Švenčiant parapijos 50 metų jubiliejų.
Švenčiant parapijos 50 metų jubiliejų. Iš k.: garbės generalinis konsulas Vytautas Čekanauskas, Janina Čekanauskienė, J. E. vysk. Sigitas Tamkevičius, (neatpažintas) ir Antanas Polikaitis, 1991 m. (Prel. Jono Kučingio ir parapijiečių Angelės Nelsienės, Marytės Newsom, Vyto Ruzgio ir Dalilės Polikaitienės asmeninių archyvų nuotraukos)

Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos 75 metų sukaktis

Dalilė Polikaitienė.

Prelatas Julius Maciejauskas.
Prelatas Julius Maciejauskas.

Pirmoji bažnyčia

1941 m. birželio 1-oji – Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos steigimo diena. Tą dieną J. E. Los Angeles arkivyskupas John Cantwell pašventino nedidelį dviejų aukštų namą 2511 Third Ave., Los Angeles, kuris buvo nupirktas parapijos steigėjo prelato Juliaus Maciejausko rūpesčiu. Pirmame namo aukšte buvo įrengta 70 sėdimų vietų bažnytėlė. Kiti kambariai buvo naudojami zakristijai, raštinei, klebono prel. J. Maciejausko miegamajam. Keturis kambarius klebonas nuomojo. Kitokiu būdu nebuvo įmanoma išgyventi, nes algos iš niekur negaudavo. Ant stogo iškilo kryžius, iš lauko, ties durimis, buvo pakabinta lenta, skelbianti: „St. Casimir Catholic Church”. Kiek vėliau oficialus bažnyčios vardas buvo užregistruotas „St. Casimir Catholic (Lithuanian) Church”.

Nuo 1941 m. iki 1946 m. naujosios parapijos gyvenimą puoselėjo prelatas J. Maciejauskas. 1946 metų pradžioje prelatui talkinti atvyko kun. Jonas Tamulis iš Australijos, o spalio mėnesį – iš Vokietijos kunigas Jonas Kučinskas (gaudamas pilietybę pakeitė pavardę į Kučingis), prelato J. Maciejausko kraštietis ir mokinys. Kun. J. Tamuliui išvykus darbuotis į airių parapiją, kun. J. Kučingis buvo paskirtas parapijos vikaru.

Prelatui J. Maciejauskui susirgus ir paaiškėjus, kad jis nebegalės tęsti klebono pareigų, arkivyskupas Cantwell naujuoju Šv. Kazimiero parapijos klebonu paskyrė kun. J. Kučingį. 1947 m. gegužės 14 d. parapijos steigėjas prelatas J. Maciejauskas mirė.

Pirmoji parapijos baznycia.
Pirmasis Los Angeles lietuvių bažnyčios pastatas, 1941 m.

1947 metų pabaigoje į parapijiečius kreipęsis klebonas kun. J. Kučingis paskelbė drąsų iššūkį: „Visos kolonijos rūpestis ir troškimas yra greitai pastatyti naują bažnyčią, nes dabartinė jau per maža. Dirbkime, kad netrukus Los Angeles iškiltų puikus krikščionybės ir lietuvybės centras su tipiška gražia lietuviška bažnyčia”. Bazarai, piknikai ir aukos smarkiai pastūmėjo statybos fondą. 1948 m. kovo 7 d. buvo pašventintas pastatas (buvusi presbiterijonų bažnyčia), kurioje trejus metus buvo aukojamos šv. Mišios.

1951 m. lapkričio 4 d. buvo pašventinta naujai pastatyta Šv. Kazimiero bažnyčia St. George ir Griffith Park gatvių kampe, kurioje dabar kiekvieną sekmadienį renkasi maldininkai ir švenčiamos lietuvių tautos, bendruomenės ir šeimos šventės. Šv. Mišias koncelebravo Los Angeles tuometinis arkivyskupas J. Francis A. McIntyre, Msgr. Thomas O’Dwyer ir penki lietuviai kunigai. Pamoksle Msgr. Th. O’Dwyer kalbėjo: „Kai su savo kunigais jungsitės maldose, prisiminsite ne tik savo dvasinius kasdienius reikalus, bet taip pat ir Lietuvos žmones…” Arkivyskupas J. F. McIntyre sveikinimo žodyje pasidžiaugė naujos bažnyčios pastatymu ir palinkėjo joje Dievą garbinti kaip savo senojoje Tėvynėje bei palaikyti savo protėvių papročius ir gilų tikėjimą.

1965 m. vasario 11 d. Jo Šventenybė popiežius Paulius VI kleboną kun. Joną Kučingį pakėlė į prelatus Right Reverend Monsignor titulu. Tų pačių metų gegužės 23 d. Šv. Kazimiero bažnyčioje vyko investitūros iškilmės, kuriose dalyvavo J.E. vyskupai John Ward ir Pranas Brazys, atvykęs iš Romos.

