Miuziklo kūrybinė komanda po premjeros. (Laimos Smilgytės nuotr.)

Lietuviškas miuziklas – šventė akims ir sielai

Laima Smilgytė.

Miuziklo „Aš kitoks” idėjos autorius ir pagrindinis variklis – išeivijos me­nininkas Rolandas Dabrukas. Spektaklis buvo pastatytas pagal jo sukurtą ir iliustruotą to paties pavadinimo knygą vaikams, išleistą 2016 metais. Miuziklo scenarijų ir dainų žodžius para­šė R. Dabruko žmona – diplomuota režisierė Edita Kliučinskaitė. Muziką sukūrė  ne vieną apdovanojimą pelnęs kompozi­torius Kęstutis Daugirdas. Statyti spektaklį buvo pakviesta Klaipėdos mu­zikinio teatro režisierė Rūta Bunikytė, kuri Lietuvoje yra viena įdomiau­sių ir produktyviausių savo srities profesionalų, neretai pavadinama miuziklų karaliene.

Miuziklo komandos dalis. Stovi iš k.: prodiuseris Žygis Janus, varliukas Tutis – Dominykas Vaitiekūnas, režisierė Rūta Bunikytė, kompozitorius Kęstutis Daugirdas, choreografė Sandra Krumhorn, scenarijaus ir dainų žodžių autorė Edita Kliučinskaitė, kostiumų dizainerė ir siuvėja Auksuolė Kišonaitė-Marciulevičienė.

Miuziklo choreografiją kūrė tituluota choreografė Sandra Krumhorn, šokių studijos „DanceDuo” įkūrėja ir meno vadovė. Dainuojantiems aktoriams išmokti savo partijas padėjo koncertmeisteris Martynas Matutis. Kostiumus siuvo dizainerė Auksuo­lė Kišonaitė-Marciulevičienė. O kad visas darbas vyktų sklandžiai, rūpinosi prodiuseris Žygis Janus. Kad miuziklas iš svajonės virstų realybe, finansine parama prisidėjo ne tik didžiau­sias mecenatas Lietuvių Fondas, bet ir daug kitų organizacijų bei pavie­nių asmenų.

Pagrindinius varliuko Tučio ir gandrytės Oros vaidmenis atliko svečias iš Lietuvos – aktorius ir muzikan­tas Dominykas Vaitiekūnas bei čikagiečiams puikiai pažįstama dainininkė Agnė Giedraitytė. Mamą gandrę vai­dino Aušra Jasaitė-Paulauskas, tėvą gandrą – Linas Umbrasas, linksmą Kur­mio personažą kūrė Ramūnas Paulauskas. Iš viso miuzikle pasirodė 14 dainuojančių aktorių bei 11 „DanceDuo” studijos šokėjų.

Knygos personažai atgimė scenoje

Visi personažai tarsi strykteli iš R. Dabruko knygos puslapių į sceną, ir  čia papasakoja istoriją apie vienišą oranžinį varliuką Tutį, kurio žalios varlės nemėgo, su juo nežaidė, o jis svajojo turėti nors vieną draugą. Tučio sva­jonė netikėtai išsipildė, kai jį sugavo gandrai. Kadangi Tutis buvo  ne žalias, o oranžinis, jis nevirto gandrų pietumis, o atvirkščiai – varliukas ir gandry­tė Ora tapo geriausiais draugais. Įkritus gandrytei į duobę ir susižeidus, Tutis buvo tas, kuris ją išgelbėjo. Tačiau atėjus rudeniui, gandrams reikėjo skristi žiemoti į Afriką, ir varliukui teko atsisveikinti su savo drauge. Bet jis neliko vienas – su Tučiu jau panoro draugauti visos varlės, o gandrytė Ora pažadėjo sugrįžti pavasarį.

Miuziklo kompozitorius Kęstutis Daugirdas ir gandrytės Oros vaidmens atlikėja Agnė Giedraitytė. (Laimos Smilgytės nuotraukos)

Dainomis ir šokiais scenoje buvo parodyta smagi bei jautri muzikinė isto­rija – ir su liūdesio gaidele, ir su juoko banga. Tai buvo pasakojimas apie am­žinas temas, aktualias tiek mažam, tiek suaugusiam – vienatvę, buvimą kitokiu ir draugystę,. Tad nenuostabu, kad spektaklio pažiūrėti rinkosi ne tik šeimos su vaikais, seneliai su anūkais, bet ir suaugusieji, nelydimi mažųjų žiūrovų.

