Pradėti skaitmeninti daugiau JAV lietuvių leistų laikraščių.

Kad išliktų emigrantų veiklos istorija. Užsienio lietuvių spaudos skaitmeninimo kelionė, prasidėjusi su „Draugu”, tęsiasi

Straipsnį paruošė bibliotekininkė Ramunė Kubiliūtė, naudodamasi www.spauda.org ir dr. Jono Daugirdo pateikta informacija.

Prieš pradedant didžiulį projektą www.spauda.org, kurio tikslas – suskaitme­ninti istorinę išeivijos spaudą, pirmiausiai buvo suskaitmenintas nuo 1909 metų iki šiol leidžiamas laikraštis „Draugas” (laikraščio suskaitmenintus numerius galima surasti ir skaityti www.draugas.org). Po to, kai buvo sėkmingai atliktas šis darbas, kilo mintis pradėti skaitmeninti ir perkelti į internetinę erdvę daugiau JAV lietuvių leistų laikraščių.

Jonas Daugirdas – žmogus, pradėjęs lietuvių emigrantų JAV spaudos skaitmeninimą. („Draugo” archyvo nuotr.)

Taip atsirado projektas www.spauda.org, kurio pirminis tikslas buvo suskaitmeninti JAV leidžiamus lietuviškus laikraščius, kad jie būtų išsaugoti ir skaitytojams pasiekiami internetu. Tačiau iš anksto numatytos darbų ribos plėtėsi – palaipsniui buvo apimama vis daugiau išeivijos spaudos. Projektas peržengė JAV geografines ri­bas.

Dr. Jono Daugirdo pradėtą ir iki šiol va­dovaujamą projektą vykdo ir globoja Lituanistikos tyrimų centras (LTC). Projekto koordinatorė yra LTC vadovė Kristina Lapienytė.

Platus darbų laukas

Projekto www.spauda.org dėmesys yra nukreiptas į praeitį, į laikraščius ir spaudą, lietuvių leistus už Lietuvos ribų, prieš daugelį dešimtmečių. Tačiau jų puslapiuose yra sukaupta informacija, nušviečianti tų dienų lietuvių gyvenimą – lūkesčius, darbą, verslus ir laisvalaikį bei lietuvybės palaikymui skirtą veiklą. Visa tai gali dominti studentus, mokslininkus, istorijos mėgėjus, išeivių veikėjų šeimų narius, palikuonis. Projekto tikslas kaip tik yra sudaryti sąlygas, kad tie žinių ir spaudos paveldo šaltiniai išliktų ir būtų prieinami visiems, kurie ieško tokios informacijos.

Pradėjus darbus nuo JAV išeivijos spaudos skaitmeninimo, nuspręsta nepalikti nuošalyje Pietų Amerikos lietuvių laikraščių. Visi jie yra spausdinti lietuviškai. Vienintelė išimtis yra „Lithuanian Bulletin”, kuris buvo leidžiamas anglų kalba. Kai kurie spaudiniai turėjo skyrelius anglų arba ispanų, portugalų kalbomis.

Praeityje leistų senųjų laikraščių skaitmeninimo darbo laukas yra platus, nes reikia rasti numatyto leidinio jau esančius suskaitmenintus numerius, taip pat mikrofilmus ir spaudinių originalus – visa tai saugoma įvairiose bibliotekose, archyvuose, muziejuose ir t.t. Kitaip sakant, reikia rasti kuo daugiau leidinio numerių, kad liktų kuo mažiau jų nesuskaitmenintų.

Tam, kad būtų galima atlikti šį reikalingą darbą, reikia gauti leidimą iš tuos spaudinius kadaise leidusių organizacijų atstovų, ar privačių asmenų palikuonių. Tam reikia susisiekti su archyvais ir bibliotekomis, esančiomis abipus Atlanto. Taip pat didelis darbas yra palaikyti darbinius ryšius su skenavimo darbus atliekančia įstaiga, su kuria yra pasirašyta sutartis. Jau suskaitmenintus numerius reikia patalpinti serveryje ir parengti internetinės paieškos sistemą, kad vartotojai galėtų rasti jiems reikalingų spaudinių numerius ne tik pagal datas, bet ir pagal temas, autorių pavardes bei raktinius žodžius. Visą šį darbą atlieka nedidelė savanorių komanda. O projektui skirti pinigai naudojami padengti išlaidas už skaitmeninimą, specifines technologines paslaugas, serverį, reikmenis ir pan.

Finansinė bazė

Pradėti skaitmeninti daugiau JAV lietuvių leistų laikraščių.

Vienas svarbiausių projekto vykdymo aspektų yra jo finansavimas. Pagrindinę finansinę paramą šiam spaudos skaitmeninimo projektui skiria Lietuvių Fondas, o pagalbinį finansavimą yra paskyrę įvairių organizacijų fondai, nurodyti projekto internetinėje svetainėje. Kai kurios organizacijos,  įvertinusios svarbius projekto tikslus, nusprendė paremti jų organizacijos leistos spaudos skaitmeninimą.

Taip padarė, pvz., „Ateitininkų šalpos fondas”, paremdamas „Ateities” žurnalo skaitmeninimą. Kitur vietiniai fondai rėmė tose vietovėse leistą lietuvišką spaudą. Lietuvių katalikų mokslo akademija (LKMA) itin dosniai remia katalikiškų laikraščių skaitmeninimą, pvz., JAV leistus „Darbininkas”, „Katalikas”, „Eglutė”, „Vytis”, „Žvaigždė”,  „Garsas”, taip pat „Tėviš­kės žiburiai” (Kanada), „Tėviškės aidas” (Australija), ir „Argentinos laikas” (Argen­tina). 