Parapija plėtėsi

prof. Mykolas Biržiška, klebonas kun. J. Kučingis, kun. kanauninkas A. Steponaitis ir kun. kanauninkas A. Steponis.
Iš k.: prof. Mykolas Biržiška, klebonas kun. J. Kučingis, kun. kanauninkas A. Steponaitis ir kun. kanauninkas A. Steponis, 1961 m.

Buvusios patalpos, kuriose laikinai vyko pamaldos, buvo pritaikytos salei. Iškasus erdvę po sale, įrengta mažesnė salė ir virtuvė. Ši patalpa vėliau buvo praplėsta. Buvo įsigytas namas, kurį laiką tarnavęs seselėms vienuolėms, o dabar jame yra nuomojami butai. Buvo pirktas dviejų aukštų pastatas klebonijai. 1963 metais buvo praplėstas anksčiau statytas parapijos mokyklos pastatas.

Kasdienę Šv. Kazimiero parapijos mokyklą lankė apie 300 mokinių. Daug metų apie 100 lietuvių kasdien lietuvių kalbos mokėsi pas mokytoją Oną Razutienę. 1949 m. rugsėjo mėn. klebonas kun. J. Kučingis įsteigė lietuvišką sekmadieninę (vėliau persiorganizavusią į šeštadieninę) mokyklą. Pirmaisiais metais mokiniai rinkosi klebonijos namelyje, bet nuo pat mokyklos pastatymo naudojosi tomis pačiomis klasėmis, kaip ir kasdienė mokykla. Parapijos mokykla užsidarė, bet klesti lituanistinė šeštadieninė mokykla. Šiuo metu joje mokosi 170 mokinių, tėvų komitetui padedant dirba 25 mokytojų ir talkininkų vienetas. Mokiniai mokosi nuo 1 iki 12 klasės, taip pat yra „Kiškių”, „Vaikų darželio” ir suaugusiųjų klasės. Mokiniai ruošiami Susitaikymo, Pirmosios komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams. Mokyklos vedėjai buvo: seselės pranciškietės, Juozas Kojelis, Vytautas Tamulaitis, Kazys Barauskas, Ignas Medziukas, kun. Romas Kasponis, Vladas Pažiūra, Dalilė Polikaitienė, Juozas Pupius. Nuo 1987 metų kelerius metus mokyklai kartu vadovavo Violeta Gedgaudienė, Algis Žemaitaitis, Marytė Newsom. Iki šiol, 28 metus, vadovauja Marytė Sandanavičiūtė-Newsom.

Mokiniai lietuvių kalbos pamokoje.
Mokiniai lietuvių kalbos pamokoje Šv. Kazimiero parapijos mokykloje su mokytoja Ona Razutiene, 1959 m.

Tais pačiais parapijos mokyklos steigimo metais mokytoja O. Razutienė suorganizavo dainų bei šokių grupę, vėliau pavadintą Jaunimo ansambliu. Nuo 1957 m. ansamblis išėjo iš mokyklos ribų ir įsįjungė į Lietuvių Bendruomenę. 1977 metais pasirinko vardą: Jaunimo ansamblis „Spindulys”.

Įsisteigus parapijai parapijiečiai išrinko komitetą, kurio pirmuoju pirmininku buvo A. J. Malinauskas. Komiteto nariai ne tik patys su šeimomis dirbo, bet prie parapijos augimo ir naujosios bažnyčios statybos beveik visi prisidėjo ir gana didelėmis piniginėmis aukomis. 1988 m. Los Angeles arkivyskupijos įpareigojimu komitetas buvo perorganizuotas į parapijos tarybą, kuri savo sudėtyje galėjo turėti ir moterų narių. Tuo pačiu buvo praplėsta veikla, sudarytos sekcijos ir paskirti jų vadovai. Šiuo metu parapijos tarybą sudaro: klebonas kun. Tomas Karanauskas, pirmininkas dr. Vėjas Skripkus, Vitalija Virbukienė, Marytė Sandanavičiūtė-Newsom, Jūratė Venckienė, Dalia Jasaitis, Karis Petrulis, Linas Udrys, Linas Venckus, Žydra van der Sluys.

