Dienos meras.
Iš k.: straipsnio autorė Irena Valys su šių metų Waterbury dienos meru Linu Venclausku bei ankstesnių metų dienos mere Janina B. Nawarskas. (Prano Valio nuotraukos)

Connecticuto lietuviai tradiciškai rinko dienos merą

Waterbury mero asistentas Joe Geary (k.) Waterbury rotušėje pasveikino Liną Venclauską.
Waterbury mero asistentas Joe Geary (k.) Waterbury rotušėje Waterbury mero asistentas Joe Geary (k.) Waterbury rotušėje pasveikino Liną Venclauską.

Irena Nakienė-Valys.

Sakoma, kad Kovo 11-osios nebūtų be Vasario 16-osios. Mums tai savaime suprantama, ir kiekvienas lietuviškas telkinys išeivijoje stengiasi šias šventes paminėti.

Waterbury, Connecticuto valstijoje, jau trisdešimt penkerius metus gyvuoja lietuviškojo dienos mero „prisaikdinimo” tradicija. Kažkada Waterbury gyveno per dešimt tūkstančių lietuvių. Čia ir antroji, seniausioji lietuviška Šv. Juozapo parapija Amerikoje. Kasmet čia renkamas lietuviškos dienos meras ar merė –  juo tampa, turintys lietuviškų šaknų bei nusipelnę Waterbury miestui asmenys.

Šiais metais iškilmės buvo skirtos Lietuvos Nepriklausomybės dienos (1918 m. vasario 16-osios) ir Lietuvos valstybės atkūrimo dienos (1990 m. kovo 11-osios) paminėjimui. Ta proga Waterbury miesto rotušėje buvo iškelta Lietuvos vėliava ir pristatytas lietuvis – dienos garbės meras.

Waterbury Lietuviškos vėliavos pakėlimo ceremonija.
Waterbury Lietuviškos vėliavos pakėlimo ceremonija.

Waterbury miesto 46-ojo mero Neil M. O’Leary asistentas Joe Geary savo kalboje pasveikino šiais metais pagerbtą lietuvių bendruomenės atstovą Liną Venclauską, pasidžiaugė atėjusiu pavasariu ir pasveikino susirinkusius lietuvius. Connecticuto valstijos senatorė Terry Corcoran perdavė dienos garbės merui L. Venclauskui sveikinimus, pasirašytus paties JAV senatoriaus iš Connecticuto valstijos Richard Blumenthal, jog meras teisėtas. Connecticuto valstijos senatas ir rūmų atstovai sutiko ir pritarė vienos dienos mero paskyrimui.

Dienos mero pagerbimo šventės programa priešais savivaldybės rotušę buvo pradėta oficialiu lietuviškos trispalvės vėliavos pakėlimu, kuriam vadovavo vietinės – septintosios Lietuvos vyčių kuopos prezidentas Linas A. Balsys, prieš kelerius metus taip pat buvęs Waterbury lietuviškuoju meru. Beje, septintoji Vyčių kuopa šiais metais švenčia savo veiklos 100-metį.

Rita Vileišytė-Bagdonienė ir
Šventėje apsilankė ir Rita Vileišytė-Bagdonienė (d.), dr. Jono Vileišio duktė. Nuotraukoje ji kartu su Irena Valys (k.).

Šių metų vienos dienos meras Amerikos lietuvis L. Venclauskas visiems padėkojo, papasakojo apie savo tėvus, džiaugėsi, jog turime Kovo 11-osios šventę, kad Lietuva yra laisva šalis. L. Venclauskas lankė parapijos mokyklą, priklauso Vyčiams, „Lietuvos klubui”, šoka tautinių šokių grupėje „Berželis”, šiuo metu dirba Torringtono miesto policijoje, yra leitenantas ir atstovas spaudai.

Dienos mero šventėje dalyvavo ir buvusieji „prisaikdinti” merai: Janina B. Nawarskas, dabar Southbury (CT) gyvenanti Amerikos lietuvė, Rita Vileišytė-Bagdonienė, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro dr. Jono Vileišio duktė, į JAV atvykusi 1951 metais, bei kiti.

Paminėtina, jog 1948–1956 metais lietuviškų šaknų iš motinos pusės turintis Raymond E. Snyder, respublikonas, buvo net keturis kartus išrinktas Waterbury meru ir vadovavo Waterbury savivaldybei. Jo sūnus yra buvęs „prisaikdintas” vienos dienos meru.

Galime džiaugtis ir didžiuotis, jog Amerikoje, Connecticuto valstijoje, plevėsuoja mūsų trispalvė ir tęsiama lietuviškojo dienos mero „prisaikdinimo” tradicija.

Irena Nakienė-Valys – JAV Rytinės Connecticut apylinkės pirmininkė, PLB XV Seimo narė.