Los Angeles praūžė tradicinė visų laukiama Lietuvių dienų šventė, į kurią vėl suplaukė ne tik vietiniai tautiečiai, bet ir gyvenantys kitose valstijose.

Lietuvių dienos – bendravimo šventė

Inga Greblikienė.

Na ir užderėjo renginių šį rudenį Pietinėje Californijoje – Los Angeles net ūžė! Po visų iškilmingų vizitų ir susitikimų, tradiciškai jau 37-ąjį kar­tą susirinkome į tradicinę visų mūsų šventę – Los Angeles (LA) Lietuvių dienas. Suvažiavo, suskrido, susibėgo tautie­čiai ir iš Lietuvos, ir iš Rytinės pa­kran­tės, Floridos, iš Arizonos, Ne­va­dos, Ohio, o kur dar San Francisco, San Diego, Orange County, aplinkiniai Los Angeles miesteliai ir priemies­čiai.

Californijos karštį dar labiau kaitino scenos atlikėjai

Menininkė Janina Gricius iš Californijos į renginį atsivežė net šaltibarščių tema sukurtų auskarų.

Visada džiaugiamės ir didžiuoja­mės šia unikalia lietuviškos šventės tradicija, nes kasmet renkamės bendram tikslui – puoselėti tautines, kul­tūrines vertybes, papročius, saugoti ir pabrėžti savo lietuvišką tapatybę. Šiais metais Vilnius kartu su visa Lietuva švenčia savo 700-ąjį gimtadie­nį, todėl ir 37-osios LA Lietuvių die­nos buvo skirtos Vilniaus gimtadieniui paminėti.

Ta proga sulaukėme net trijų ypa­tingų scenos atlikėjų iš Lietuvos – tautiška kapela „Sutaras” taip šauniai mus pasveikino, kad visi šventės dalyviai išraudę trypė polką ar lingavo dainuodami, net nekreipdami dėmesio, kad termometro stulpe­lis rodė 98F karštį.

Taip, karštis irgi tradiciškai sugrįžo, nors beveik visą mėnesį Pietinė Californija mėgavosi vėsiu, labiau ry­tinei pakrantei būdingu rudenišku oru. Šventės metu, vakarop orui jau pravėsus, Irena Starošaitė ir Žilvinas Žvagulis vėl taip užkaitino atmosfe­rą, kad vakare visus linksminęs Vi­das Bareikis turėjo ir savo marškinė­lius nusivilkti, ir auditoriją vandeniu atvėsinti…

Šventės dalyviams – gėrimų jūra, skanėstų krantai

Visiems buvo smagu, vaišinomės ir balandėliais, ir cepelinais, ir troškin­tais kopūstais su dešromis, o po to jau gaivinomės vienintelės visoje Vakarų pakrantėje įkurtos kavinės „Uppers Cafe and Bake Shop” savi­nin­kų Raimondos ir Tomo Čevykinų gaminama nuostabia kava, jau dvejus metus Raimondos gaminamais pyragais, beveik tobulu „Medučiu” ir „Tin­­giniu”, kepta duona. O kalbant apie gėrimus, tai turbūt išgėrėme ir visą jūrą šalto „Švyturio” alaus, kai kas ir krupniko ragavo. „Bandi” tu­rė­jo ir lietuviškų „Dadu” ledų, ir giros, ir net lietuviškų šakočių, tad tikrai maisto, gėrimų  ir skanumynų netrū­ko.

Labai džiugu, kad Los Angeles lie­tuviai labai nuoširdžiai puoselėja šią unikalią Vakarų pakrantės tradiciją. 2023 metų Lietuvių dienų pirmi­ninkė Laura Remeika pasakojo, kad kasmet vis daugiau darbo ir bemie­gių naktų reikia įdėti į tokios šventės organizavimą. Šiemet jos parengimo metu savanoriavo ne tik JAV Lietu­vių Bendruomenės Los Angeles apy­linkės tarybos pirmininkė Laura Re­meika, tarybos nariai Rasa Paliulis, Tomas Umbrasas, bet ir kiti bendruo­menės nariai, dalyvaujantys visos Ame­rikos lietuviškų grupių ir organizacijų veikloje – Rasa Šilkaitis, Rai­mundas Šilkaitis, Laima Barysienė, Ringailė Barysaitė, Saulius Kajota, Liudas Deveikis, Ingrida Gailiūnė, Rasa Hendrickson, Giedrė Garbisch, Vytenis Vilkas ir kt.