Pirmajam parapijos choreliui, kuris pradėjo giedoti nuo pirmųjų lietuvių pamaldų, vadovavo Bronė Starkienė ir pianistė-vargonininkė Genovaitė Gražytė. 1947 m. chorui vadovauti buvo pakviestas muzikas Anicetas Šlapelis. Vėliau vadovavo muz. Juozas Ąžuolaitis ir Antanas Skridulis. Išvykus A. Skriduliui laikinai chorą vedė kompozitorius Juozas Strolia, o 1953 m. iš Detroito atvyko kompozitorius Bronius Budriūnas. Choras išaugo į daugiau kaip 60 asmenų pajėgų vienetą. Šalia giedojimo šv. Mišių ir įvairių bažnytinių švenčių metu choras pasirodydavo parapijos ir įvairių organizacijų minėjimų koncertuose, parapijos ir vėliau LA Lietuvių Bendruomenės apylinkės ruoštose Lietuvių dienose, dalyvavo JAV ir Kanados dainų šventėse, buvo išleidęs dvi plokšteles, dalyvavo televizijos programoje. Iš kompozitoriaus B. Budriūno pareigas kuriam laikui perėmė muzikas Aloyzas Jurgutis. Nuo 1993 m. 20 metų bažnyčios chorui vadovavo (buvo ir bažnyčios vargonininkas) muzikas Viktoras Ralys. Šiuo metu šv. Mišių metu vargonuoja Karen Brown.

Lietuviška parapija – tai katalikiškoji lietuvių bendruomenė

Šv. Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčia, Los Angeles, CA, 2016 m.
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčia, Los Angeles, CA, 2016 m.

Čia renkasi parapijiečiai, įvairių organizacijų nariai, veikia lietuviška mokykla, vyksta kultūrinė ir politinė veikla.

Amerikos lietuvių tarybos (ALT’o) Los Angeles skyrius  įkurtas 1942 m. Skyriaus politinė veikla kovoje dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės reiškėsi kreipimaisis į Amerikos vyriausybę, informuojant ir prašant pagalbos Lietuvai, rašant atsakingiems valdžios asmenims laiškus, telegramas. Šie įsipareigojimai tęsėsi ilgus metus, kol pagaliau buvo paskelbta nepriklausoma Lietuva. ALT’o valdyba dalyvavo organizuojant Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios minėjimus.

Prelato J. Maciejausko rūpesčiu 1944 metų spalio mėnesį buvo įkurtas BALF’o 13-asis skyrius, kuris rūpinosi šelpti Vokietijoje pasilikusius nuo karo nukentėjusius lietuvius. 1947 m. vasario mėnesį buvo suorganizuota Lietuvos vyčių 133 kuopa. Tais pačiais metais įkurta Šv. Vardo draugija, Katalikių moterų sąjungos 74-oji kuopa, Lietuvių Romos katalikų federacijos skyrius.

Pirmasis lietuvių teatro pastatymas parodytas 1949 metais. Režisieriaus Stepo Makarevičiaus režisuotame vieno veiksmo vaizdelyje „Subatvakaris” dalyvavo scenos meno mėgėjai ir tautinių šokių grupės, vadovaujamos Liucijos Zaikienės. Po kelerių metų gražaus darbo režisieriaus Juozo Kaributo ir rašytojo Jurgio Gliaudos dėka 1954 m. lapkričio mėn. buvo įsteigtas Los Angeles Dramos sambūris.

Šv. Kazimiero parapijos choras.
Šv. Kazimiero parapijos choras. Viduryje iš k.: prel. Jonas Kučingis, pianistė Raimonda Apeikytė, choro vadovas kompozitorius Bronius Budriūnas, solistė Birutė Dabšienė ir svečias solistas Jonas Vaznelis, 1970 m.

1949 metų lapkričio mėn. tuometinio vikaro kun. Liongino Jankaus rūpesčiu susiorganizavo Kalifornijos ateitininkų sambūris, kuris po dvejų metų persiorganizavo į Sendraugių ir Studentų skyrius; vėliau prisidėjo Jaunučių, Jaunių, Moksleivių kuopos. 1951 m. lapkričio mėn. susibūrė Pasaulio lietuvių skautų sąjungos vietininkija „Žalgiris”. Vietininku buvo paskirtas paskautininkas Vladas Pažiūra. Vėliau buvo persiorganizuota į berniukų ir mergaičių tuntus, įsikūrė skautininkų ramovė, kunigaikštienės Gražinos būrelis, Akademinis skautų sąjūdžio skyrius ir Jūrų skautai.

JAV Lietuvių Bendruomenės Vakarų apygardos pirmoji valdyba buvo išrinkta 1951 m. spalio mėnesį. JAV LB Los Angeles apylinkė buvo suorganizuota 1953 m. balandžio mėn. Valdybos pirmuoju pirmininku buvo išrinktas Antanas Audronis.

Lietuvių organizacijos, kurios veikė Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos ribose: Šv. Vardo draugija, Lietuviai kariai veteranai, Juozo Daumanto šaulių kuopa, Lietuvių inžinierių ir architektų skyrius, Californijos lietuvių gydytojų draugija, Katalikės moterys, Lietuvių Romos katalikų susivienijimas, Lietuvių moterų klubų federacijos Los Angeles skyrius, BALF’o skyrius, Lietuvių pensininkų klubas, Lietuvių fronto bičiuliai, Los Angeles vyrų kvartetas, Dramos sambūris, Dailiųjų menų klubas, Lietuviai respublikonai, Gyvojo rožančiaus ir Mėlynosios armijos būreliai.