Įtemptos repeticijos

25 aktorių bei šokėjų grupė miuziklą repetuoti pradėjo sausio mėnesį. Vasarį prie jų prisijungė režisierė R. Bunikytė, kuri buvo sudariusi 18 repe­ticijų planą. Beveik kas vakarą aktoriai ir šokėjai kas po savo darbų, kas po mokslų rinkosi į repeticijas, kurios už­sitęsdavo iki vėlumos. Kadangi laiko pasiruošti spektakliui buvo labai nedaug, į repeticijas komandai teko važiuo­ti ir siaučiant sniego audroms, kurių, kaip tyčia, pasitaikė ne viena.

Papildomo nerimo repetuojant įnešė ir pasaulyje siaučianti neslūgstanti koranaviruso banga. Deja, virusas ne­aplenkė miuziklo komandos – prasi­dėjus repeticijoms dėl ligos teko atsisvei­kinti su viena aktore, dar vienam nariui, turėjusiam atvykti iš Lietuvos, teko atšaukti kelionę.

Pagrindinių vaidmenų atlikėjai Dominykas Vaitiekūnas ir Agnė Giedraitytė.

Po premjeros paklaustas, ar visgi nebuvo baisu imtis statyti miuziklą besitęsiant pasaulinei pandemijai, R. Dabrukas užtikrino, kad šis laikas – kaip tik buvo pats tinkamiausias. „Atrodo, kad visą pasaulį paskutiniu metu yra apėmusi niūri nuotaika. Todėl žmo­nėms norėjosi duoti kažko gražaus, ryškaus, pozityvaus”, – kalbėjo menininkas.

Panašu, kad šis jo noras išsipildė su kaupu, nes per premjerą scenoje vy­ko tikra muzikos, šokio ir spalvų šventė. Veiksmas virė, energija kunkuliavo, spalvos žaižaravo. Kaip patys aktoriai ir šokėjai vėliau juokavo, gerai, kad kostiumai atlaikė tą didelį geros energijos užtaisą. Nes per repeticijas pasitaikė visko – ir varliuko Tučio kelnės plyšo, ir gandrytės Oros batų padai nuo intensyvių šokių sudilo.

Įspūdžiai

Gabrielius Jaškevičius (stovi trečias iš kairės) su draugais miuziklo „Aš kitoks” premjeroje. (Giedrės Jaškevičius nuotr.)

Prieš spektaklį žiūrovai galėjo įsigyti miuziklo „Aš kitoks” marškinėlių, suvenyrų ar R. Dabruko knygą, pagal kurią buvo pastatytas miuziklas, nusifotografuoti prie spektaklio reklami­nės sienos. Po pasirodymo visi, kas norėjo, skubėjo į sceną. Vieni dovanojo gėles aktoriams, šokėjams ir kūrybinei grupei, kiti prašė autografų, treti kalbino ar fotografavosi su patikusiais personažais. Vaikai galėjo pačiupinėti aktorių kostiumus ir dekoracijas, daug kam buvo smalsu pakilnoti Kurmio lagaminą. Kiti čia pat dalijosi įspūdžiais apie miuziklą. Štai keletas iš jų.

Gabrielius Jaškevičius, 6 metai

Miuziklą žiūrėjau su draugais. Man pats gražiausias buvo oranžinis varliukas Tutis. Įdomu, kad jis scenoje važinėjo su riedlente. Bet labiausiai pa­tiko, kad gandrytė Ora su juo susidraugavo.

Dalia Stirbytė, buvusi Kelmės mažojo teatro režisierė ir aktorė

Daliai Stirbytei (k.) buvo smagu Čikagoje susitikti su miuziklo režisiere Rūta Bunikyte. (Asmeninė Dalios Stirbytės nuotr.)

Nepaprastai džiaugiuosi visu miuziklo kūrėjų darbu. Žinau svorį tos naš­tos, kai neši tokį projektą. Per tokį trumpą laiką, per kurį buvo pastatytas šis pasirodymas, būtų buvę sunku tiek pasiekti ir dienomis dirbant vien su aktoriais profesionalais. O čia žmonės rin­kosi repetuoti vakarais po darbų, aukojo savo laiką vardan idėjos. Žaviuosi jų atsidavimu, visi jie kaip tikri herojai. Neatsistebiu ir miuziklo sumanytoju R. Dabruku – kokią gražią jis turėjo svajonę, kuriai sugebėjo suburti komandą ir nepabijojo tokiais laikais ją  įgyvendinti. Režisierę Rūtą pažįstu daug metų, tad buvo labai įdomu pamatyti jos darbą. Tas žaismas, gera energetika, ryšys tarp ant scenos esančių ir žiūrovų buvo nuostabūs. Sužavėjo Agnės Giedraitytės skaidrus balsas. Senokai buvau teatre, tad tokias akimirkas gaudau kaip kokį šaltinį, iš kurio gali pasisemti. Kiekvieną, prisidėjusį prie šio pastatymo, atrodo apkabinčiau, nes tai buvo tikrai „kitoks” sekmadienis, kurio laukiau visą vasario mėnesį. Mačiau, kad ir aplinkui sėdinčius įvairaus amžiaus vaikus užbūrė ta spalvų ir muzikos šventė. Ir jie, ir aš plojome atsistoję.

