Garsus operos solistas Arnoldas Voketaitis, daugelį metų dainavęs garsiausiose pasaulio scenose, dabar pasirodė kiek kitokiame amplua: Lituanistikos tyrimo centre jis surengė savo neseniai išleistos dvikalbės knygos „Taigi, Jūs norite dainuoti?/„So, You Want To Sing?" pristatymą. (Gailės Vitienės nuotr.)

Knyga apie dainavimą, kuris yra gyvenimas

Rimas Černius.

Operos solistas, lyrinis bosas Arnol­das Voketaitis yra gerai pažįstamas Čikagos lietuviams. Daugelis dar prisi­mena jo pasirodymus Čikagos lietuvių ope­roje, kur jis dainavo pastatyme „Gražina” ir sukūrė atmintiną daktaro Dulcamaros personažą Donizetti operoje „Meilės eliksyras”. Čikagos lietuvių operai buvo privilegija turėti šį atlikėją, nes A. Voketaitis buvo daug kur pageidaujamas, plačiai reiškėsi operos pasaulyje. Jis dainavo pagrindines bo­so partijas ne tik Amerikoje, bet ir už jos ribų, dirbo su iškiliais operos solistais, žymiais dirigentais. Tačiau šių metų lapkričio 14 d. A. Voketaitis pasirodė kitame vaidmenyje – kaip auto­rius ir dai­navimo pedagogas. Tą dieną Lituanistikos tyrimo centre (LTC) Lemonte vyko naujai pasirodžiusios A. Voketaičio knygos „Taigi, Jūs norite dainuoti?” pristatymas ir malonus susirinkusiųjų pabendravimas su autoriumi. 

Apie vaidmenis pasakoja ir nuotraukos

A. Voketaičiui ši nuotrauka primena jaunystėje atliktą vaidmenį operoje „Don Pasquale”. (Gailės Vitienės nuotr.)

A. Voketaitis, atvykęs į LTC susiti­kimo popietei skirtą kambarį, įsitaisė prie stalo, šalia kurio buvo jo jaunystės laikų nuotrauka. Tai 1960-ųjų nuotrauka iš jo pasirodymo operoje „Don Pasquale”. Popietę pradėjo Gailė Vitie­nė, LTC muzikologijos archyvo direktorė. Apžvelgdama A. Voketaičio biog­rafiją, ji pastebėjo, kad solistas sėkmin­gai atliko vaidmenis ir komiškose, ir tragiš­kose operose. Be to, jis kon­certa­vo ir su simfoniniais orkestrais, ir dirbo kaip muzikos pedagogas, dėstydamas universitetuose bei muzikos akademijose. G. Vitienė pasidžiau­gė, kad LTC yra patikėtas A. Voketaičio muzikos archyvas. Ekrane buvo rodo­mos nuotraukos iš to archyvo, kurio­se A. Voketaitis įamžintas kaip įvairių vaidmenų atlikėjas. 

Knygos redaktorė dalyvavo virtualiai

Apie popietės metu pristatomą knygą iš ekrano kalbėjo jos redaktorė daktarė Vida Bakutytė, prisijungusi į ren­ginį nuotoliniu būdu iš Lietuvos. Knyga išleista Vilniuje šiais metais. Leidinys yra dvikalbis. Angliškąją kny­gos dalį („So You Want to Sing?”) parašė A. Voketaitis, o ją į lietu­vių kalbą išvertė Laura Karnavičiūtė. 

A. Voketaičio knygos viršelis.

Kalbėdama susirinkusiems, V. Bakutytė pastebėjo, kad knyga nėra vien tik pedagoginis dainavimo meno vado­vėlis. Autorius yra dainininkas-praktikas, ir jis į knygą įpynė pavyzdžių iš savo solinės karjeros. Jau vien iš knygos pavadinimo aišku, kad autorius vengia akademinio „sausumo” ir stengia­si bendrauti su skaitytoju. Knygoje yra pluoštas nuotraukų iš svarbiau­sių A. Voketaičio pasirodymų pasaulinėse operos scenose. Redaktorė dėkojo visiems, kurie rėmė knygos išleidimą. O šį leidinį parėmė Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro paramos fondas „Orfėjo lyra” ir operos solistė Nerija Linkevičiūtė-Kasparienė. 

Renginio metu buvo parodytas trumpas filmas, kuriame dalyviai galėjo pamatyti ir išgirsti A.Voketaičio solo atliekamų kūrinių. Pirmoje filmo dalyje nuskambėjo Don Basilio arija iš operos „Sevilijos kirpėjas”. Tai koncer­tinė arijos versija, kurią A. Voketaitis atliko su Dayton simfoniniu orkestru. Čia buvo galima išgirsti puikų atlikėjo balsą ir kartu pamatyti jo aktorinį talentą. Vėliau solistas taip pat atliko Raimondo ariją iš Donizetti operos „Lucia di Lamermoor”, kuri buvo pastatyta Miami 1984 m. Be to, filme Voketaitis jautriai atliko Kazimiero Viktoro Banaičio dainą „Atsiminimas”. O pa­­baigoje buvo pademonstruotos kelios filmuotos ištraukos iš Meksikoje vykusio Jules Massenet operos „Don Quichotte” pastatymo, kur A. Voketai­tis atliko pagrindinį Don Kichoto vaidmenį. 