Šiuo metu veikia: parapijos maldos būrelis, Los Angeles JAV Lietuvių Bendruomenės apylinkė ir jos globoje – Lietuvių dienos, Lietuvos Dukterų draugija, Lietuvos vaikų vilties komitetas, „Lithuanian Melodies”, Kunigaikštienės Birutės draugija, ALT’as. Gyvuoja skautų, ateitininkų ir vyčių organizacijos, LB ansamblis „Spindulys”, „Retro” šokių grupė, dainos vienetai „Draugai”, „Tolimi aidai” bei „Los Angelai”. 2012 m. teatro „Just Millin’ Around” steigėjų Justės Grumslytės-Brazdžionis ir Amando Ragausko dėka parapijos teritorijoje buvo įkurtas ir meniškai išdekoruotas poeto Bernardo Brazdžionio vardu pavadintas Išeivijos menininkų kiemelis. Kiemelyje vyksta įvairios meninės programos, susitikimai su meno bei kultūros žmonėmis, parodos ir kiti suėjimai.

Lietuvių dienos

„Lietuvių dienos”.
Parapijos ruošiamų „Lietuvių dienų” svečiai ir meninės dalies atlikėjai solistai Dana Stankaitytė ir Algirdas Brazis, 1964 m.

Klebonas kun. J. Kučingis, perėmęs naujosios parapijos rūpesčius, galvojo, kad plačiai išsisklaidžiusiai lietuviškai visuomenei reikia bent kartą per metus susiburti į metinę šventę. Reikėjo tokios dienos, kurioje sueitume visi – pasisvečiuoti ir pasidžiaugti. Į parapiją visi žiūrėjo ne tik kaip į Dievo namus, bet ir kaip į lietuvybės tvirtovę. Tokia metine, visus jungiančia švente tapo Lietuvių dienos. 1954 m. rugpjūčio 1 dieną parapijos komitetas netoli parapijos esančiose gražiose Breakfast Club patalpose surengė pirmąją Lietuvių dienos šventę. Gausiai susirinko Los Angeles ir apylinkėse gyvenantys lietuviai bei kviesti svečiai. Dalyvavo JAV ir Los Angeles miesto valdžios atstovai: buv. senatoriai William F. Knowland, Thomas H. Kuchel, Kongreso atstovas Glenard Lipscomb. Sykį buvęs gubernatorius Edmund Brown dalyvavo šventės lietuviškose šv. Mišiose.

Lietuvių dienos programoje būdavo iškilmingas pokylis ir koncertas, kuriame per tuos 30 metų yra pasirodę daug lietuvių ir svečių solistų, pianistų. Kiekvienais metais dalyvaudavo Šv. Kazimiero parapijos choras, vadovaujamas kompozitoriaus Broniaus Budriūno, akompanuojant pianistei Raimondai Apeikytei. Parapijos salėje vykdavo meno parodos. Pokylio metu kalbėdavo kviesti JAV politikai ir svečiai lietuviai. Daugelį metų šventės programų vedėjos buvo aktorė Rūta Lee-Kilmonytė ir Violeta Mitkutė-Gedgaudienė.

1983 metų sukaktuviniame leidinyje prel. Jonas Kučingis įvade rašo:

„…Los Angeles Šv. Kazimiero parapija jau 30 metų eina dvasinės, tautinės bei kultūrinės tarnybos keliu… Ši 30-toji Lietuvių diena siekia to paties: įkvėpti ir uždegti savo tautiečius meile Kūrėjui, meile savo tautai, papročiams, kalbai ir kultūrai. Tegul ta inciatyva, pradėta prieš 30 metų, žengia pirmyn, kasmet pasipuošdama naujais kultūriniais laimėjimais. Kita aplinkybė, skatinusi ruošti Lietuvių dienas, tai noras išvesti lietuvius iš savo kiemo į viešumą, parodyti, kad mūsų daug ir mes esame svari grupė. Todėl į Lietuvių dienas buvo kviesti žymūs valdžios žmonės, kad per juos būtų galima įeiti į vietos didžiąją spaudą ir gauti viešumos lietuvių reikalams. Kaip žinote, ir šis reikalas mums neblogai pavyko. Lietuvių dienose yra dalyvavę senatoriai, Kongreso atstovai, burmistrai ir pats gubernatorius. Ir visa tai būdavo paminėta vietos spaudoje. Šiandien Šv. Kazimiero parapija ir lietuviai yra plačiai žinomi ir nelietuvių tarpe, ir mūsų reikalai plačiai respektuojami.