Aleksas O’Brien, 9 metai

Aleksui O’Brien miuzikle labiausiai patiko Tėvas gandras. (Birutės O’Brien nuotr.)

Man labiausiai patiko tėvas gandras ir jo juodos plunksnos ant krūtinės. Atrodė „cool”! Patiko ir varliuko Tučio šokis. Jis šoko panašiai kaip kompiuteriniame žaidime „Fortnite”. Dar pati­ko gandrų ir varlių kova bei musės su sa­vo šalmais. Miuziklas pasakojo, kad nereikia juoktis iš kitų ir kad nieko tokio, jei esi kitoks.

Alina Šimkus, mokyklėlės „Pagrandukai” įkūrėja, buvusio vaikų popchoro „Svajonė” vadovė

Sužavėjo miuziklo visuma – čia taip gražiai persipynė dainos, muzika, spalvos, šokis. Labai patiko visas muzikinis apipavidalinimas, nepapras­tai melodingos  solinės partijos. Daina „Pietų puota” tikrai rovė stogą. Bravo kompozitoriui Kęstučiui Daugirdui! Puikiai dainavo Agnė Giedraitytė – tai dieviška dovana. Gražiai savo stiliumi prisidėjo ir svečias iš Lietuvos Dominy­kas Vaitiekūnas. Smagu, kad turime ir vietines žvaigždes, tokias kaip Aušrą ir Ramūną, kurio pokštai pastatymui įnešė dar daugiau spalvų. Patiko spektak­lio aiški mintis, gražūs režisūriniai spren­dimai. Kitas žingsnis – Brodvėjaus miuziklas. Tikrai nedaug tetrūksta!

Gustė Sabonis, 12 metų

Man patiko miuziklo siužetas ir te­ma apie draugystę. Labai gražūs varlių kostiumai. Labiausiai įsiminė paskutinė miuziklo daina „Sudie, iki greito”.

Miuziklo kūrėjai šį sekmadienį, vasario 27 d., 1 val. p. p. pradžiugins ir Los Angeles lietuvius – Šv. Kazimiero salėje bus surengta popietė vaikams, kurioje skambės dainos iš miuziklo „Aš kitoks”.

Vasario 20 d. Čikagos priemiesčio Lemonto High School Performing Arts Center salėje įvyko ilgai laukta lietuviško miuziklo „Aš kitoks” premjera. Tai buvo šventė akims ir sielai. Taip po miuziklo kalbėjo nemaža dalis žiūrovų, kurių sausakimšoje salėje susirinko beveik aštuoni šimtai.
Miuziklo akimirkos. Antrame plane iš k.: Mama gandrė – Aušra Paulauskas, gandrytė Ora – Agnė Giedraitytė, Tėvas gandras – Linas Umbrasas.
Miuziklo akimirkos. Varlių ir gandrų kova.
Smagūs pozavimai po premjeros. Apačioje iš k.: šokėjas Musė – Domas Vaitkus, varliukas Tutis – Dominykas Vaitiekūnas, gandrytė Ora – Agnė Giedraitytė, kurmis – Ramūnas Paulauskas. Antroje eilėje iš k.: choreografė Sandra Krumhorn, režisierė Rūta Bunikytė, dailininkas Rolandas Dabrukas, miuziklo scenarijaus ir dainų žodžių autorė Edita Kliučinskaitė, kostiumų dizainerė Šarūnė Stankevičienė. Stovi iš d.: Varlė – Artūras Vilimas, Tėvas gandras – Linas Umbrasas, Mama gandrė – Aušra Paulauskas ir kiti.
Choreografė Sandra Krumhorn su savo šokėjais. (Laimos Smilgytės nuotr.)
Centre – miuziklo režisierė Rūta Bunikytė su aktoriais. (Miuziklo organizatorių nuotraukos)

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2022-ųjų m. Vasario 24 d. numeryje, Vol. CXIII NR. 15)