene (k.).

Sekmadienį, sausio 22 dieną, pa­sibaigus „Sielos” galerijoje vykusiam labdaringam „Saulutės” 30-mečio ren­giniui, nutilus paskutiniams, Dai­nos Fischer vadovaujamos grupės „The Peppermint Patties” dainų akor­dams, kalbiname altruistiškus ma­mos darbus tęsiančią a. a. Indrės Tijū­ nėlienės dukrą Dainą Siliūnas.

Miela Daina, „Saulutę” įkūrė jūsų a. a. mama. Kaip jūs pati atsi­dūrėte šioje veikloje ir kada?

O, tas įvyko labai natūraliai. Mū­sų visa šeima į šią organizaciją įsi­lie­jome nuo įsikūrimo pradžios. Visada padėjome mamai, palaikėme jos norą pagelbėti Lietuvoje nepasiturinčiose šeimose augantiems vaikams. Ir da­bar mano brolis ir abi sesės visada pa­deda organizuojant kampanijas, labdaringus renginius, remia vaikus. Mano vyras, vaikai taip pat natūraliai įsitraukė į šią veiklą.

Atėjus laikui, mama organizacijos vairą perdavė man. Labai didžiuojuosi, galėdama tęsti jos pradėtus darbus ir jaučiu pareigą išlaikyti mamos aukštai iškeltą kokybės kartelę.

„Saulutė” padėjo įspūdingam skaičiui vaikų, globos namams, mokykloms. Turbūt sulaukiate grįž­tamojo ryšio? Pasidalinkite jums labiausiai įsiminusiomis isto­­rijomis, kaip jūsų paramos dėka pasikeitė žmonių gyvenimai.

Iš tiesų, mūsų organizacija gau­na labai daug padėkos laiškų, kurie kiekvieną kartą mums primena, kad einame teisingu keliu. Tačiau širdyje nešiojuosi ir ypatingai įstrigusias isto­rijas. Viena iš jų, tai kai pagelbė­jome moteriai, auginančiai ypatingai sunkią negalią turintį vaiką. Ši mo­teris gyveno sunkiomis sąlygomis: neturėjo name vandens, jį semdavosi iš šulinio, kuris nuolat išdžiūdavo – kas dvi savaites jį reikėdavo pripil­dyti vandeniu. „Saulutės” paramos fon­do dėka buvo iškastas naujas šuli­nys ir į namus pravestas vanduo.

Kita istorija, tai kai akla mama augino labai muzikalią dukrą. „Sau­lutė” ją įtraukė į Konkretaus vaiko rėmimo programą. Mergaitei iki 18 me­tų buvo užtikrintas nuolatinis fi­nansavimas, suteikęs galimybę ug­dyti muzikinius gebėjimus. Šiuo me­tu ši jau suaugusi mergina yra puiki smuikininkė, turinti darbą, galinti pati save išlaikyti. Kai matai tokius „Saulutės” „išaugintus” vaikus, šir­dis negali nesidžiaugti ir norisi tęsti veiklą su dar stipresne jėga.

Jūsų organizacija visada buvo orientuota į pagalbą vaikui, pri­si­dėdavo prie vaikų globos namų sąlygų gerinimo. Kas nutiko 2019 metais, kad buvo praplėstos „Sau­lutės” veiklos kryptys?

Tai įvyko visiškai neplanuotai, reaguojant į susidariusią situaciją. Visi prisimename, kad 2019 metais, prasidėjus COVID-19 pandemijai, bu­vo nutarta uždaryti mokyklas ir vai­kus mokyti nuotoliniu būdu. Supra­tome, kad kokybiško mokymosi už­tikrinimui reikalingi kompiuteriai, kuriuos tikrai ne kiekviena šeima, o ypač gyvenanti mažuose Lietuvos miesteliuose, turės. Todėl skubiai surinkome pinigų sumą, pervedėme ją mūsų lietuviams draugams, kurie nupirkto 71 kompiuterį. Taip „Saulutė” viena pirmųjų aprūpino vaikus mokslui reikiamomis priemonėmis. Šis projektas tapo lemtingu, nes jo metu su­žinojome, kad 2024 m. Lietuvoje nega­lią turintys vaikai bus integruoti į paprastas mokyklas, kurių dauguma yra senos statybos ir nėra pritaikytos tokiems vaikams. Taip natūraliai gi­mė mūsų nauja veiklos kryptis – pa­dėti negalią turintiems vaikams, įren­giant jiems specializuotas klases. Per 2,5 metų naujomis klasėmis džiaugiasi jau 6 mokyklos.

Kokie „Saulutės” ateities planai?