Rūta Lee Kilmonytė.
Parapijos „Lietuvių dienų” programos vedėja Rūta Lee Kilmonytė, 1968 m.

Dėkoju visiems organizatoriams ir Dienų dalyviams, – o per 30 metų galėjo dalyvauti apie 45,000 žmonių, – parėmusiems mus savo aukomis, pasitikėjusiems mūsų pastangomis ir gerais norais. Jiems priklauso padėka ir pagarba. Todėl jūs visi šiandien, 30-tąją Lietuvių dieną minėdami, užtarnautai galite džiaugtis ir didžiuotis tuo kultūriniu ir dvasiniu lobiu, kurį parapija per 30 metų yra davusi Los Angeles lietuvių kolonijai ir visam lietuvių tautos labui…”  Parašas:  Msgr. J. Kučingis

1984 metais prelatas Jonas Kučingis, kuris per 38 metus prie Ramiojo vandenyno krantų išugdė tvirtą tikėjimo ir lietuvybės centrą Amerikoje, išėjo į užtarnautą pensiją. Klebonas emeritus, kol sveikata leido, talkino parapijoje, buvo naujojo klebono patarėjas ir liko parapijiečių gerbiamas mielas bičiulis. Mirė 2009 metais, palaidotas Los Angeles Šv. Kryžiaus kapinėse.

1984 m. birželio 15 d. kun. dr. Algirdas Olšauskas (vėliau gavęs prelato titulą), nuo 1967 metų buvęs Šv. Kazimiero parapijos vikaras, buvo paskirtas parapijos klebonu. 2004 m. liepos mėnesį staiga mirus prelatui A. Olšauskui, iki 2008 m. parapijai vadovavo kun. Stanislovas Anužis. Šiuo metu Šv. Kazimiero parapijai vadovauja klebonas kun. Tomas Karanauskas.

Šv. Kazimiero parapijiečiai vyskupijos veikloje

Šv. Kazimiero parapija kiekvienais metais dalyvauja Los Angeles arkivyskupijos ruošiamame religinio auklėjimo kongrese (Religious Education Congress), kuris vyksta ankstyvą pavasarį Anaheim Convention Center, Anaheim mieste.

Vilniaus katedroje kunigo šventimus gavęs kun. Gintaras Grušas savo parapijoje primicijų metu.
Vilniaus katedroje kunigo šventimus gavęs kun. Gintaras Grušas savo parapijoje primicijų metu. Iš k.: kun. Aloyzas Volskis, prel. Algirdas Olšauskas, kun. Gintaras Grušas, prel. Jonas Kučingis ir kun. tėvas Francis Benedict, OSB, 1994 m.

1983–1989 m. Marytė ir Pranas Grušai ir dabartinis J. E. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas (tuo laiku buvęs Pasaulio jaunimo sąjungos pirmininkas) suruošė informacinę parodą apie okupuotą Lietuvą ir tikinčiųjų persekiojimus. Kongreso dalyviams dalijo informacinius lapelius ir „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką” anglų kalba, rinko parašus peticijai, kad būtų grąžintos tikintiesiems Lietuvos bažnyčios. Per tuos septynerius metus jie atliko didelį darbą supažindinant kongreso lankytojus su tikėjimo persekiojimais okupuotoje Lietuvoje. Jiems talkino Šv. Kazimiero parapijos parapijiečiai.

2003 metais Los Angeles arkivyskupijos etninių parapijų taryba (Office of Ethnic Ministry) pakvietė etnines parapijas prisidėti prie kongreso renginių, suruošiant religines ir savo tautinės kultūros parodas. Valerijos ir Vytauto Ruzgių dėka tarp kitų tautybių parapijų kasmet dalyvauja ir Šv. Kazimiero parapija. V. ir V. Ruzgiai rodo Lietuvos tautinio ir religinio meno kūrinius, lankytojams paruošia apie 1500 informacinių lankstinukų apie Lietuvą, Šiluvos ir Aušros Vartų šventoves, šv. Kazimierą ir mūsų parapiją. Jie lankytojus supažindina su Lietuva ir lietuvišku menu. Per tris savaitgalio dienas kongreso renginiuose apsilanko apie 40 000 žmonių. Lietuvių parodą visuomet aplanko arkivyskupijos vyskupai J. E. Oscar Solis ir Alejandro Salazar. 2015 m. vykusiame kongrese apsilankė naujasis Los Angeles arkivyskupas J. E. Jose Gomez.

Minėjome Krikščionybės Lietuvoje 600 metų jubiliejų

Lektorė Renata Nelsaitė ir J. E. vysk. Paulius Baltakis.
Lektorė Renata Nelsaitė ir J. E. vysk. Paulius Baltakis Lietuvos Krikšto jubiliejinėse šv. Mišiose Šv. Vibianos Katedroje, Los Angeles, 1987 m.