Ir laukti, ir netikėti senų draugų susitikimai

Džiaugiamės, kad šiemet jau visi mus persekioję apribojimai buvo panaikinti. Deja, kasmet, nors ir ne­žy­miai, lankytojų vis mažėja… Užtat visi stengiamės bent kartą per metus susitikti, pasikalbėti, pakviesti vieni kitus į svečius. Tikrai puiku, kad kiek­vienais metais sulaukiame sve­čių iš New Yorko, Čikagos, Bostono, Washingtono.

Lithuanian Children’s Hope prezidentė Rasa Šilkaitis ir magist­rė slaugytoja Ina Vyšniauskienė prie organizacijos stendo.

Šiemet gausiai dalyvavo ir šventę rėmė Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Los Angeles, buvo at­vy­kusios ir su dalyviais bei svečiais bendravo LR ambasadorė Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Meksikai Aud­ra Plepytė, LR Seimo narė Dalia Asa­navičiūtė.

Kiek nustebimo ir malonių po­kal­bių buvo, kai neseniai į San Diego iš Marylando persikėlusi gyventi kli­ni­kinių tyrimų koordinatorės Rasos ir jos vyro, biologijos mokslų daktaro Tomo Vilimų šeima netikėtai prie gintaro dirbinių stendo susitiko Da­ną Gylienę ir Moniką Gylytę, atvykusias iš Čikagos. Šeimos buvo nesimačiusios 25-erius metus! Rasa Sta­siu­lytė-Vilimas ir Dana Gylienė yra pažįstamos nuo 1992 metų, nes Rasa gyveno ir augo Čikagoje. Susipažino šeimos Pasaulio lietuvių centre, Le­monte, kartu su Monika Gylyte šoko studentų grupėje „Spindulys”, tėvai bendravo ir kartu dalyvavo lietuviš­koje veikloje, renginiuose, gegužinė­se.

Ilgai prie „Lithuanian Children’s Hope” stendo kalbėjosi organizacijos prezidentė Rasa Šilkaitis su iš Oran­ge County atvykusia Ina Vyšniaus­kie­ne, kuri parėmė šią veiklią organizaciją, įsigydama ponios Raulinaitie­nės dailės darbelį. O kur dar visas jau­nimas, kuris, nors ir išsiskirstęs po visos Amerikos universitetus, šven­tės dienomis visada vėl sugrįžta susitikti, pabendrauti ir prisiminti, o ką gi veikdavo per Lietuvių dienas prieš 10 metų. Jau kelintus metaus iš eilės į Lietuvių dienas iš Valdosta, GA, atskrenda ir Lukas Šmidtas, aktyvus JAV Jaunimo sąjungos narys, kuris visada susitinka su UCSB studente Una Greblikaite prisiminti LISS programą ir kelionę į Lietuvą, jos metu surastus ir anksčiau turėtus bendrus draugus.

Tad atpažinkime minioje vieni ki­tus kaip saviškius, puoselėkime gra­žias lietuviškas tradicijas. Susiti­kime vėl kitais metais pirmąjį spalio savaitgalį svetingame Los Angeles, dabar jau 38-ąjį kartą, išgerkime alaus, pa­siteiraukime vieni kitų, kaip gyvename. Būkime vieningi!

LR Seimo narė Dalia Asanavičiūtė (ketvirta iš k.), šalia – Garbės konsulė Centrinei JAV pakrantei Daiva Navarrette prie šventėje dalyvavusių ukrainiečių stendo.

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2023-ųjų m. Spalio 21 d. numeryje, Vol. CXIV NR. 84)