Knyga – iš noro pasidalinti patir­timi

Po filmo solistas prisipažino, kad matytos ištraukos jam sukėlė daug prisiminimų, kuriais trumpai su susirinkusiais popietės dalyviais pasidalijo. 

Dama Joan Sutherland ir Arnoldas Voketaitis, 1985 m. (A. Voketaičio asmeninio archyvo nuotr.)

A. Voketaitis papasakojo savo naujos knygos atsiradimo istoriją. Jis pradėjo ją rašyti jau savo operinės karjeros pabaigoje. Patyręs solistas pastebė­jo jaunų dainininkų lavinimo trūkumų, ir norėjo jiems padėti tinkamai atskleisti savo balsus. A. Voketaitis sakė, kad jauniems operos atlikėjams reikia kantrybės, svarbu leisti balsui augti, tobu­lėti pamažu. 

Dar vienas knygos autoriaus pastebėjimas – kad kai kurie vyresnieji solistai persistengia ir tebedainuoja, kai jų balsai jau pradeda silpti ir drebėti. A. Voketaitis sakė, kad jis pats atliko Don Kichoto vaidmenį, būdamas 50 metų amžiaus, tuomet jo balsas tai rolei buvo pribrendęs ir tinkamas. Solistas pasidžiaugė turėjęs progų bendrauti su daugeliu iškilių operos solistų. Jis ypač šiltai atsiliepė apie žymiąją dainininkę Dame Joan Alston Sutherland. Ji perskaitė A. Voketaičio knygą „So You Want to Sing?” ir parašė jai gražų įvadą, kuriame patvirtino autoriaus iškeltus tris svarbiausius dainavimo principus: kvėpavimą, atramą ir garso lakumą. 

Buvo Lietuvos ambasadorius pasaulio scenose

A. Voketaitis pasidalijo prisiminimais apie kitus solistus ir atskleidė įdomių detalių. Pavyzdžiui, visi scenos dai­nininkai patiria nemalonų jausmą, kai padainavus išdžiūsta burna. Solistai stengiasi per pertrauką siurbčioti gėrimų, kad balsas neužkimtų, neišdžiūtų. Pasirodo, kad tenoras Richard Tucker mėgo gerti „Sanka” kavą, tenoras Jon Vickers rinkdavosi apelsinų sultis, o Birgit Nillson mėgo užsigerti alaus. Pats A. Voketaitis pradžio­je sau paruošdavo karšto vandens su medumi gėrimą, bet vėliau koncertų ar pasirodymų metu įprato užsigerti obuolių sultimis. 

A. Voketaitis – Don Fernandas Beethoveno operoje „Fidelio” 1975 m., su solistais Jon Vickers ir Gwyneth Jones. (LTC archyvo nuotr.)

Renginio metu savo prisiminimais pasidalijo ir solisto žmona Nijolė Voketaitienė, kuri papasakojo vyro susitikimą su korespondente Meksikoje, operos „Don Quichotte” pastatymo metu. Korespondentė, programoje išskaičiusi A. Voketaičio pavardę, paklau­sė jo, ar jis graikas (griego). Voketaitis tvirtai atsakė: „No griego, – lituano”. 

Daktaro Roberto Vito paklaustas, kas paskatino jį pasirinkti operos solisto profesiją, A. Voketaitis papasakojo, kaip jis, tarnaudamas Amerikos kariuomenėje, laimėjo dainavimo konkursą. Jauno atlikėjo talentas buvo pastebėtas, ir 1958 m. jis debiutavo New Yor­ko miesto operoje. A. Voketaičiui į atmintį labai įstrigo karjeros pradžioje dainuotas vaidmuo Igor Stravinski operoje „Oedipus Rex”. Jos dirigentas buvo pasau­linio garso muzikas Leopold Stokowski, kuris po koncerto parašė A. Voketaičiui šiltą laišką, dėkodamas jam už dainavimą šiame pastatyme. Tas laiškas paskatino A. Voketaitį sie­ti operos solisto karjeros. Į klausimą, kaip sugebėjo išvystyti vaidybinį meną, A. Voketaitis prisiminė spektaklį „The Journey” ir vaidybos kursus, kuriuos lankė Yale universitete.

Popietės metu dalyviai galėjo įsigyti autoriaus pristatytą knygą. A. Voke­taitis nupirktose knygose mielai pasirašė ir su kiekvienu pirkėju asmeniš­kai pasikalbėjo. Norintys knygą įsigyti gali kreiptis į Lituanistikos tyri­mo centrą tel.: 773-434-4545 arba elektroniniu paštu: info@lithuanianresearch.org. Knyga kainuoja 40 dol., o jos persiuntimas – 5 dol.    

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2021-ųjų m. Lapkričio 20 d. numeryje, Vol. CXII NR. 92)