Be abejonės, tęsti pradėtą veiklą. Ir toliau padėti nepasiturintiems vai­kams, vaikams augantiems su nega­lia, vystysime specializuotų klasių įren­gimo projektą. Lietuvoje mokymosi įstaigoms skiriamas ribotas kie­kis lėšų, todėl, įrengdami klases, ži­nome, kad sutaupytus pinigus mo­kyk­la galės panaudoti kitose svarbio­se srityse.

Ir toliau orientuojamės į mažuose miesteliuose augančius vaikus ir mokyklas, nes jiems labiausiai reikia pagalbos. Lietuvoje atlikto tyrimo re­zultatai parodė, kad jei mažo miestelio vaikai žiniomis norėtų pasivyti didmiesčio vaiką, jiems papildomai reikėtų mokytis 2 metus, todėl intensyviai dirbame, kad mažų miestelių mokyklose būtų naudojama STREM (pavadinimas-santrumpa jungia gamtos mokslų, technologijos, rašto bei skaitymo, inžinerijos, meno (arba vi­sų kitų mokslų) ir matematikos daly­kus) mokymo metodologija. Taip pat labai norime, kad mažų miestelių vai­kams būtų lengvai prieinamos žinios apie technologijas, galimybė susipa­žinti su jomis. Tikiu, kad ateityje tai atvers galimybes vaikams siekti aukš­tesnio mokslo šioje srityje. Todėl pradėjome bendradarbiauti su Robo­ti­kos akademija, FabLab dirbtuvėmis ir jau šiais metais šie užsiėmimai taps lengvai prieinami mažų mies­te­lių vaikams.

Aš, kaip ir mama, kasmet skrendu į Lietuvą, lankausi mokyklose ir organizacijose. Tai padeda man geriau įsigilinti į situaciją Lietuvoje, pa­jaus­ti, kur, kokiose srityse labiausiai reikalinga „Saulutės” pagalba. Tokių kelionių metu natūraliai gimsta naujos pažintys, atsiranda nauji projektai. Tiesą pasakius, planuoju dar daugiau skirti tam laiko, Lietuvoje lan­kytis du kartus per metus.

Kaip manote, o ko reikia pačiai „Saulutei”?

Tikinčių mūsų veikla žmonių. Kai tiki organizacija, domiesi jos veikla ir matai jau nuveiktus ir dabar daromus darbus, tada pasitiki ir nori ją remti. Aš labai dėkinga visiems „Saulute” patikėjusiems rėmėjams. Jų dėka mes suteikiame Lietuvos vai­kams galimybes gyventi geriau, gauti kokybišką mokymąsi, siekti užsibrėžtų tikslų.

Taip pat esu labai dėkinga visai mūsų komandai, kuri neatlygintinai skiria savo laiką: iždininkei Alei Le­lienei, sekretorei Laimai Braunei, organizacijos advokatei Linai Žlio­bie­nei, mūsų projektų atstovui Lietu­voje Artūrui Žiliui, reklaminės „Sau­lutės” medžiagos kūrėjai Linai Smil­gienei, „Facebook” koordinatorei Ri­tai Pašilei, tinklalapio prižiūrėtojai Marytei Kriaučiūnas, už Konkretaus vaiko rėmimo programą atsakingai Dai­vai Kisielienei. Taip pat – Daivai Majauskienei už pagalbą organizuojant renginius ir sekmadienį įvykusios šventės vedimą, Ilonai Didžbalis už užfiksuotas renginio aki­mir­kas, Faustai Varaneckienei, Judy Sidrienei, Ritai Pašilei ir Linai Smil­gienei už atstovavimą „Saulutei” Ka­lėdinėse mugėse, Ritai Pašilei ir Ra­sai Statulevičienei už naujienų apie mūsų organizaciją skleidimą žiniasklaidoje bei kitiems geros širdies žmonėms, kurie prisideda prie „Sau­lu­tės” veiklos. 

Naudodamasi proga, noriu pa­kviesti žmones prisijungti prie šaunios „Saulutės” savanorių komandos ir prisidėti prie mūsų veiklos. Juk ten, kur daugiau rankų, nuveikiami dideli darbai.

Mes prisijungiame prie Dainos Siliūnas kvietimo ir raginame pa­rem­ti „Saulutės” veiklą https://sunlightchildrensaid.org/projects/general-financial-support/

O ieškančius, kur galėtų prasmin­gai panaudoti savo laiką ir jėgas, bei susidomėjusius šia organizacija, kviečiame užsiregistruoti į savano­rių gretas parašant laišką SunlightChildrensAid@gmail.com arba paskambinus tel. 630-852-3204.

Daugiau informacijos apie „Sau­lu­tės” veiklą: www.SunlightChildrensAid.org

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2023-ųjų m. Sausio 28 d. numeryje, Vol. CXIV NR. 8)