Nauja JAV LB apylinkė „Atlantas” pradeda kurti savo istoriją. Iš kairės: apylinkės pirmininkė Vaida Lowell, Bostono lituanistinės mokyklos direktorė Gaila Narkevičienė, JAV LB Naujosios Anglijos apygardos pirmininkė Regina Balčaitienė, JAV LB Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė-Rosen, Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius, apylinkės valdybos narė Leonora Palaima, pranciškonas vyskupas Paulius Antanas Baltakis ir apylinkės pirmininkės pavaduotoja Vaida Labžintytė. (Gary Lowell nuotraukos)

Maine susikūrė Lietuvių Bendruomenės apylinkė „Atlantas”

Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius ir apylinkės pirmininkė Vaida Lowell.
Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius apylinkės pirmininkei Vaidai Lowell įteikė drobę su išaustu Lietuvos himnu bei rašiklį, simboliškai linkėdamas pradėti rašyti Maine lietuvių istoriją.

Prieš apytikriai metus Maine valstijos lietuviai pirmą kartą buvo susirinkę į Atvelykio šventę ir įžiebė ugnelę naujiems susitikimams. Metai – tiek truko subrandinti ir įgyvendinti naują idėją. Gegužės 1 dieną Amerikos šiaurės rytų Maine valstijoje įsikūrė nauja JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) apylinkė „Atlantas”.

Į naujos apylinkės steigimo šventę tėvų pranciškonų sodyboje Kennebunk mieste gausiai susirinko lietuviai iš Maine, New Hampshire ir Massachusetts valstijų bei centriniame Maine įsikūrusio „Lithuanian Heritage” klubo atstovai.

Šventėje dalyvavo garbingi svečiai: Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius, JAV LB Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė-Rosen, JAV LB Naujosios Anglijos apygardos pirmininkė Regina Balčaitienė, Bostono lituanistinės mokyklos direktorė Gaila Narkevičienė, broliai pranciškonai kartu su vyskupu Pauliumi Antanu Baltakiu. Apylinkės pirmininke šventės metu išrinkta Vaida Lowell.

Šventinėse kalbose S. Šimkuvienė-Rosen ir R. Balčaitienė trumpai pristatė Lietuvių Bendruomenės veiklą ir palinkėjo naujai apylinkei augti ir stiprėti. Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius apylinkei padovanojo drobę su išaustu Lietuvos himnu bei rašiklį, simboliškai linkėdamas pradėti rašyti Maine lietuvių istoriją. Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos kunigas pranciškonas Jonas Bacevičius, OFM (Ordo Fratrum Minorum – Red.), savo šventinėje kalboje naujai susikūrusią apylinkę pavedė Švč. Mergelės Marijos globai.

Susirinkusieji galėjo susipažinti su „Draugo”, „Draugas News”, „Lithuanian Heritage” ir kitais lietuviškos spaudos pavyzdžiais.
Susirinkusieji galėjo susipažinti su „Draugo”, „Draugas News”, „Lithuanian Heritage” ir kitais lietuviškos spaudos pavyzdžiais.

Šventėje koncertavo Maine gyvenanti kompozitorė, poetė, pianistė ir dainininkė Gintarė Jautakaitė. G. Jautakaitė atliko savo kūrybos dainų. Susirinkusius ji nustebino dar niekur neskambėjusiu nauju kūriniu, sukurtu pagal Kristijono Donelaičio poemą „Metai”. Dainininkei užtraukus „Viešpaties lelija” dainos priedainį „Lietuva, mana Lietuva”, visa salė vieningai dainavo.

Susirinkusieji galėjo pasigardžiuoti suneštinėmis vaišėmis. Taip pat visi turėjo galimybės įsigyti išsiilgtų lietuviškų produktų iš „Linos skanumynų” (New Jersey), sūrio „Džiugas” (Connecticut) stendų, susipažinti su „Draugo”, „Draugas News”, „Lithuanian Heritage”, JAV LB „Naujienos” ir „Bridges” spaudos pavyzdžiais.

Gintarė Jautakaitė.
Šventėje koncertavo Maine gyvenanti kompozitorė, poetė, pianistė ir dainininkė Gintarė Jautakaitė.

Taip jau atsitiko, kad apylinkės steigimo šventė sutapo su Motinos diena, pirmą gegužės sekmadienį švenčiama Lietuvoje. Mamoms, dalyvavusioms šventėje, organizatoriai dovanojo po rožės žiedą.

Šventės organizatorės – apylinkės pirmininkė Vaida Lowell, apylinkės pirmininkės pavaduotoja Vaida Labžintytė ir sekretorė Leonora Palaima širdingai dėkoja visiems svečiams ir dalyviams, nepabūgusiems ilgo kelio. Labai ačiū tėvams pranciškonams už galimybę šventę surengti po savo stogu. Nuoširdus ačiū talentingajai Gintarei Jautakaitei už nuostabią koncerto programą.

Maine valstijoje niekada nebuvo oficialios Lietuvių Bendruomenės, tad naujoji LB apylinkė „Atlantas” sieks suburti tiek Maine, tiek New Hampshire valstijų lietuvius bendrai veiklai.

JAV LB ,,Atlantas” apylinkės informacija.

Į naujos JAV LB apylinkės „Atlantas” steigimo šventę gausiai susirinko lietuviai ir garbės svečiai iš Maine ir aplinkinių valstijų.
Į naujos JAV LB apylinkės „Atlantas” steigimo šventę gausiai susirinko lietuviai ir garbės svečiai iš Maine ir aplinkinių valstijų. Viduryje: sėdi „Atlantas” apylinkės pirmininkė Vaida Lowell ir pranciškonas vyskupas Paulius Antanas Baltakis. Centre stovi (su gėlėmis) dainininkė Gintarė Jautakaitė. Už jos – Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius. Į dešinę nuo konsulo – viena iš „Atlantas” apylinkės organizatorių ir valdybos narė Leonora Palaima, JAV LB Naujosios Anglijos apygardos pirmininkė Regina Balčaitienė ir Bostono lituanistinės mokyklos direktorė Gaila Narkevičienė. Į kairę nuo konsulo: „Atlantas” apylinkės pirmininkės pavaduotoja Vaida Labžintytė ir JAV LB Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė-Rosen. (Gary Lowell nuotraukos)