1987 m. lapkričio 22 d. Los Angeles lietuviai minėjo Krikščionybės Lietuvoje 600 metų jubiliejų. Šventė buvo pradėta Los Angeles tuometinėje Šv. Vibianos katedroje ir tęsiama arti katedros esančiame New Otani viešbutyje.

Katedroje šv. Mišias koncelebravo J. E. vyskupai John Ward ir Paulius Baltakis, Šv. Kazimiero parapijos klebonas prel. Algirdas Olšauskas ir keturi kunigai svečiai. Vėliavas palydėjo organizacijų atstovai, skaitinius skaitė ir aukas nešė parapijos jaunimas, giedojo parapijos choras, vadovaujamas kompozitoriaus Broniaus Budriūno. Kiekvieną dovaną, nešamą aukojimo metu, lydėjo Gintaro Grušo skaitoma, dovanos prasmę atskleidžianti malda. Katedroje buvo daugiau kaip 900 maldininkų. Pamokslą pasakė J. E. vysk. John Ward, sveikinimo žodį tarė J. E. vysk. P. Baltakis. Parapija apdovanojo vyskupą John Ward ir katedros kleboną lietuviškomis religinėmis dovanomis.

Antroji minėjimo dalis vyko viešbutyje. Visą dieną veikė kelios parodos: Marytės ir Prano Grušų meniškai išdėstyta ir Lietuvos Bažnyčią vaizduojanti paroda bei dr. Felikso Palubinsko parengta religinės lietuvių literatūros paroda.

Poetas Bernardas Brazdžionis ir arkivysk. Roger Mahoney.
Poetas Bernardas Brazdžionis ir arkivysk. Roger Mahoney Šv. Grigaliaus Didžiojo riterių ordino apdovanojimo metu, 1988 m.

Į puotą susirinko 350 svečių, tarp kurių buvo gubernatoriaus George Deukmajian patarėjas dr. John McCarthy, tuo metu buvęs Lietuvos atstovas Vatikane Stasys Lozoraitis, jaunesnysis, kelių valstybių konsulai ir jų atstovai. Kalbėjo ambasadorius S. Lozoraitis, jaunesnysis, programą vedė aktorė Rūta Lee, meninę programos dalį atliko Jaunimo ansamblio „Spindulys” šokėjos.

Visos šventės organizacinio komiteto pirmininkė buvo Angelė Nelsienė, tuo metu ėjusi Lietuvių Bendruomenės Vakarų apygardos valdybos pirmininkės pareigas. Komitetas apsilankė pas kardinolą Roger Mahoney ir įteikė jam krikščionybės sukakties proga sukurtą medalį. Taip pat aplankė tuometinį Californijos gubernatorių George Deukmajian. Gubernatoriui taip pat buvo įteiktas sukaktuvinis medalis, jis pasirašė peticiją Michailui Gorbačiovui (tuometiniam Sovietų Sąjungos vadovui) dėl Vilniaus katedros grąžinimo tikintiesiems.

1986–1987 m. Šv. Kazimiero parapijos nariai turėjo progos dalyvauti Krikščionybės sukakties dvasiniame pasiruošime. Kadangi gyvenome išsibarstę po visą plačią Los Angeles apylinkę, parapijiečiai būrėsi į dvasinio atsinaujinimo būrelius įvairiose vietovėse. Būrelių vadovams JAV Krikščionybės sukakties organizacinis komitetas parūpino medžiagos vesti dvasinę programą. Ištisus metus vieną mėnesį rinkomės maldai ir susikaupimui.

Maldų dienos

Susikaupimo savaitgalio dalyviai ir vadovas kun. Artūras Sederavičius, 2009 m.
Susikaupimo savaitgalio dalyviai ir vadovas kun. Artūras Sederavičius, 2009 m.

Nuo 1988 m. iki 2010 m. kiekvieną rudenį parapija organizuodavo išvykas į Californijos San Luis Rey misiją (esančią netoli San Diego miesto) savaitgalio susikaupimui. Ramioje buvusio pranciškonų vienuolyno aplinkoje dalyviai praleisdavo kelias maldos dienas, klausydavo svečių dvasininkų pokalbių bei pamokslų ir kasdien dalyvaudavo aukojamose šv. Mišiose. Susikaupimo programą vesdavo atvykę svečiai kunigai ir (kelis kartus) pasauliečiai. Pirmasis savaitgalio dvasinis vadovas buvo a. a. kun. dr. Kęstutis Trimakas. 2005–2010 m. išvykos vyko arčiau Los Angeles, Mary and Josepyh rekolekcijų patalpose, Palos Verdes vietovėje. Per tuos 22 metus organizacinį darbą atliko parapijiečiai Vytautas Zelenis, Eugenijus Vilkas, Dalilė Polikaitienė, Dalia Jasiukonienė, Audronė Žemaitaitienė.

