„Lietuva yra ten, kur esate jūs – lietuviai”, – sveikino susirinkusiuosius LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius ir dr. Rimai Kašubaitei Binder įteikė istorinę Lie­tuvos vėliavą su Vyčiu. Kairėje – programos vedėjas J. Platakis.
„Lietuva yra ten, kur esate jūs – lietuviai”, – sveikino susirinkusiuosius LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius ir dr. Rimai Kašubaitei Binder įteikė istorinę Lie­tuvos vėliavą su Vyčiu. Kairėje – programos vedėjas J. Platakis. (Živilės Gurauskienės nuotr.)

Lietuva yra ten, kur esate jūs!

Živilė Gurauskienė.

Šauliai įneša vėliavas (iš k.): LŠSI vadas Julius R. Butkus, jo pavaduotojas Giedrius Bikul­čius ir Gen. T. Daukanto jūros šaulių kuopos vadas Vytautas Jurevičius. Fone – „Sukti­nio” šokėjai.
Šauliai įneša vėliavas (iš k.): LŠSI vadas Julius R. Butkus, jo pavaduotojas Giedrius Bikul­čius ir Gen. T. Daukanto jūros šaulių kuopos vadas Vytautas Jurevičius. Fone – „Sukti­nio” šokėjai. (Audronės Kižytės nuotr.)

Rugsėjo 23 d., Popiežiui Pranciškui lankantis Lietuvoje, išeivijos lietuvius subūrė įspūdinga šimtmečio minėjimo šventė „Friendship Botanic Gardens”, Michigan City, Indianoje.

Kaip savo sveikinimo kalboje pabrėžė visuomenininkas inžinierius Juozas Polikaitis, Popiežius Pranciškus, lankydamasis Lietuvoje, kvietė mus semtis jėgų iš praeities. Istorija „Friendship Botanic Gardens” yra palikusi pirmųjų lietuvių emigrantų, vadinamų pirmabangiais, pėdsaką, kurį privalome gerbti ir išsaugoti jų indėlį ateities kartoms.

Renginį lietuvių ir anglų kalbomis vedė Svajonė Kerelytė ir Jonas Platakis.

Lietuvos universitetų moterų asociacijos (LUMA) Vakarų Amerikos skyriaus pirmininkė ir renginio organizatorė dr. Rima Kašubaitė-Binder, tarusi sveikinimo žodžius, priminė susirinkusiesiems „Friendship Botanic Gardens”, vadinamojo Draugystės botanikos sodelio, istoriją. „Friendship Botanic Gardens” Lietuvos sodas buvo įkurtas 1941 m., kai Nepriklausomos Lietuvos prezidentas Antanas Smetona 1941 m. spalio 12 d. pasodino eglę „International Friendship Garden”, Michigan City, Indianoje. Lietuvos karių veteranų sąjungos „Ramovė” Čikagos skyriaus ramovėnai prie prezidento Antano Smetonos pasodintos eglės 1962 m. rugsėjo 23 d. pastatė paminklą su įrašu. Norėdami įamžinti visus tris buvusius nepriklausomos Lietuvos prezidentus, šalia prezidento A. Smetonos eglės 1971 m. pasodino dar dvi egles, kurios 1971 m. birželio 20 d. buvo iškilmingai dedikuotos prezidentams: Aleksandrui Stulginskiui ir dr. Kaziui Griniui. Prie šių eglių taip pat buvo pastatyti paminklai su įrašais. 1973 m. rugsėjo 9 d. vyko iškilmingas jų atidengimas ir visų trijų prezidentų paminklų pašventinimas. Vėliau parko pavadinimas buvo pakeistas į „Friendship Botanic Gardens”.

Smagiai sukasi tautinių šokių grupės „Suktinis” poros.
Smagiai sukasi tautinių šokių grupės „Suktinis” poros. (Phil Eichas nuotraukos)

Dr. Rima Kašubaitė-Binder dėkojo rėmėjams bei visiems, prisidėjusiems prie šventės organizavimo: LUMA, Lietuvos vyčiams, skautams, Lietuvių Fondui, JAV Lietuvių Bendruomenei (LB), šauliams, Amerikos lietuvių šlovės muziejui (National Lithuanian American Hall of Fame), Lemonto LB atstovams, Amerikos lietuvių Beverly Shores, Indiana, klubo nariams, įvairioms organizacijoms bei pavieniams žmonėms.

Įnešus Jungtinių Amerikos Valstijų, Lietuvos vėliavas bei istorinę Lietuvos vėliavą su Vyčiu buvo sugiedoti JAV ir Lietuvos himnai ir susirinkusieji išklausė invokaciją, kurią sukalbėjo kun. Edvardas Stočkus ir Erika Brooks.

„Lietuva yra ten, kur esate jūs – lietuviai. Ačiū už tai, kad saugote lietuvybę, kad puoselėjate tradicijas ir perduodate meilę Tėvynei iš kartos į kartą”, – į Lietuvos 100-mečio minėjimo šventę susirinkusius lietuvius Indianoje, „Friendship Botanic Gardens”, sveikino Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius ir dr. Rimai Kašubaitei-Binder įteikė istorinę Lietuvos vėliavą su Vyčiu.

Į šventę gausiai suvažiavę žiūrovai stebi programą.
Į šventę gausiai suvažiavę žiūrovai stebi programą.

Šventės svečiams buvo perskaityti sveikinimai: Michigano miesto mero Ron Meers, kurį pagarsino John Leinweber, „Friendship Botanic Gardens” tarybos pirmininkas; senatoriaus Joe Donnely; buvusio LR generalinio konsulo Čikagoje Marijaus Gudyno ir LR generalinės garbės konsulės Ohio Ingridos Bublienės.

Renginį įprasmino Jūratė ir Jonas Variakojai su anūkais, Andrėja ir Dovu, Lietuvos kariuomenės pulkininko leitenanto, laisvės kovų dalyvio, Krašto apsaugos ministro Jono Variakojo provaikaičiai, Lietuvos vyčių organizacijos atstovės Regina Juškaitė-Švobienė ir Aldona Zajauskas bei Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje atstovės, padėję vainikus prie prezidentų paminklų.

Grakštus ansamblio „Laumė” merginų šokis.
Grakštus ansamblio „Laumė” merginų šokis.

Meninė renginio programa pamažu būrė svečius jaukioje pievoje ties scena, kur visus savo pasirodymais džiugino ansambliai „Laumė”, „Suktinis” ir „Spindulys” bei į šokio sūkurį kvietė solistai Vilija Kerelytė, Algimantas Barniškis ir Povilas Strolia. O oficialiąją šventės dalį užbaigė jautriai nuskambėjusios poetės Sandros Avižienytės eilės:

Kai pabrėškus rytmečio aušra / Sušaukė visus į lauką / Rugį sėti – / Štai tokia tu, mano Lietuva, / Tokią savyje nešuos mylėti. / Ir tiktai nulinkus šulinio / Svirtis / Primena lėkimą į pasaulį  – / Bet brangiausia tu, mana šalis, – išmatuota / Basomis po saule.

Renginio akimirkos.
Renginio akimirkos. (Phil Eichas, Audronės Kižytės ir Živilės Gurauskienės nuotraukos)