Valdas Adamkus su choru „Aidija”, šalia – meras Darius Jasaitis (k.) ir Antanas Vinkus. (A. Petraitytės nuotraukos)

J. E. Valdas Adamkus – Neringos miesto garbės pilietis

Astrida Petraitytė.

J. E. Valdas Adamkus jau dvidešimti metai yra Nidoje vykstančio tarptautinio Thomo Manno festivalio globėjas – šią garbingą pareigą apsiėmė 1999-aisiais, prieš metus tapęs Lietuvos respublikos prezidentu. Ir valstybės vadovu būdamas, ir kadenciją užbaigęs V. Adamkus atvyksta pasveikinti Thomo Manno festivalio, prieš Pradžios koncertą taria nuoširdų žodį organizatoriams ir svečiams (kadais festivalis prasidėdavo iškilmingomis kalbomis aikštėje prieš savivaldybę, bet dabar ilgų kalbų atsisakyta, o trumpos pasakomos tiesiog prieš koncertą Nidos evangelikų liuteronų bažnytėlėje).

Šiemetis festivalis, prasidėjęs liepos 13-ą, įvardytas „Tėvynių Europa”. V. Adamkus savo sveikinimo kalboje akcentavo Nobelio premijos laureato Thomo Manno puoselėtas humanizmo, tolerancijos idėjas, kartu atkreipė dėmesį į Europos probleminius taškus – Ukrainą, Moldovą, Gruziją, taip primindamas aktyvią savo, prezidento, poziciją tarptautinėje erdvėje .

Šiemet ne tik V. Adamkus pagerbė festivalį, Nidą ir visą Kuršių neriją – ir Neringos miestas (kurį be „centro” Nidos sudaro Juodkrantė, Pervalka ir Preila) pagerbė (eks) prezidentą: jam suteiktas Neringos miesto Garbės piliečio vardas.

Valdo Adamkaus sveikinimo žodis T. Manno festivaliui, šalia – T. Manno kultūros centro vadovė Lina Motuzienė ir vertėja Jūratė Žukauskaitė.

Ši ceremonija vyko kitą rytą po festivalio atidarymo, iš Nidos ev. liuteronų bažnyčios persikėlus į katalikiškąją šventovę. Švč. Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos bažnyčia jau prieš sekmadienines 10-os valandos Mišias buvo kimštinai prisikimšusi – Neringos klebonas Rimvydas Adomavičius, kreipdamasis į J. E. Adamkų, turėjo progos pajuokauti: „Tai Jūsų žmonės suplūdo pažiūrėti, šiaip ateina kur kas kuklesnis būrelis.”

Bet ir klebono konsekruotos Mišios, matyt, buvo iškilmingesnės nei paprastai. Dalyvaujant – ir pačioje liturgijoje – vilniškiam chorui „Aidija” (vadovas Romualdas Gražinis), pamaldos pradėtos Tautiška giesme, mūsų valstybės himnu. Pagrindinė Gar­bės piliečio regalijų suteikimo ceremonija vyko tuoj po Mišių, galima sakyti – kaip jų dalis.

Nesusilaikysiu nepasidžiaugusi, kad į šiandienos vyksmą gražiai įaustos istorinio paveldo gijos: „ceremonmeisterė” Kuršių nerijos nacionalinio parko vadovė Aušra Feser savo kalbą pradėjo prisimindama Liudwigo Passarges įspūdžius iš kelionės (XIX a.) po Kuršių neriją – o jis, be viso kito, žavėjosi ir to krašto moterų aprėdais. Mažlietuviška daina naująjį Garbės pilietį pagerbęs folkloro ansamblis „Giedružė” (kurio narė yra ir Feser) mums pademonstravo ir šiuos iškilnius istorinius darbužius.

Skamba „Giedružės” atliekama mažlietuviška daina.

V. Adamkų pristatantį žodį tarė ilgametė Thomo Manno muziejaus bei paties festivalio vadovė Vitalija Teresė Jonušienė (prieš keletą metų pareigas užleidusi dr. Linai Motuzienei). Dėkodama už bendrystę festivalio dienomis – juk ir pranešimai Žodžio programoje skaityti – ji priminė reikšmingą Adamkaus kaip gamtosaugininko bei UNESCO Geros valios ambasadoriaus indėlį ginant Kuršių neriją, unikalų gamtos kampelį, nuo  nelegalių  statybų, utopinių sumanymų (tilto ir pan.). Padėkota Neringos miesto savivaldybei, kuri pritarė Thomo Manno kultūros centro siūlymui suteikti festivalio globėjui Garbės piliečio vardą. Jonušienė užbaigė širdingu „neoficialiu” įvertinimu, skirtu tiek Valdui Adamkui, tiek p. Almai: Jūs mūsų angelai sargai…

Feser perskaičius Neringos miesto savivaldybės 2019 m. gegužės 30 d. nutarimą (jame pažymėti Adamkaus nuopelnai gamtos ir kultūros paveldo saugojimui ir pan.), Garbės piliečio regalijas Valdui Adamkui įteikė meras Darius Jasaitis, paprastais žodžiais, be pompastikos pasidžiaugdamas šia prezidento globa festivaliui ir visai Neringai. Kur kas daugiau pompastikos girdėjosi buvusio mero, taip pat Neringos Garbės piliečio Antano Vinkaus sveikinimo kalboje; jis prisiminė, kad prezidento Adamkaus buvęs paskirtas ambasadoriumi tuomet, kai niekas jo galimybėmis atstovauti šaliai netikėjęs… Paminėta, kad Adamkus yra ir bendravimo, elgesio kultūros mokytojas.

Iš tiesų šios ceremonijos metu imponavo J. E. Valdo Adamkaus kukli laikysena, nuoširdūs žodžiai – dėkota už galimybę būti šios bendruomenės nariu.

Neringos miesto garbės pilietis V. Adamkus su p. Alma ir „Aidija”.