Šv. Kazimiero parapijos 50 metų sukaktis

1991 m. spalio mėn. 19 ir 25–26 d. iškilmingai šventėme Šv. Kazimiero parapijos 50 metų sukaktį. Sukaktis buvo paminėta trimis renginiais. Spalio 19 d. buvo surengtas koncertas, pasivaišinimas ir šokiai. Dalyvavo „Spindulio” ansamblio ir parapijos chorai, solistai, Los Angeles vyrų kvartetas. Sukakties proga už didelį indėlį į parapijos bažnytinį ir kultūrinį gyvenimą buvo pagerbti ir apdovanoti: ilgametis parapijos choro vadovas kompozitorius Bronius Budriūnas ir pianistė kompozitorė Raimonda Apeikytė. Spalio 25 d. bažnyčioje vyko Christopher Preikšaičio vargonų muzikos koncertas. Sekmadienį, spalio 27 d., šv. Mišias koncelebravo iš Kauno atvykęs J. E. vyskupas Sigitas Tamkevičius, parapijos klebonas emeritus prel. Jonas Kučingis, klebonas prel. Algirdas Olšauskas ir keturi svečiai kunigai. Iškilmingų pietų metu parapijos narius ir svečius sveikino vietos vyskupas J. E. John Ward. Buvo pagerbtas buvęs klebonas ir parapijos statytojas prel. Jonas Kučingis. Meninę programą atliko Vilniaus operos solistė Gražina Apanavičiūtė ir pianistė Raimonda Apeikytė. Sukakties minėjimo komitetą sudarė lietuvių organizacijų atstovai, jam pirmininkavo D. Polikaitienė.

Marijos apsireiškimo Šiluvoje šventės garsina lietuvius už parapijos ribų

2008 m. gegužės 4 d. šventėme Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų sukaktį. Iškilmingos Mišios vyko „Our Lady of the Angels” katedroje, Los Angeles miesto centre (pastaba: 1994 m. Los Angeles mieste vykusio žemės drebėjimo metu buvo smarkiai apgadinta St. Vibianos katedra; po keleto metų katedra buvo visai uždaryta, o 2002 m. baigta statyti ir pašventinta naujoji Los Angeles katedra). Susirinko daugiau kaip 800 dalyvių.

Šiluvos jubiliejaus šventė Los Angeles arkivysk. katedroje, 2008 m.
Šiluvos jubiliejaus šventė Los Angeles arkivysk. katedroje, 2008 m.

Šv. Mišias aukojo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ, Kauno arkivyskupas metropolitas, koncelebravo prel. Edis Putrimas, kun. Tomas Karanauskas ir svečiai kunigai. Vyskupas Oscar Solis tarė sveikinimo žodį. Katedros nišoje buvo surengta lietuvių religinio meno paroda. Iškilmingoje procesijoje dalyvavo jaunimo ansamblio „Spindulys” šokėjai, lituanistinės mokyklos mokiniai, organizacijos su vėliavomis. Prie altoriaus aukų nešėjai nešė Rūpintojėlį, Sibiro maldaknygę ir gintarinį rožinį. Suaugusiųjų chorui vadovavo muzikas Viktoras Ralys, mokinių – mokytoja Auksė Jackūnaitė. Mišioms buvo paruoštas leidinys lietuvių-anglų kalbomis. Šia proga sveikinimų gauta iš kardinolo Roger Mahony, Kalifornijos gubernatoriaus Jerry Brown, Los Angeles mero Antonio Villaraigoso, Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Audriaus Brūzgos ir kitų asmenų. Po šv. Mišių Šv. Kazimiero parapijos salėje vyko iškilminga vakarienė. Dailininkų paveikslai, vaizduojantys Švč. Mergelę Mariją, puošė salę. Šventės rengimo komitetą sudarė daugelio lietuviškų organizacijų atstovai, mokytojai ir savo srities žinovai. Komitetui pirmininkavo Marytė Sandanavičiūtė-Newsom.

Nuo 2007 m. rugsėjo mėn. iki pat šventės dienos Jūratės Venckienės dėka parapijiečiai dalyvavo Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslo piligriminėje kelionėje. Kiekvieną sekmadienį (lituanistinėje mokykloje kiekvieną šeštadienį) paveikslas ir Šiluvos istorijos bei susikaupimams tinkama medžiaga buvo perduodama iš vienos šeimos į kitą – susipažinimui ir maldai. Parapijos maldos būrelio vadovė Dalia Jasiukonienė suorganizavo gyvąjį rožinį, kuriame dalyvavo daugiau kaip 200 parapijiečių.