Rėmėjų ir finansavimo paieškos bei paraiškų rašymas fondams, organizacijoms yra tęstinė užduotis. Ne mažiau svarbi yra privačių asmenų parama. Nors jų skiriamos sumos gal ir nėra tokios didelės, tačiau kiekviena auka nurodo aukotojo tikėjimą projekto svarba. Nuolatinis finansavimas išlaiko projekto infrastruktūrą (technologiją), o specialios paramos yra ieškoma kiekvienos naujos skaitmeninimo projekto fazės pradžioje.

Pats suskaitmenintas turinys yra atvi­ras visiems. Nėra prašoma jokių mokesčių iš asmenų, kurie nori rasti ir skaityti tuos jau suskaitmenintus leidinius. Tas modelis šiek tiek skiriasi nuo, pvz., JAV regioninių laikraščių skaitmeninimo projektų, kuriuos atlieka pelno siekiančios leidyklos ar organizacijos, siekiančios „atgauti” savo investicijas. Tokiais atvejais bibliotekos ar skaitytojai, norintys matyti suskaitmenintą turinį, turi sumokėti už tas prieigas, prenumeruodami ar sudarydami vartojimo sutartis.

Projekto plėtojimas

Projekto iniciatorius ir koordinatorė bei LTC vadovybė ne kartą yra pasakoję visuomenei apie  www.spauda.org projektą. 2023 metais dr. Jonas Daugirdas jį pristatė viename Čikagoje ateitininkų sendraugių susirinkime ir taip pat nuotoliniu būdu LKMA (Lietuvių katalikų mokslo akademijos) metiniame susirinkime praėjusį ru­denį.

„Draugo” redakcijoje Jonas Daugirdas (d.) kartu su William Shalaack ir Anna Oates, svečiais iš University of Illinois at Urbana-Champaign apžiūri senuosius „Draugo” numerius. (Jono Kuprio nuotr.)

Kaip jau minėta, projektas augo ir peržengė JAV geografines ribas, nors Šiaurės Amerikoje dar yra leidinių, kurie liks atei­čiai. Šiuo metu yra kreipiamas dėmesys į Pietų Ameriką. Jau suskaitmenintas Brazilijos lietuvių  laikraštis „Mūsų Lietuva”, ir jau pradėti skaitmeninti kiti Brazilijoje nuo 1927 iki 1940 leisti laikraščiai.

2024 metais prasidės nauja iniciatyva nuskenuoti Brazilijos lietuvių laikraštį „Garsas”, Argentinoje spausdintus „Argentinos laikas” ir „Argentinos lietuvių balsas”. Šiuo metu yra ieškoma informacijos, ar Pietų Amerikoje yra archyvų, kuriuose būtų sukaupta šių laikraščių. Ypač aktualu yra surasti „Argentinos lietuvių balsą”, nes dar trūksta nemažai šio leidinio numerių, kuriuos reikia suskaitmeninti.

Vienas iš svarbiausių darbų – tai skaitmeninimas  informacinių biuletenių, žurnalų ir laikraščių, lietuvių išleistų Vokietijoje veikusiose perkeltųjų asmenų (DP) stovyklose Antrojo pasaulinio karo pabaigoje. ALKA, Lietuvos tyrimų centre ir internetinėje svetainėje epaveldas.lt yra apie 270 tokių leidinių. Projekto www.spauda.org vykdytojai jau yra suskaitmeninę apie 106 iš jų. Dalį šių leidinių nuskenavo Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, tačiau liko apie 160 tokių leidinių, kurių originalai saugomi Lietuvos tyrimo centre arba ALKA, tad juos dar reikia nuskaityti ir suskaitmeninti.

Projekto www.spauda.org vadovas ir koordinatorė atlieka didelį darbą, ieškoda­mi rėmėjų, rašydami jiems laiškus, pildydami paraiškas, siekdama gauti didesnių fondų paramą skaitmeninimo darbams. Norintys prisidėti prie projekto ir jam paaukoti pinigų, daugiau informacijos suras: Lituanistikos tyrimo ir studijų centras | Aukokite (lithuanianresearch.org).

Laikraščiai ir periodinė spauda ne pirmą kartą pereina savo evoliucijos stadijas. Yra manoma, kad jų ateitis yra niūri, ypač tai taikytina popieriniams leidiniams. Išeivijos spaudos prenumeratorių kasmet mažėja, kai kurie spaudos leidiniai bando gelbėtis, pereidami į internetinės žiniasklaidos gretas.

O www.spauda.org projekto dėmesys yra nukreiptas į praeitį, į laikraščius ir spaudą, lietuvių leistus už Lietuvos ribų, prieš daugelį dešimtmečių. Tačiau jų puslapiuose yra sukaupta informacija, nušvie­čianti tų dienų lietuvių gyvenimą – lūkesčius, darbą, verslus (reklamose) ir laisvalaikį bei lietuvybės palaikymui skirtą veiklą. Visa tai gali dominti studentus, mokslininkus, istorijos mėgėjus, išeivių veikėjų šeimų narius, palikuonis. Projekto tikslas kaip tik yra sudaryti sąlygas, kad tie žinių ir spaudos paveldo šaltiniai išliktų ir būtų prieinami visiems, kurie ieško tokios infor­macijos.

Daugiau informacijos apie projektą, rėmėjus ir partnerius, jau suskaitmenintos spaudos sąrašus ir jungtis galima rasti:

https://www.spauda.org/apie_projekta.pdf (lietu­vių kalba); https://www.spauda.org/project_summa­ry.pdf  (anglų kalba).

Skaitmeninami JAV lietuvių leisti laikraščiai.

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2024-ųjų m. Sausio 11 d. numeryje, Vol. CXV NR. 3)