Šv. Kazimiero parapija arkivyskupijos etninių parapijų taryboje

Etninės šv. Mišios Los Angeles arkivysk. katedroje, 2012 m.
Etninės šv. Mišios Los Angeles arkivysk. katedroje, 2012 m.

Jau daugiau nei 30 metų Šv. Kazimiero parapija yra atstovaujama Los Angeles arkivyskupijos etninių parapijų taryboje – „Office of Ethnic Ministry”. Anksčiau parapijai atstovavo Gintaras Grušas, Dalilė Polikaitienė, Angelė Vaičekauskienė, Danutė Basiulienė. Nuo 2006 metų šias pareigas eina Marytė Sandanavičiūtė-Newsom; ji dalyvauja įvairių etninių bendrijų mėnesiniuose susirinkimuose, liturginiuose renginiuose, procesijose, valdybos posėdžiuose. Lietuviai prisideda prie vakarienių, gegužinių ir parodų organizavimo. Tautiniais drabužiais pasipuošęs lietuvių jaunimas kasmet atstovauja lietuviams iškilmingose tarptautinėse Mišiose katedroje, dalyvauja pasirodymuose. Taip pat ir mūsų parapijoje kartais vyksta etninių parapijų susirinkimai ir pasitarimai. Su parapijos veikla supažindinamas Los Angeles arkivyskupas Jose Gomez, vyskupai augziliarai Oscar Solis, Alexander Salazar, John Clark ir kiti. Parapijos istorija atspausdinta tarptautinių mišių proginiame leidinyje. Arkivyskupijos vyskupai įvairių parapijos iškilmių progomis Šv. Kazimiero bažnyčioje yra ne kartą aukoję šv. Mišias. Taip pat lankęsi parapijos ir vėliau JAV Lietuvių Bendruomenės ruošiamose Lietuvių dienose. Tokiu būdu išlaikomi glaudūs ryšiai su arkivyskupija.

75-mečio sukaktį švęsime visus metus

Šiais, jubiliejiniais, metais klebonas kun. Tomas Karanauskas ir parapijos taryba daug renginių organizuos ištisus metus. Sausio 24 d. vyko Dievo Gailestingumo Jubiliejinių metų atidarymo, parapijos 75 ir bažnyčios 65 sukaktuvinių metų minėjimo šv. Mišios ir iškilmingi pietūs (žiūr. „Draugo” š. m. vasario 6 d. numerį). Vasario – kovo – balandžio mėn. buvo surengtos šv. Mišios, kuriose sutuoktiniai gavo specialų palaiminimą; gydymo Mišios, kurias aukojo ir ypatingą palaiminimą suteikė kun. Michael Barry; Sutvirtinimo sakramento kandidatų savaitgalio rekolekcijos; kaimyninės Holy Family parapijos choro koncertas; Gavėnios rekolekcijos su kun. Kęstučiu Dvarecku iš Vilniaus; Verbų sekmadienį Sutvirtinimo sakramento kandidatų bažnyčioje vaidinta Kristaus kančia, aukotos šv. Mišios ir litanija Gailestingumo sekmadienį, suteiktas Sutvirtinimo sakramentas, dalyvaujant J. E. vyskupui Eugenijui Bartuliui iš Šiaulių, parapijos vaikučių Pirmoji komunija, mamyčių pagerbimas Motinos dienos proga, Sekminių šv. Mišios su Sutvirtinimo sakramentą priėmusiųjų procesija ir pasirodymu. Numatomi tolesni renginiai: istorinių nuotraukų paroda, jubiliejinių metų leidinys, labdaros projektas, parapijiečių dalyvavimas rugsėjo mėnesį arkivyskupijos organizuojamose tarptautinėse šv. Mišiose. O sukaktuvinius metus vainikuosime lapkričio 6 d. Los Angeles arkivyskupo Jose Gomez aukojamomis iškilmingomis šv. Mišiomis ir jo pagerbimu Šv. Kazimiero parapijoje.

Didžiuojamės savo parapijos istorija, parapijiečiais, visų kunigų indėliu į Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos klestėjimą 75-erius metus.

Panaudoti šaltiniai:

Gliauda, Jurgis, „Šv. Kazimiero parapija Los Angeles mieste”. 1966 m.

„Los Angeles Šv. Kazimiero lietuvių parapijos dešimtmetis”. 1951 m.

Medziukas, Ignas. „Lietuvių Šv. Kazimiero parapijos auksinė sukaktis”. 1991 m.

Vidžiūnienė, Rūta Kleva. „Trisdešimt dienų”. 1983 m.

Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla sveikina mokyklos abiturientą arkivyskupą Gintarą Grušą, 2013 m.
Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla sveikina mokyklos abiturientą arkivyskupą Gintarą Grušą, 2013 m.